E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Düşük dereceli ısı depolanması amacıyla MgCl2 ve LiNO3 emdirilmiş vermikülit tabanlı kompozit yapıların sentezi ve karakterizasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 128-135 | DOI: 10.5505/pajes.2023.04832

Düşük dereceli ısı depolanması amacıyla MgCl2 ve LiNO3 emdirilmiş vermikülit tabanlı kompozit yapıların sentezi ve karakterizasyonu

Esra Ayan1, Behiye Yüksel2, Gökhan Orhan1
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Haliç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Son yıllarda Termokimyasal Isı Depolama (THS) sistemleri ve bu sistemlerin gelişimi açısından büyük öneme sahip olan depolama malzemeleriyle ilgili çalışmalar ilgi görmektedir. Bu çalışma için, sorbent tuzların (MgCl2, LiNO3) gözenekli doğal bir kayaç olan vermikülit (V) içerisine emdirilmesiyle iki farklı kompozit malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen kompozit yapıların döngüsel ısı depolama davranışları laboratuvar ortamında oluşturulan termokimyasal ısı değiştirici prototip test düzeneği ile gerçekleştirilen ölçümlerle incelenmiştir. Buna göre, V+MgCl2 kompozitinin tekrar eden döngüler sırasında stabilitesinin ve prototipte gerçekleştirilen ölçümler sonucunda hesaplanan enerji depolama yoğunluğu (Ed) değerinin, DSC analizinden elde edilen sonuçlarla uyumlu olarak, V+LiNO3 kompozitine göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: termal enerji depolama, termokimyasal ısı depolama, kompozit malzeme

Synthesis and characterization of vermiculite-based composite structures impregnated with MgCl2 and LiNO3 for low-grade heat storage

Esra Ayan1, Behiye Yüksel2, Gökhan Orhan1
1Department Of Metallurgical And Materials Engineering, Istanbul University-cerrahpasa, Istanbul, Turkey
2Department Of Mechanical Engineering, Halic University, Istanbul, Turkey

In recent years, Thermochemical Heat Storage (THS) systems and storage materials are important for the development of these systems have attracted a great interest. In this study, composite materials were prepared by impregnating sorbent salts (MgCl2, LiNO3) into vermiculite (V). The cyclical heat storage behaviors of the obtained composite structures were investigated with the laboratory scale thermochemical heat exchanger prototype system. Accordingly, the stability of the V+MgCl2 composite during repeated cycles and the energy storage density (Ed) value calculated as a result of the measurements in the prototype were found to be higher than the V+LiNO3 composite, as in the DSC analysis results.

Keywords: thermal energy storage, thermochemical heat storage, composite material

Esra Ayan, Behiye Yüksel, Gökhan Orhan. Synthesis and characterization of vermiculite-based composite structures impregnated with MgCl2 and LiNO3 for low-grade heat storage. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 128-135

Sorumlu Yazar: Behiye Yüksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale