E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

ÖNEMLİ DUYURU:
Makalenizi JournalAgent sistemine yüklerken ADIM 9’da belirtilen Hakem Önerileri Bölümüne Makale konusu ile ilgili alanda çıkar çatışması/çakışması olmayan, makale için hakemlik yapabilecek ve yazarlarla farklı kurumlarda çalışan EN AZ ÜÇ kişinin adı, kurumu ve e-posta adresleri verilmelidir. Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine katılıp katılmamalarında son karar baş editöre aittir.
Dergimizin makale şablonuna http://pajes.pau.edu.tr/PAJES_Sablon_20160407_Yazarlar_icin.dotx linkinden ulaşabilirsiniz.

Öz
Bu şablonda, Aralık 2014’te güncellenen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisinin makale hazırlama kılavuzu bulunmaktadır. Bu bölümde çalışmanın yeniliklerini vurgulayan ve ana bulgularını gösteren kısa bir özet verilmelidir. Özet metni italik olarak yazılmalı, iki yana yaslanmalı ve 8 punto olmalıdır. Özet yaklaşık olarak 100-250 kelime içermeli ve içerisinde yaygın olmayan kısaltma ve alıntı kullanılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 6 arasında olmalıdır.

Giriş
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi temel mühendislik konularını kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergimiz, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ilgili bilim insanlarına, mühendislere ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayımına öncelik tanır ve disiplinler arası yöntem ve teknolojiler üzerine odaklanmayı amaç edinir.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisine sunulacak makalelerde yazım düzenini sağlamak için hazırlanmış bu örneğe, derginin web sayfasından ulaşılabilir. Makale sunumu MS-Word® 2007 ve üzeri sürümler kullanılarak hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni ve Biçem
Sayfa düzeni için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Makale sunumu hazırlanırken bu belgenin şablon olarak kullanılması yazım düzeni koşullarının yerine getirilmesi açısından önerilmektedir.

Temel Düzen Özellikleri
Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır. Sol ve sağ kenarlardan 15 mm, üst kenardan 30 mm, alt kenardan 25 mm boşluk bırakılmalıdır. Makale başlığı bölümü ve sayfa genişliğindeki şekiller ve tablolar dışında metin 85 mm genişliğinde iki sütundan oluşmalıdır. Sütunlar arası 10 mm boşluk bırakılmalıdır.

Makalenin ana başlığı, Türkçe yazılmış makalelerde sırayla Türkçe ve İngilizce olarak, İngilizce yazılmış makalelerde ise İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Makale başlıkları 14 punto büyüklüğünde ve ortalanmış olmalıdır. İngilizce makale başlığının yazı rengi beyaz arka plana göre %65 koyulukta seçilmelidir. Türkçe makale başlığından önce 10 nk sonra 3 nk ve İngilizce makale başlığından önce 3 nk sonra 10 nk boşluk bırakılmalıdır.

Yazarların birinci ve ikinci isimlerinin sadece ilk harfleri büyük, soy isimlerinin ise tamamı büyük italik yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra 10 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazarların adres bilgileri belirtilen sıra ile her bir farklı adres bir satırda olacak şekilde verilmelidir. Her bir adres bilgisinin altında yazarlara ait e-posta adresleri verilmelidir. Eğer aynı adres bilgisine sahip birden fazla yazar var ise e-posta adresleri isim sırası ile verilmelidir. Son verilen e-posta adresi ile makale tarihi bilgilerini içeren satır arasında 8 punto boşluk bırakılması gerekir.

Makale içerisinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde uzun yazımıyla birlikte verilmelidir.

Başlıklar
Tüm başlıklarda Cambria yazı tipi kullanılmalıdır. Birinci seviye bölüm başlıkları kalın, ortalanmış ve 11 punto büyüklüğünde olmalı, başlıktaki kelimelerin baş harfi büyük yazılmalıdır. İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye alt başlıklar, ana başlıklarla aynı formatta yalnız 9 punto büyüklüğünde ve sola hizalı yazılmalıdır. Dördüncü seviyeden daha fazla alt başlık kullanılmamalıdır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye başlıklar için bu şablonun Stil Galerisinde sırasıyla “Başlık 1”, “Başlık 2”, “Başlık 3” ve “Başlık 4” ismiyle tanımlanmış stiller kullanılmalıdır.

Yazı Tipi
Ana metin için düz ve iki yana yaslanmış 9 punto büyüklüğünde Cambria yazı tipi kullanılmalıdır. Vurgu gerektiren haller gibi özel durumlarda eğik veya kalın yazı karakterleri de kullanılabilir. Ana metin için bu şablonun Stil Galerisinde “Gövde” ismiyle tanımlanmış stil kullanılmalıdır.

Denklemler
Denklemlerin her biri ayrı satıra yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Denklemler, kenarlıkları gizlenmiş 1x2 boyutlu tablo içerisinde verilmelidir. Birinci hücrenin genişliği %90, ikinci hücrenin genişliği %10 olmalıdır. Birinci hücre içerisindeki formül ortalanmış, ikinci hücre içerisindeki denklem numarası ise sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sol ve sağ kenar boşlukları sıfırlanmalıdır. Denklem yazmak için MS-Word® 2007 ve üzeri sürümlerde bulunan denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır. Tek satıra sığmayan denklemler iki veya daha fazla satırda ifade edilebilir. Gerektiğinde metin içerisinde de denklem verilebilir. Ancak metin içerisinde verilen denklemlerin mümkün olduğunca tek satırda ifade edilmesi gerekir. Metin içerisinde verilen denklemlerin veya denklemde kullanılan değişkenlerin yazımında denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan sayı ve birimi aynı satırda olmalıdır. Ondalıklı sayılarda ondalık ayıracı olarak virgül yerine nokta kullanılmalıdır (örneğin 3,5 yerine 3.5 kullanılmalıdır).

Şekiller
Bütün şekiller sütuna (veya şekil iki sütunu da kaplıyorsa sayfaya) göre ortalanmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin altına yazılmalı ve Şekil 1’de gösterilen düzende olmalıdır. Şekil ve Şekil Başlığı için bu şablonun Stil Galerisinde sırasıyla “Şekil” ve “Resim Yazısı” ismiyle tanımlanmış stiller kullanılmalıdır.


Şekil 1: Bir şekil örneği.

Sunulan şekil eğer tek sütuna sığmayacak kadar büyük ise iki sütunu kaplayacak halde verilebilir. Ancak tüm sayfa genişliğini kaplayan şekil, sayfanın başında veya sonunda verilmelidir. Alıntı yapılmış veya yeniden düzenlenmiş şekiller için mutlaka kaynak gösterilmelidir.

Tablolar
Bir tablo örneği Tablo 1’de verilmiştir. Kullanım amacına göre değişik bazı tablolar da kullanılabilir. Tablo başlığı, tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo Başlığı için bu şablonun Stil Galerisinde “Resim Yazısı” ismiyle tanımlanmış stil kullanılmalıdır.

Tablo 1: Bir tablo örneği.

Bir tablo eğer tüm sayfa genişliğinde sunulacak ise sayfanın başında veya sonunda verilmelidir. Sunulan tablolara, şekillere ve denklemlere metin içerisindeki atıflar şablonda kullanıldığı gibi numaraları ile birlikte verilmelidir. Birden fazla tabloya, şekle veya denkleme aynı anda atıf yapılmak istenirse “,” ve “-“ noktalama işaretleri kullanılabilir. Burada “,” “ve” anlamını, “-“ ise “aralık” anlamını tanımlamaktadır.

Köprüler
Makalede köprüler (hyperlink) kullanılabilir. Köprülerden, konuyla ilgili (doküman, ses, çoklu-ortam vs.) daha geniş bilgiye ulaşma olanağını veren bağlantılar olarak yararlanılabilir. Köprünün yazı biçimi metinle aynı olup altı çizili olarak yazılmalıdır.

Sayfa Numaraları
Makaleye sayfa numaraları eklenmemelidir. Makalelerde sayfa başlığı veya altlığı şeklinde üst ve alt bilgi kullanılmamalıdır. Bu gibi düzenlemeler dergi yetkililerince yapılacaktır.

