E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Çevrimiçi kullanıcı yorumlarının bilgi temsili için alternatif bir kelime gömme yaklaşımı
An alternative word embedding approach for knowledge representation in online consumers’ reviews
Ekin Ekinci, Sevinç İlhan Omurca
doi: 10.5505/pajes.2022.10369  Sayfa 0

2.
Özellik seçim algoritmaları ve derin öğrenme tabanlı mimarilerin hibrit kullanımıyla akut lösemilerin sınıflandırılması
Classification of acute leukaemias with a hybrid use of feature selection algorithms and deep learning-based architectures
Fatma Akalın, Nejat Yumusak
doi: 10.5505/pajes.2022.62282  Sayfa 0

3.
Eğitsel içerik üretimi, erişimi ve paylaşımı için yeniden kullanılabilir web-tabanlı bir platformun geliştirilmesi
Development of a reusable web-based platform for the creation, access and sharing of educational content
Birim Balcı, MUSTAFA MURAT INCEOGLU
doi: 10.5505/pajes.2022.66181  Sayfa 0

4.
Zaman Gecikmesi İçeren Üçüncü Derece Sistemler için Kesir Dereceli PD Denetleyici Tasarımı
Fractional Order PD Controller Design for Third Order Plants Including Time Delay
Uğur Demiroğlu, Bilal Şenol, Radek Matušu
doi: 10.5505/pajes.2022.09158  Sayfa 0

5.
Ucunda ekleme bulunan elastik mesnetli konsol Timoshenko kirişin serbest titreşim analizi
Free vibration analysis of elastically restrained cantilever Timoshenko beam with attachments
Yasar Pala, Çağlar Kahya
doi: 10.5505/pajes.2022.93467  Sayfa 0

6.
Dikkat mekanizmalarının bölütleme mimarilerine entegrasyonu ve meme lenf düğümü görüntülerinde uygulanması
Integration of attention mechanisms into segmentation architectures and their application on breast lymph node images
Ersan Yazan, Muhammed Fatih Talu
doi: 10.5505/pajes.2022.07838  Sayfa 0

7.
Oran Eşleştirme İşleyişi ile Sızdıran Şerit Akifer Parametre Tahmini
Leaky Strip Aquifer Parameter Estimation by Ratio Matching Process
Ufuk Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.00601  Sayfa 0

8.
Taguchi Metodu Kullanılarak Mürekkep Püskürtülmesinin Optimizasyon Analizi
Optimization Analysis of the Inkjet Using the Taguchi Method
Burak Türkan
doi: 10.5505/pajes.2022.97957  Sayfa 0

9.
K-Ortalamalara Dayalı Yeni Çeşitlilik Stratejisi ile Parçacık Sürüsü Optimizasyonu
Particle Swarm Optimization with a new Diversity Strategy based on K-Means
TAHIR SAG, Ayşegül İhsan
doi: 10.5505/pajes.2022.37898  Sayfa 0

10.
HEVC iç tahmin ile kayıpsız görüntü sıkıştırma için ağırlıklandırılmış RDPCM yöntemi
Sample-weighted RDPCM for lossless image compression with HEVC intra-prediction
Ali Akman, Serap Cekli
doi: 10.5505/pajes.2022.68740  Sayfa 0

11.
Sulu çözeltilerden tetrasiklin giderimi için alg bazlı yeşil biyokompozit sentezi: kinetik, denge ve termodinamik çalışmalar
Algae based green biocomposites for tetracycline removal from aqueous solutions: kinetic, equilibrium and thermodynamic studies
Ülker Aslı Güler, Merve Türkay
doi: 10.5505/pajes.2022.47629  Sayfa 0

12.
Derin öğrenme ile talep tahmini: Bir üçüncü parti lojistik firması için COVID-19 döneminde vaka analizi
Demand forecasting with deep learning: Case study in a third-party logistics company for the COVID-19 period
Ayse Zeybel Pekoz, Tülin İnkaya
doi: 10.5505/pajes.2022.73537  Sayfa 0

13.
Su Kayıp Yönetiminde Kullanılan Temel Verilerin Mevcut Uygulama Düzeyinin Değerlendirilmesi için Model Geliştirilmesi
Developing a Model to Evaluate Current Practice Level of Key Data Used in Water Loss Management
Cansu Bozkurt, Mahmut Fırat, Abdullah Ateş
doi: 10.5505/pajes.2022.61657  Sayfa 0

14.
EECHEP: Heterojen Sensör Ağların Ömrünü Uzatmak için Enerji Verimli Küme Başı Seçim Protokolü
EECHEP: Energy Efficient Cluster Head Election Protocol for Extending Lifetime of Heterogeneous Sensor Networks
Esma Dilek, Murat DENER
doi: 10.5505/pajes.2022.54789  Sayfa 0

15.
Farklı Zn (II) konsantrasyonlarının gerçek endüstriyel atıksuların arıtılmasında organik madde bozunması ve nitrifikasyon prosesi üzerine etkisi
Effects of different concentration of Zn(II) on the organic material degradation and nitrification process in the treatment of real industrial wastewater
Bengisu Çiftçioğlu Gözüaçık, Dilşad Soylu, Çiğdem Balçık, Bahar Özbey Ünal, Bülent Keskinler
doi: 10.5505/pajes.2022.97360  Sayfa 0

16.
Otomobil ön çarpışma bölgesine 'S' şeklinde kavisli çarpışma kolu ekleyerek yük dağılımının iyileştirilmesi
Improving the load distribution in the automobile front collision zone by adding 'S' shaped curved collision rail
Fahri Berk Bilbay, Murat Reis, Betül Gülçimen Çakan, Cihat Ensarioglu, Mustafa Cemal Çakır
doi: 10.5505/pajes.2022.38572  Sayfa 0

17.
Çeşitli Alçak Dünya Yörüngelerinde Küp Uydular için Dış Isı Yüklerinin İncelenmesi
Investigation of External Heats for CubeSats at Various Low Earth Orbits
Cihan Atar, Metin Aktas, Nedim Sozbir
doi: 10.5505/pajes.2022.60533  Sayfa 0

18.
Prizmatik ve prizmatik olmayan farklı konik konsol kirişlerin büyük genlikli serbest titreşim analizi
Large amplitude free vibrations analysis of prismatic and non-prismatic different tapered cantilever beams
Chitaranjan Pany
doi: 10.5505/pajes.2022.02489  Sayfa 0

19.
Lityum-iyon pillerden lityum, kobalt ve diğer metallerin kazanımı
Recovery of lithium, cobalt and other metals from lithium-ion batteries
Oktay CELEP, Ersin Y. Yazici, Haci Deveci, Christie Dorfling
doi: 10.5505/pajes.2022.98793  Sayfa 0

20.
SOSA/SSN sensör ontoloji çerçevelerini kullanarak laboratuvar ortamlarında semantik tabanlı anomali tespiti
Semantic-based anomaly detection in laboratory environments using SOSA/SSN sensor ontology frameworks
Musa Milli, Mehmet Milli, Sanaz Lakestani, Özlem Aktaş
doi: 10.5505/pajes.2022.95595  Sayfa 0

21.
Membranlı boru tipi sıvı desikant nem alma sisteminin tasarımı ve deneysel olarak incelenmesi
The design and experimental investigation of membrane-based tubular liquid desiccant dehumidification system
Barış Kavasoğulları, Ertugrul Cihan, Hasan Demir
doi: 10.5505/pajes.2022.79413  Sayfa 0

22.
Kapasitesiz tesis yerleşim problemleri için geliştirilmiş ikili güve alevi optimizasyon algoritması
A binary enhanced moth flame optimization algorithm for uncapacitated facility location problems
Ahmet Özkış, Murat Karakoyun
doi: 10.5505/pajes.2023.49576  Sayfa 0

23.
Süperkritik akışkan ekstraksiyon prosesi üzerine Tehlike ve İşletilebilirlik (HAZOP) çalışması
A Hazard and Operability (HAZOP) study on the supercritical fluid extraction process
Mustafa Serhat Ekinci
doi: 10.5505/pajes.2023.47527  Sayfa 0

24.
Sipariş toplama ve dağıtım sistemleri için düşük maliyetli yeni bir sistem tasarımı ve uygulaması
A new low-cost system design and implementation for order collecting and distribution systems
Sulaiman Sıddıqı, İhsan Pehlivan, Onur Kalaycı, Tevfik Bahadir Taşkıran, Süleyman Uzun
doi: 10.5505/pajes.2023.93635  Sayfa 0

25.
Nesnelerin internetinde iç mekân lokalizasyonu için makine öğrenimini kullanan bluetooth düşük enerji tabanlı özgün hibrit model
A novel hybrid model for bluetooth low energy-based indoor localization using machine learning in the internet of things
Yasin Görmez, Halil Arslan, Yunus Emre Işık, Sercan Tomaç
doi: 10.5505/pajes.2023.57088  Sayfa 0

26.
Atık kauçuk agregalı betonların mekanik ve durabilite özellikleri üzerine bir inceleme
A review on mechanical and durability properties of concrete with waste rubber aggregate
Arif Yilmazoglu, Salih Taner Yildirim
doi: 10.5505/pajes.2022.59783  Sayfa 0

27.
Fakülte seviyesinde üniversite ders çizelgeleme problemi için bir tavlama benzetimi algoritması
A simulated annealing algorithm for the faculty-level university course timetabling problem
Hatice Erdoğan Akbulut, Feriştah Özçelik, Tuğba Saraç
doi: 10.5505/pajes.2023.00483  Sayfa 0

28.
DC mikro şebeke mimarilerinde enerji yönetim sistemi için uyarlanabilir düşüş denetleyici tasarımı
Adaptive droop controller design for energy management system in DC microgrid architectures
Ahmet Kaysal, Selim Köroğlu, Yüksel Oğuz
doi: 10.5505/pajes.2023.09455  Sayfa 0

29.
Acil servise başvuru sayısının zaman serisi analiz ve makine öğrenmesi yöntemleri ile tahmin edilmesine yönelik bir uygulama
An application for forecasting the number of applications to the emergency department with time series analysis and machine learning methods
Sema Çiftçi, Gül Didem Batur Sir
doi: 10.5505/pajes.2022.18488  Sayfa 0

30.
Kırsal alanlarda elektrik temini için şebekeden bağımsız mobilite güneş enerjisi üretimi analizi: Şanlıurfa Türkiye’de bir uygulama çalışması
Analysis of transportable off-grid solar power generation for rural electricity supply: An application study of Sanliurfa, Turkey
Batur Alp Akgül, Fatih Alisinanoglu, Sadettin Özyazıcı, Muhammet Fatih Hasoğlu, Bülent Haznedar
doi: 10.5505/pajes.2022.87894  Sayfa 0

31.
Bir spor sahasında yüzey tozlarındaki ağır metallerin kirlilik seviyesinin, mikroskobik yapısının ve sağlık riskinin değerlendirilmesi
Assessment of the pollution level, microscopic structure, and health risk of heavy metals in surface dusts in a sports field
Kadir Ulutaş
doi: 10.5505/pajes.2022.50880  Sayfa 0

32.
Uyku evrelerinin sınıflandırılmasında EEG ve EOG sinyallerinin karşılaştırılması
Comparison of EEG and EOG signals in classification of sleep stages
Negin Melek
doi: 10.5505/pajes.2022.88122  Sayfa 0

33.
Maksimum ve kalıcı yer değiştirme talepleri açısından TBDY 2018 ve DBYBHY 2007 deprem yönetmeliklerinin karşılaştırılması
Comparisons of TBEC 2018 and TEC 2007 seismic codes by means of maximum and residual displacement demands
Ahmet Demir
doi: DOİ 10.5505/pajes.2022.11268  Sayfa 0

34.
Akıllı şebekeler ve akıllı bina uygulamaları için Wi-Fi tabanlı yeni nesil elektrik sayacı tasarımı
Design of Wi-Fi-based new generation electricity meter for smart grids and smart building applications
Bilal Karaman, Sezai Taşkın
doi: 10.5505/pajes.2022.49060  Sayfa 0

35.
Çeşitli elektrikli araç şarj modları sağlayan hibrit bir mikro şebekenin tasarımı ve optimizasyonu
Designing and optimizing a hybrid microgrid supplying various electric vehicle charging modes
Farhia Abdullahi Mohamud, İpek Çetinbaş, Mehmet Demirtaş, Hasan Huseyin Erkaya
doi: 10.5505/pajes.2023.68745  Sayfa 0

36.
Termoplastik poliüretan (TPU) kılavuz membranlarının ikili yüzey aktivasyonu
Dual surface activation of thermoplastic polyurethane (TPU) guided membranes
Zeynep Karahaliloğlu
doi: 10.5505/pajes.2023.49799  Sayfa 0

37.
Homojen polinom tabanlı akma fonksiyonunun birleşik pekleşme modeli ile kullanımının anizotropik metalik malzemeler üzerindeki kulaklanma tahmin performansı
Earing prediction performance of homogeneous polynomial-based yield function coupled with the combined hardening model for anisotropic metallic materials
Toros Arda Akşen, Murat Özsoy, Mehmet Fırat
doi: 10.5505/pajes.2023.79804  Sayfa 0

38.
Metasezgisel yöntemlerle öznitelik sayısını azaltarak diyabetin erken dönemde tespiti
Early stage diabetes prediction by features selection with metaheuristic methods
Tuğberk Özmen, Üzeyir Kuzu, Yücel Koçyiğit, Haldun Sarnel
doi: 10.5505/pajes.2022.82610  Sayfa 0

39.
Merkezi çaprazlı çerçevelerde çapraz kesitlerinin sismik performansa etkisi
Effect of brace sections on seismic performance of concentrically braced frames
Gülhan İnce, Ayşe Girgin
doi: 10.5505/pajes.2023.73772  Sayfa 0

40.
Dinamik yapı-kazık-zemin etkileşimi bağlamında temel gömme derinliğinin spektral tepki üzerindeki etkisi
Effect of foundation embedment depth on spectral response considering dynamic structure-pile-soil interaction
Ozan Bilal, Yasin Fahjan
doi: 10.5505/pajes.2023.05046  Sayfa 0

41.
Kaynak anizotropisinin serbest uzay iletişimde stokastik elektromanyetik ışınların yoğunluk korelasyonları üzerindeki etkisi
Effect of source anisotropy on the intensity correlations of stochastic electromagnetic beams in free space communications
Serkan Şahin
doi: 10.5505/pajes.2023.23539  Sayfa 0

42.
NiTi alaşımının hidrotermal liç işlemi sırasında farklı mineral asitlerin etkisi
Effect of various mineral acids during the hydrothermal leaching process of NiTi alloy
Muhammed İhsan Özgün, Ahmet Burcin BATIBAY, Bayram Ünal, Yasin Ramazan Eker, Arslan Terlemez
doi: 10.5505/pajes.2022.88021  Sayfa 0

43.
COVİD-19 pandemisinde çok aşamalı VZA ile OECD ülkelerinin etkinlik analizi
Efficiency analysis of OECD countries during COVID-19 pandemic using multi-stage DEA
Şeyma Meltem Kıdak, Rıfat Aykut Arapoğlu, Ezgi Aktar Demirtaş
doi: 10.5505/pajes.2022.81486  Sayfa 0

44.
Atık kauçuk agrega kullanılarak üretilen hafif çimento bağlayıcılı kompozitlerin yüksek sıcaklık performansları
Elevated temperature performances of light-weight cementitious composites produced with waste rubber aggregate
Nurullah Öksüzer
doi: 10.5505/pajes.2023.76925  Sayfa 0

45.
Mikrobiyal yakıt hücrelerinde müsilaj biyokütlesinden enerji üretimi ve azo boyar maddenin indirgenmesi
Energy production from mucilage biomass and reduction of azo dye in microbial fuel cells
Nevim Genç, Elif Durna Pişkin
doi: 10.5505/pajes.2022.46037  Sayfa 0

46.
Makine parçası yüzey sertleştirme işleminde sertlik değerlerinin bulanık kalite kontrolü ve süreç yeterlilik analizi ile değerlendirilmesi
Evaluation of hardness values in machine part surface hardening process by fuzzy quality control and process capability analysis
Ahmet Bilal ŞENGÜL, Ümran Şengül
doi: 10.5505/pajes.2022.50449  Sayfa 0

47.
Yüksek sıcaklık-vakum uygulama periyotlarının mantar dilimlerinin kurutulması üzerine etkisi
Evaluation of high temperature-vacuum application periods during conventional drying of mushroom slices
Betül Güvenkaya, Sezin Tuta Şimşek, Seda Özgen
doi: 10.5505/pajes.2022.98792  Sayfa 0

48.
Mikrodalga ön işleminden geçirilmiş atık kuru incirin biyohidrojen üretimi için değerlendirilmesi
Evaluation of microwave pretreated waste dry fig for biohydrogen production
Serpil Özmıhçı, İlknur Hacıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2023.23238  Sayfa 0

49.
Kuşburnu (Rosa canina L.) meyvesi ve atıklarından pektin ekstraksiyonu
Extraction of pectin from rosehip (Rosa canina L.) fruit and waste
Erdal Uğuzdoğan, Nuray Kamberoğlu, Cem Barış Ölçeşer, Feyzanur Düzyol, Zülal Cücen, Vugar Hajiyev
doi: 10.5505/pajes.2023.03271  Sayfa 0

50.
Hiperesnek oyun teorisi modelleri ve çok kriterli karar vermede uygulamaları
Hypersoft game theory models and their applications in multi-criteria decision making
Somen Debnath, Hüseyin Kamacı
doi: 10.5505/pajes.2023.98340  Sayfa 0

51.
Metalürjik koka bor solüsyonları püskürtülerek reaksiyon sonrası kok mukavemeti değerinin (CSR) geliştirilmesi
Improvement of coke strength after reaction value (CSR) by spraying boron solutions on metallurgical coke
Fatih Esin, Onur Acur, Berkman İşçi, Caner Cantürk, Cansu Besun, Engin Çevik
doi: 10.5505/pajes.2023.62661  Sayfa 0

52.
Üniversite laboratuvarlarında iç ortam çevre kalitesi
Indoor environmental quality in the university laboratories
Burcu Onat, Gonca Yaşar, Burcu Uzun, Coşkun Ayvaz, Ülkü Alver Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.37941  Sayfa 0

53.
Sulu çözeltiden magnezyum amonyum fosfat (MAP) çöktürmesi ile N ve P gideriminin araştırılması
Investigation of N and P removal from aqueous solution by magnesium ammonium phosphate (MAP) precipitation
Mustafa Öztürk, Ulusoy Bali
doi: 10.5505/pajes.2022.99894  Sayfa 0

54.
Badem kabuğu atığı dolgulu epoksi biyokompozit özelliklerinin incelenmesi
Investigation of properties of almond shell waste-filled epoxy biocomposites
Nimet Özmeral, Süheyla Kocaman, Ülkü Soydal, Gülnare Ahmetli
doi: 10.5505/pajes.2022.60980  Sayfa 0

55.
Elektroforetik biriktirme yöntemi ile grafen oksit kaplanmış AA5754 alüminyum alaşımının korozyon özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the corrosion properties of AA5754 aluminum alloy coated with graphene oxide by the electrophoretic deposition method
Duygu Candemir, Kubilay Karacif, Levent Kartal
doi: 10.5505/pajes.2023.46027  Sayfa 0

56.
Filament inceliği ve disk tipinin DTY polyester ipliklerin fiziksel ve mekanik özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of filament fineness and disc type on yarn physical and mechanical properties of DTY polyester yarns
Gülbin Fidan, Yasemin Korkmaz, Halil İbrahim ÇELİK
doi: 10.5505/pajes.2023.03271  Sayfa 0

57.
Yüksek oranda sülfat içeren uçucu küllerin klinker ikame malzemesi olarak kullanilabilirliğinin incelenmesi
Investigation of the usage of fly ash containing a high amount of sulfate as a clinker replacement material
Murat Saydan, Furkan Türk, Ülkü Sultan Keskin, Hilal Say
doi: 10.5505/pajes.2022.34984  Sayfa 0

58.
Hazır giyim sektöründe temiz üretim uygulamalarının çevresel kazanımlarının araştırılması
Investigation the environmental benefits of cleaner production practices in the apparel industry
Nurdan Büyükkamacı, Sema Bahar Erdem, Şafak Birol
doi: 10.5505/pajes.2022.13794  Sayfa 0

59.
Salça üretiminin yaşam döngüsü değerlendirmesine dair bir vaka analizi
Life cycle assessment of tomato paste production: a case study
Fehmi Görkem Üçtuğ, Zehranur Tekin, Zeynep Dayıoğlugil, Ercan Ulusoy, Şule Oktaylar Keyik
doi: 10.5505/pajes.2023.39032  Sayfa 0

60.
Menderes masifi’ndeki (Hacıaliler/Çine-Aydın) granat (Lal Taşı) porfiroblastlarının, Mineralojik-Jeokimyasal ve gemolojik İncelenmesi
Mineralogical-Geochemical and gemological investigations garnet porphyroblasts (Lal Stones) in Menderes massif (Hacıaliler/Çine-Aydın)
Ufuk Ören, Tamer Koralay
doi: 10.5505/pajes.2023.47598  Sayfa 0

61.
Bir AO prosesinde reaktörlerin hidrolik bekletme sürelerinin fosfor giderim verimi üzerindeki etkilerinin modelleme yoluyla incelenmesi
Model-based investigation of the effects of reactors’ hydraulic retention times on phosphorus removal efficiency in an AO process
Sümeyye Yaşar, Neslihan Manav Demir, Elif Burcu Atçı, Selami Demir
doi: 10.5505/pajes.2022.15863  Sayfa 0

62.
Türkiye’de tarımsal kuraklığın uzaktan algılama verileri ile Google Earth Engine üzerinden izlenmesi
Monitoring of agricultural drought in Turkey with remote sensing data by use of Google Earth Engine
Gülay Onuşluel Gül
doi: 10.5505/pajes.2023.41762  Sayfa 0

63.
Homotopi pertürbasyon yöntemi kullanarak kesikli dairesel kanatların lineer olmayan ısıl analizi
Nonlinear thermal analysis of serrated fins by using homotopy perturbation method
İshak Gökhan Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2022.05932  Sayfa 0

64.
Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen afetler ve çevre etkileşimi
Occured disasters and environment interaction on the Eastern Blacksea
Veli Süme
doi: 10.5505/pajes.2022.88003  Sayfa 0

65.
Box-Behnken metodu kullanılarak NaBH4'ten Co/MMT katalizörü ile hidrojen üretim hızının optimizasyonu
Optimization of hydrogen generation rate with Co/MMT catalyst from NaBH4 using box-behnken method
Seda Hoşgün, Emir Zafer Hoşgün
doi: 10.5505/pajes.2023.34919  Sayfa 0

66.
TiO2-ZrO2 katalizörüyle boya gideriminde fotokatalitik arıtım parametrelerinin yüzey yanıt yöntemiyle optimizasyonu
Optimization of photocatalytic treatment parameters by response surface method in dye removal with TiO2-ZrO2 catalyst
Sefa Furkan SELÇUK, Berk Köker, Meltem Sarıoğlu Cebeci
doi: 10.5505/pajes.2023.03757  Sayfa 0

67.
Küme yolu kaplama yöntemi uygulaması ile yol çıkarımı
Path inference implementing the cluster path covering method
Kadir Akgöl, Emre Demir, İbrahim Aydoğdu
doi: 10.5505/pajes.2023.09522  Sayfa 0

68.
Gri Kurt optimizasyonu ve Krill sürü optimizasyon algoritmasının performans analizi ve karşılaştırması
Performance analysis and comparison of gray wolf optimization and Krill herd optimization algorithm
Emine Baş, Ayşegül İhsan
doi: 10.5505/pajes.2023.38739  Sayfa 0

69.
OltalamaAvcısı: Oltalama İnternet Sitelerinin Otomatik Tespiti Ve Kullanici İstismarinin Önüne Geçilmesi İçin Modül Tasarımı
PhisherHunter: Module Design for Automatic Detection of Phishing Websites and Preventing User Abuse
Samet Ganal, Ecir Ugur Kucuksille, Mehmet Ali Yalçınkaya
doi: 10.5505/pajes.2022.22470  Sayfa 0

70.
Hazne Öncesi Kıvılcım Ateşlemesi: Ön yanma odalı Valf Fonksiyonlarının Güvenilirlik Analizi
Pre-chamber spark ignition: A reliability analysis of pre-chamber valve functions
Faraz Akbar, Sarah Zaki
doi: 10.5505/pajes.2022.66990  Sayfa 0

71.
Bağlı bileşen etiketleme tabanlı öbekleme ile DTA ayrıştırımı
PRI deinterleaving with connected component labeling-based clustering
Neslihan Fişne, Ahmet Güngör Pakfiliz
doi: 10.5505/pajes.2022.82274  Sayfa 0

72.
Doğu Karadeniz bölgesinde planlanan demiryolu güzergâhlarının AHP ve TOPSIS yöntemleriyle sıralanması ve seçimi
Prioritising and selecting the railway routes planned in the eastern black sea region with the AHP and TOPSIS methods
Ediz Boz, Ersin Türk, Vedat Toğan
doi: 10.5505/pajes.2022.72437  Sayfa 0

73.
Taban yalıtımlı bir binanın deprem davranışının zaman-frekans ortamında dalgacık dönüşümü yöntemiyle araştırılması
Seismic performance of a base isolated structure in time-frequency domain with wavelet transform
Ahmet Özenir, Kemal Beyen
doi: 10.5505/pajes.2023.68705  Sayfa 0

74.
Düşük dereceli ısı depolanması amacıyla MgCl2 ve LiNO3 emdirilmiş vermikülit tabanlı kompozit yapıların sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of vermiculite-based composite structures impregnated with MgCl2 and LiNO3 for low-grade heat storage
Esra Ayan, Behiye Yüksel, Gökhan Orhan
doi: 10.5505/pajes.2023.04832  Sayfa 0

75.
Çöp sızıntı suyu ile kirlenmiş kumların dinamik davranışı
The cyclic behavior of sand polluted by leachate
Aytaç Yaşargün, Ayfer Erken
doi: 10.5505/pajes.2023.28828  Sayfa 0

76.
Covid-19 Pandemisinin Oluşturduğu Davranış Değişikliklerinin Elektrik Tüketimleri ve Fider Yükleri Üzerindeki Etkisi: Bir Elektrik Dağıtım Fideri Üzerinde Vaka Çalışması
The Effect of Behavior Changes Caused by the Covid-19 Pandemic on Electricity Consumptions and Feeder Loads: A Case Study on an Electricity Distribution Feeder
Hüseyin Öztürk, Kıvanç Başaran
doi: 10.5505/pajes.2022.72829  Sayfa 0

77.
Farklı inkübasyon koşullarının ve kültür ortamlarının havadaki bakteri ve mantar düzeyine etkisi
The effect of different incubation conditions and culture media on airbone bacteria and fungi level
Elif Palaz, Sibel Mentese, Abdurrahman Bayram, Melik Kara, Tolga Elbir
doi: 10.5505/pajes.2022.59153  Sayfa 0

78.
Yeni Önerilmiş İkili Fare Sürüsü Algoritması
The New Suggested Binary Rat Swarm Algorithm
Emine Baş
doi: 10.5505/pajes.2022.58291  Sayfa 0

79.
Kozmetik sanayi atıksularının boron doped diamond, platin ve metal oksit elektrotlar ile elektrooksidasyon prosesinde arıtılması
Treatment of cosmetic industry wastewater with boron doped diamond, platinum and metal oxide electrodes in electro oxidationprocess
Orhan Taner Can, Hilal Gündoğdu, Ramazan Keyikoğlu, Pınar Sevim Elibol, Ahmet Aygün, Mehmet İşleyen
doi: 10.5505/pajes.2023.85249  Sayfa 0

LookUs & Online Makale