Kaynakça
Metin içerisindeki atıflar köşeli parantez içinde numaralandırılmalıdır. Kaynak listesi makalenin sonunda metninde ilk görünüm sırası takip edilecek şekilde verilmelidir. Metin içerisinde birden fazla yayına atıf yapılması gerekiyorsa “ve” anlamında “,” ve/veya “arası tüm yayınlar” anlamında “-“ kullanılmalıdır. Örneğin [1],[2],[5] şeklindeki yazım 1, 2 ve 5 numaralı yayınlara atıf yapar. [3]-[9] şeklindeki yazım 3 ve 9 dâhil olmak üzere 3 ve 9 arasındaki tüm yayınlara atıf yapar. Bu kapsamda kaynaklar Bölüm 5’te verildiği gibi düzenlenmelidir. Bölüm 5’te verilen kaynaklardan [1],[2] hakemli dergilerde yayımlanan makalelere, [3],[4] kitaplara, [5] kitapta bölüme, [6],[7] sempozyumlarda sunulan bildirilere, [8],[9] tezlere, [10],[11] raporlara, [12] ise internet sayfasına ait referans örnekleri olarak verilmiştir. Kaynakların yazımında “Reference” isimli stil kullanılmalıdır. Her bir kaynak başladığı sütunda/sayfada bitmelidir.

Sonuçlar
Bu şablona Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi web sayfasından (http://pajes.pau.edu.tr) ulaşabilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Koordinatörlüğü, makalelerini bu taslağa uygun bir şekilde hazırlayıp sorunsuz olarak dergiye ulaştırdıkları için tüm yazarlara teşekkür eder.

Teşekkür
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisine katkı sağlayan tüm yazar ve hakemlere teşekkür ederiz.

Kaynaklar

 • [1] Bennert T, Hanson D, Maher A. “Influence of pavement surface type on tire/pavement generated noise”. Journal of Testing & Evaluation, 33(2), 94-100, 2005.
 • [2] Erdoğan M, Tekin R, Kaya M. “Mikrodalga fırında suni yaşlandırılan 6013 alüminyum alaşımın korozyon davranışının incelenmesi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 25-30, 2014.
 • [3] Haupt RL, Haupt SE. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. New York, USA, Wiley, 2004.
 • [4] Erkek C, Ağıralioğlu N. Su Kaynakları Mühendisliği. Altıncı baskı. İstanbul, Türkiye, Beta, 2010.
 • [5] Poore JH, Lin L, Eschbach R, Bauer T. Automated Statistical Testing for Embedded Systems. Editors: Zander J, Schieferdecker I, Mosterman PJ. Model-Based Testing for Embedded Systems, 111–146, Boca Raton, FL, USA, CRC Press, 2012.
 • [6] Li RTH, Chung SH. “Digital boundary controller for single-phase grid-connected CSI”. IEEE 2008 Power Electronics Specialists Conference, Rhodes, Greece, 15–19 June 2008.
 • [7] Yeğen B, Önöz B, Altıparmak B, Bilen O, Pala M. “Fırat, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarında taşkınların mevsimselliğinin belirlenmesi”. Altıncı Ulusal Hidroloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 22-24 Eylül 2010.
 • [8] Boynukalın Z. Emotion Analysis of Turkish Texts by Using Machine Learning Methods. MSc Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012.
 • [9] Ceylan H. Şehir İçi Ulaşım Ağlarının Armoni Araştırması Optimizasyon Tekniği ile Tasarımı. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 2009.
 • [10] Diament P, Lupatkin WL. “V-line Surface-Wave Radiation and Scanning”. Department of Electrical Engineering, Columbia University, New York, USA, Scientific Report, 85, 1991.
 • [11] Devlet Planlama Teşkilatı. “Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu”. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Türkiye, 2681, 2004.
 • [12] T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. “Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği”. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16821&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=et%20%C3%BCr%C3%BCnleri (21.12.2014).

Ek A
Ekler en sonda sınıflandırılarak verilmelidir. Ekler gerektiğinde ayrı bir sayfadan başlayabilir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale