E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Madencilikte Bir Yedek Parça Envanter Optimizasyonu Çalışması
A Spare Parts Inventory Optimization Study in Mining
Sena Şenses, Onur Gölbaşı, İsmail Serdar Bakal
doi: 10.5505/pajes.2021.46243  Sayfa 0

2.
Mavi yaka performans değerlendirmesinde kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi için AHP temelli bir matematiksel model
An AHP based mathematical model to determine the criteria used in the worker performance evaluation
Büşra Tutumlu, Tugba Saraç, Mujgan Sagir
doi: 10.5505/pajes.2021.46020  Sayfa 0

3.
Kayaçların Direk Çekme Dayanımlarının İndirek Çekme Dayanımlarından Elde Edilmesi İçin Alternatif Bir Yaklaşım
An Alternative Approach to Obtaining The Direct Tensile Strength of The Rocks From The Indirect Tensile Strength
Kenan Tüfekci, Servet Demirdag, NAZMI SENGUN, Tamer Efe, Rasit Altindag
doi: 10.5505/pajes.2021.98479  Sayfa 0

4.
Çok robotlu görev atama probleminde merkezi Q-öğrenme kullanmak için etkili bir yöntem
An effective method to use centralized Q-learning in multi-robot task allocation
Hatice Hilal Ezercan Kayır
doi: 10.5505/pajes.2021.90490  Sayfa 0

5.
Atama Kısıtlı Tip-1 Montaj Hattı Dengeleme Problemi: Bir Kısıt Programlama Modeli Yaklaşımı
Assembly line balancing Type-1 problem with assignment restrictions: A constraint programming modeling approach
Mehmet Pınarbaşı, Hacı Mehmet ALAKAŞ
doi: 10.5505/pajes.2020.75282  Sayfa 0

6.
Topex V28.1 Gravite Verilerinin Denizler Hariç Ana Kara Genelinde Kullanılabilirliği; Batı Anadolu Örneği
Availability of Topex V28.1 Gravity Data across the Continent Excluding Seas. A case study, Western Anatolia Example
Tolga Gönenç
doi: 10.5505/pajes.2020.32654  Sayfa 0

7.
İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Sızıntı Yönetimi ve Şebeke Rehabilitasyonu için Fayda Maliyet Analizi
Benefit Cost Analysis for Leakage Management and Network Rehabilitation in Distribution Systems
Fatih Mehmet Durmuşçelebi, Mahmut Fırat, Özgür ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pajes.2020.29726  Sayfa 0

8.
Kemoterapi randevularının hemşireler arasındaki iş yükü dengesi gözetilerek belirsizlik altında çizelgelenmesi
Chemotherapy appointment scheduling under uncertainty by considering workload balance among nurses
Serhat Gül
doi: 10.5505/pajes.2020.40121  Sayfa 0

9.
Güvenlik kriteri olarak çarpışmaya kadar geçen süre ve takip zaman aralığı karşilaştırılması
Comparing time to collision and time headway as safety criteria
Ehsan Ramezani Khansari, Fereidoon Moghadas Nejad, Sina Moogehi
doi: 10.5505/pajes.2020.79837  Sayfa 0

10.
Bir ve Üç Boyutlu Zemin Davranış Analizlerinin Karşılaştırılması
Comparison of one and three dimensional site response analyses
Mehmet Ömer Timurağaoğlu, Yasin Fahjan, Adem Dogangun
doi: 10.5505/pajes.2021.40565  Sayfa 0

11.
Kitle destekli dağıtım servis ağı tasarımı problemi
Crowd-shipping service network design problem
Barış Yıldılz
doi: 10.5505/pajes.2021.83809  Sayfa 0

12.
Sipariş Toplama Sıklığı Düşünceleri Altında Veri Güdümlü Depolama Yeri Atama Problemi: Sezgisel Bir Yaklaşım
Data Driven Storage Location Assignment Problem Considering Order Picking Frequencies: A Heuristic Approach
İpek Çobanoğlu, İrem Güre, Vedat Bayram
doi: 10.5505/pajes.2021.34979  Sayfa 0

13.
Mobilya işletmelerinde ergonomik yeterliliğin temel bileşen analizi (TBA) ile belirlenmesi
Determination of ergonomic adequacy with principal component analysis (PCA) in furniture enterprices
Velittin Kalınkara, Kadir Özkaya, Taner Dizel
doi: 10.5505/pajes.2021.87450  Sayfa 0

14.
Betonarme Ön Üretimli Makas Kirişlerin Değişen Tasarım Momentleri Altında Beton Dayanımlarına Bağlı Optimal Kesit Değerlerinin Belirlenmesi
Determination of Optimal Cross-Section Values of Precast Roof Beams Under Changing Design Bending Moments and in Terms of Different Concrete Strengths
Mehmet Kevser Derdiman
doi: 10.5505/pajes.2021.25477  Sayfa 0

15.
Niğde (Ulukışla) Kompleks Pb-Zn Cevherinin Optimum Flotasyon Şartlarının Belirlenmesi
Determination of Optimum Flotation Conditions in Niğde (Ulukışla) Complex Pb-Zn Ore
Tevfik Ağaçayak, Nur Benan Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2020.74794  Sayfa 0

16.
Potasyum iyonunun tayini için PVC membran potansiyometrik sensör geliştirilmesi ve uygulamaları
Development of PVC membrane potentiometric sensor for the determination of potassium ion and its applications
Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Meliha Burcu Gürdere, Alper Çetin
doi: 10.5505/pajes.2020.27982  Sayfa 0

17.
Kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere nanopartikül katkılı doku iskelelerinin geliştirilmesi
Development of tissue scaffolds with nanoparticles for bone tissue engineering applications
Zeynep Püren Akgüner, Ayça Bal Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.63933  Sayfa 0

18.
3 Boyutlu nesneleri kullanarak imgelerden poz kestirimi
Direct pose estimation from RGB images using 3D objects
Muhammet Ali Dede, Yakup Genç
doi: 10.5505/pajes.2021.08566  Sayfa 0

19.
Tarhun ilavesinin Sucuğun Uçucu Bileşen Profiline ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi
Effect of Tarragon Addition on Volatile Compound Profile and Some Quality Paramaters of Sucuk
Aybike Kamiloğlu, Tugba Elbir, Kübra Çinar Topçu
doi: 10.5505/pajes.2021.37236  Sayfa 0

20.
Otoklavlama-Retrogradasyon Yöntemi Uygulanarak Pirinç Nişastasından Elde Edilen Enzime Dirençli Nişastanın Ekmek Hamuru Reolojisi ve Ekmeğin Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
Effects of Enzyme-Resistant Starch Obtained from Rice Starch by Autoclaving-Retrogradation Method on the Rheology of Bread Dough and Some Chemical Properties of Bread
Ayşe Demirekin, Hülya Gül
doi: 10.5505/pajes.2020.25738  Sayfa 0

21.
Orta Yükseklikteki Betonarme Binalarda Çekiçlemenin Deplasman Talepleri Üzerindeki Etkileri
Effects of Pounding on Displacement Demands in Mid-Rise RC Buildings
Muhammet Kamal, Mehmet İnel
doi: 10.5505/pajes.2021.58897  Sayfa 0

22.
Farklı kür sıcaklıklarında kireçle stabilize edilmiş yüksek plastisiteli killi bir zeminin kayma mukavemeti parametrelerinin Yanıt Yüzey Yöntemi (YYY) ile tahmini
Estimation of shear strength parameters of a high plasticity clayey soil stabilized with lime at different curing temperatures using Response Surface Methodology (RSM)
Hakan Alper Kamiloğlu, Hüseyin Turan
doi: 10.5505/pajes.2021.83707  Sayfa 0

23.
Çok-kapılı bir birim-yük depo tasarımında şekil ve orta-çapraz koridor konumunun değerlendirilmesi
Evaluating the shape and the mid-cross-aisle location in a multi-dock unit-load warehouse design
Mahmut Tutam
doi: 10.5505/pajes.2021.49779  Sayfa 0

24.
TR83 Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının CRITIC Tabanlı Gri İlişkisel Analiz Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Renewable Energy Sources in TR83 Region by CRITIC Based Grey Relational Analysis Approach
A. Cansu Gök Kısa
doi: 10.5505/pajes.2021.99389  Sayfa 0

25.
Taşıyıcı hafif betonun enerji performansı açısından değerlendirilmesi: Bir örnek çalışma
Evaluation of structural lightweight concrete in terms of energy performance: A case study
SAFA NAYIR, Ümit Bahadır, Şakir Erdoğdu, Vedat Toğan
doi: 10.5505/pajes.2021.27628  Sayfa 0

26.
Epilepsi İle İlgili GWAS Veri Kümesinde Alt Ağ Arama Programlarının Değerlendirmesi
Evaluation of Sub-Network Search Programs in Epilepsy-Related GWAS Dataset
Beyhan Adanur Dedeturk, Burcu Bakir Gungor
doi: 10.5505/pajes.2021.56424  Sayfa 0

27.
Engelli akış ölçerlerin teorik yöntemler ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile tasarımı, performanslarının deneysel incelenmesi
Experimental investigation of performance of obstruction flow-meters designed with theoretical methods and Computational Fluid Dynamics
Hasan Küçük, Murat Ünverdi
doi: 10.5505/pajes.2021.22844  Sayfa 0

28.
Titreşen diskten girdap halkası kopmalarının deneysel incelenmesi
Experimental investigation of vortex ring shedding from oscillating disc
Fahrettin Gökhan Ergin
doi: 10.5505/pajes.2020.34711  Sayfa 0

29.
Meyve kabuğu atıklarından pektin ekstraksiyonu ve karakterizasyonu
Extraction and characterization of pectin from waste of fruit peels
Emine Şen, Semanur Özdemir, Erdal Uğuzdoğan
doi: 10.5505/pajes.2021.91033  Sayfa 0

30.
Keçi Sütünden Üretilen Peynirlerin Yağ Asidi Bileşimi ve Konjuge Linoleik Asit İçerikleri
Fatty Acid Composition and Conjugated Linoleic Acid Content of Cheeses Produced with Goat Milk
Oğuz Gürsoy, Rabia Fakı, Kübra Kocatürk, Gamze Esgin, Yusuf Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2021.05995  Sayfa 0

31.
Manifold bozulması ile imge kalitesi değerlendirme
Image quality assessment based on manifold distortion
Mehmet Türkan
doi: 10.5505/pajes.2020.69158  Sayfa 0

32.
Kekik oleoresini katılan domates çorbasında B. coagulans bakterisinin ısıl direncinin incelenmesi
Investigating the thermal resistance of B. coagulans in the thyme oleoresin added tomato soup
Ahsen RAYMAN ERGÜN, Taner BAYSAL, Dilber ÇAĞLAR, Hilal TÜFENK, Bekir BATMAZ
doi: 10.5505/pajes.2020.47717  Sayfa 0

33.
Farklı kesme parametreleriyle işlenmiş 316LVM paslanmaz çelik malzemesinin talaşlı imalat-yüzey bütünlüğü-aşınma direnci arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation machining-surface integrity-wear resistance relationships of 316LVM stainless steel material machined under various cutting parameters
Mustafa UÇURUM, Emrah GÜNEŞSU, Tolga Berkay ŞİRİN, Yusuf KAYNAK
doi: 10.5505/pajes.2020.93284  Sayfa 0

34.
Salanda Fay Zonu’ nun Kesikköprü (Kırşehir) ve Yeşilöz (Nevşehir) Arasında Kalan Kesiminin Göreceli Tektonik Aktivitesinin Jeomorfik İndislerle İncelenmesi
Investigation of Relative Tectonic Activity of the Salanda Fault Zone Between Kesikköprü (Kırşehir) and Yeşilöz (Nevşehir) by Geomorphic Indices
Ramazan Demircioğlu, Berkant Coşkuner
doi: 10.5505/pajes.2021.65848  Sayfa 0

35.
Sıcaklığın Elastik Bölgede Çalışan Polimer Hibrit Rulmanların Dinamik Karakteristiğine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Temperature Effect on Dynamic Characteristic of Polymer Hybrid Bearings in Elastic Area
Burcu Küçükoğlu Doğan, Tuncay Karaçay
doi: 10.5505/pajes.2021.58708  Sayfa 0

36.
Yüksek uzama kabiliyetine sahip elastomer esaslı kompozit malzemelerin yanma özelliklerine karbon siyahı ve alev geciktirici ajanların etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of carbon black and flame retardant agent on the fire properties of elastomer-based composite materials with high elongation capability
Hasan Kasım
doi: 10.5505/pajes.2021.47650  Sayfa 0

37.
Nitrürlenmiş 7075-T6 Alüminyum Alaşımının Vakum ve Atmosfer Şartlarında Sürtünme ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of The Friction and Wear Properties of Nitrided 7075-T6 Aluminum Alloy Under Vacuum and Ambient Air
Hojjat Ghahramanzadeh Asl, Yaşar Sert, Özgü Bayrak, Tevfik Küçükömeroğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.83903  Sayfa 0

38.
Elektrikli araç şarj istasyonu entegre edilen mevcut bir elektrik tesisatındaki revizyon ihtiyacının Simaris ortamında incelenmesi
Investigation of the revision requirement of an existing electrical installation integrated with electric vehicle charging station in Simaris software
Engin Çetin
doi: 10.5505/pajes.2021.85550  Sayfa 0

39.
Farklı atık yağ modifiyeli bitümlerin farklı frekans ve sıcaklıklardaki reolojik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the rheological properties of bitumen modified with different waste oils under various frequencies and temperatures
Erkut Yalçın, Mehmet Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2021.46038  Sayfa 0

40.
Elyaf Takviye Biçiminin Polipropilen Kompozitlerin Kayma Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Investigation on the Effect of Fiber Reinforcement Style on Shear Properties of Polypropylene Composites
A. Onur Ozdemir, Regaip Menkuc, Cetin Karatas
doi: 10.5505/pajes.2021.15853  Sayfa 0

41.
Robot Yer Seçimi ve İşçi-İstasyon Ataması Düşünceleri altında Hat Dengeleme Optimizasyonu: Bir Bulaşık Makinesi Fabrikası Vaka Analizi
Line Balancing Optimization under Robot Location and Worker-Station Assignment Considerations: A Case Study of a Dishwasher Factory
İlayda Baş, Özgü Tosun, Vedat Bayram
doi: 10.5505/pajes.2021.48961  Sayfa 0

42.
Geri Kazanılmış Asfalt Malzemenin Uzun Süreli Filtrasyon Performansı
Long Term Filtration Performance of Recycled Asphalt Pavement Material
Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu, Recep İyisan, Aslı Yalçın Dayıoglu, Mustafa Hatipoğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.05760  Sayfa 0

43.
Dağıtık Veritabanı Sistemlerinde Çok Seviyeli Güvenlik Modeli
Multi-Level Security Model in Distributed Database Systems
Çiğdem Bakır, Mehmet Güçlü
doi: 10.5505/pajes.2021.69947  Sayfa 0

44.
Kaynak atölyesi çizelgeleme probleminin değişken iş istasyonu kısıtlaması altında optimizasyonu: Arena simülasyonu tabanlı genetik algoritma ile endüstriyel bir uygulama
Optimization of welding job-shop scheduling problem under variable workstation constraint: an industrial application with Arena simulation based genetic algorithm
Aslan Deniz Karaoglan
doi: 10.5505/pajes.2021.41948  Sayfa 0

45.
Kimyasal arıtım yöntemleriyle sintine suyundan organik madde giderimi
Organic material removal from bilge water by chemical treatment processes
Çiğdem Öz, Ender Cetin
doi: 10.5505/pajes.2021.50607  Sayfa 0

46.
Şekil Hafızalı Poliüretanın Enjeksiyonla Kalıplanmasında Parça Kalitesi
Part Quality in Injection Moulding of Shape Memory Polyurethane
Şükran Katmer, Çetin Karataş
doi: 10.5505/pajes.2021.25483  Sayfa 0

47.
Rastgele ormanlardan kural çıkarmada küme bölüntüleme formülasyonlarının performans analizi
Performance analysis of set partitioning formulations on the rule extraction from random forests
Mert Edali
doi: 10.5505/pajes.2020.05926  Sayfa 0

48.
Çöp Sızıntı Suyu Arıtımı için Denitrifikasyon ve Kısmi Nitrifikasyon Proseslerinin Performansı
Performances of Sequential Denitrification and Partial Nitrification Process for Treatment of Landfill Leachate
Ahmet DUYAR, Ahmet DUYAR, VİLDAN AKGUL, Gokhan Civelekoglu, Gokhan Civelekoglu, kevser Cırık
doi: 10.5505/pajes.2020.38093  Sayfa 0

49.
Bahatlar volkanitlerinin (Emet-Kütahya) petrografisi ve jeokimyası
Petrography and geochemistry of Bahatlar volcanites (Emet-Kütahya)
Cafer Özkul, Recep Uğur Acar, Mehmet Demi&775;rbi&775;lek
doi: 10.5505/pajes.2021.32847  Sayfa 0

50.
Konvolüsyonel Yapay Sinir Ağları ve Öğrenme Transferi ile Bitki Tanıma
Plant Identification with Convolutional Neural Networks and Transfer Learning
Tolga Karahan, Vasif Nabiyev
doi: 10.5505/pajes.2020.84042  Sayfa 0

51.
İnsana ait protein fonksiyonlarının protein haritalama teknikleri ve derin öğrenme modeli ile tahmin edilmesi
Prediction of human protein functions with protein mapping techniques and deep learning model
Talha Burak Alakuş, İbrahim Türkoğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.51261  Sayfa 0

52.
Borsa endeks hareket yönünün çoklu lojistik regresyon ve k-en yakın komşu algoritması ile tahmini
Prediction of stock index movement direction with multiple logistic regression and k-nearest neighbors algorithm
Gulder Kemalbay, Begum Nur Alkis
doi: 10.5505/pajes.2020.57383  Sayfa 0

53.
[email protected]@Ag nanokompozitlerin hazırlanması, PVP ile nanolif üretimi ve karakterizasyonu
Preparation of [email protected]@Ag nanocomposites, production of nanofiber with PVP and its characterization
Aylin YILDIZ, Cumali Demir, Derman Vatansever Bayramol, AHMET ÖZGÜR AĞIRGAN
doi: 10.5505/pajes.2021.00225  Sayfa 0

54.
Sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve ıtır (Perlargonium graveolens) bitkisi ekstraktları ile hazır çay üretimi
Production of instant tea with herbal extracts from St John’s wort (Hypericum perforatum) and geranium (Perlargonium graveolens)
Merve Sılanur Yılmaz, Kübra Köşker, Hicran Arslan, Fatoş Altunkara, Serap Eraslan, Özge Şakıyan
doi: 10.5505/pajes.2021.40403  Sayfa 0

55.
Elektrolif çekim yöntemi ile β-arbutin içeren nanolifli tekstil yüzeyi üretimi
Production of nanofiber textile surfaces with β-arbutin via electrospinning method
Gamze D Tetik, Ejebay Jumageldiyeva, Ayşe Ebru Tayyar
doi: 10.5505/pajes.2021.98223  Sayfa 0

56.
Yük hücresi temelli Segway’in PID kontrolör kullanarak gerçek zamanlı kontrolü
Real-time control of load cell based segway using PID controller
Muhammed Mustafa Kelek, Yuksel Oguz, Ugur Fidan, Tolga Özer
doi: 10.5505/pajes.2021.72708  Sayfa 0

57.
Çekme Test Metodu İçin Referans Malzeme Geliştirme Yöntemi
Reference Material Development Process for Tensile Test Method
Alper İncesu, Betül Ercan, Engin Cevik, Yasin Akgul
doi: 10.5505/pajes.2021.01613  Sayfa 0

58.
Global Ölçekte Faaliyet Gösteren Havalimanlarının Göreceli Sürdürülebilirlik Analizi
Relative Sustainability Analysis of Global-Scale Airports
Muhammet Enis Bulak, Funda Hatice Sezgin, Fatma Serra Çiftçi
doi: 10.5505/pajes.2021.06332  Sayfa 0

59.
Hücresel kullanıcı ile eşzamanlı kanal paylaşan cihaz-cihaz haberleşmesi için kanal paylaşımı ve zamanlaması
Resource sharing and scheduling in device-to-device communication underlying cellular network
Bilge Kartal Çetin, Nuno K. Pratas
doi: 10.5505/pajes.2021.71597  Sayfa 0

60.
Servis otobüsü rotalama: Sistematik bir literatür incelemesi
Shuttle bus service routing: A systematic literature review
Gaye Peker, Deniz Türsel Eliiyi
doi: 10.5505/pajes.2021.26243  Sayfa 0

61.
Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji: Artırılmış Gerçeklik
Technology in Nursing Education: Augmented Reality
Emine Pınar Martlı, Nigar UNLUSOY DİNCER
doi: 10.5505/pajes.2020.38228  Sayfa 0

62.
AC ve MFDC Nokta Direnç Kaynak Teknolojilerinin Yeni Nesil Otomotiv Çeliklerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effect Of AC And MFDC RSW Welding Technology On Mechanical Properties Of New Generation Automotive Steels
Mehtap Hıdıroğlu, Ünal Kahraman, Nizamettin Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2021.46417  Sayfa 0

63.
Dondurularak kurutulmuş meyve tozlarının keklerin bazı fizikokimyasal özellikleri üzerine etkisi
The effect of freeze dried fruit powders on some of the physicochemical properties of the layer cake
Kadriye Ergün Altay, Gulsah Caliskan Koc, Safiye Nur Dirim
doi: 10.5505/pajes.2020.83883  Sayfa 0

64.
Sınır Zekâ ve Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda WISC-R Profillerinin Makine Öğrenme Algoritmaları İle İncelenmesi
The Investigation of Wisc-R Profiles in Children With Border Intelligence and Intellectual Disability with Machine Learning Algorithms
Sinan Altun, Ahmet Alkan, Hatice Altun
doi: 10.5505/pajes.2020.53077  Sayfa 0

65.
Astrazon Black MBL boyasının yenilikçi bir adsorbent ile giderimi: Taguchi metodu ile işletme parametrelerinin optimizasyonu
The removal of Astrazon Black MBL with an innovative adsorbent: Optimization of operating parameters with Taguchi method
Elanur Adar
doi: 10.5505/pajes.2020.34734  Sayfa 0

66.
26 Eylül 2019 Marmara Denizi Depremi’nin (5.8 Mw) İstanbul ve Çevre İllerde Oluşturduğu Zemin Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Site Effect Assessment of September 26, 2019 Marmara Sea Earthquake (5.8 Mw) in the Vicinity of İstanbul
Hamdullah Livaoglu, Fadime Sertçelik
doi: 10.5505/pajes.2021.71509  Sayfa 0

67.
Sulu Çözeltilerden Cd(II) İyonlarının Adsorpsiyonunda Kağıt Fabrikası Çamur Atığının Karbonizasyonu ile Elde Edilen Karbonun Kullanımı
The Use of Carbon Obtained by Carbonization of Paper Mill Sludge Waste in the Adsorption of Cd(II) Ions from Aqueous Solutions
Çiğdem Er Çalışkan, Harun Ciftci
doi: 10.5505/pajes.2021.63822  Sayfa 0

68.
Değişken Rijitlikli Kompozit Lamine Kirişlerin Burulması
Torsion of Variable Stiffness Composite Laminated Beams
Muhsin Gökhan Günay
doi: 10.5505/pajes.2021.99404  Sayfa 0

69.
Düşük Maliyetli EEG Başlıklarının Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi
User Experience Evaluation of Low Cost EEG Headsets
Kübra Erat, Pınar ONAY DURDU
doi: 10.5505/pajes.2021.78910  Sayfa 0

70.
Ön Gerilmeli Eğri İnce Plakanın Titreşim Analizi
Vibration Analysis of a Pre-Stressed Curved Thin Plate
Can Gönenli, Hasan Ozturk, Oğuzhan Daş
doi: 10.5505/pajes.2021.76814  Sayfa 0

71.
Derin Öğrenmeye Dayalı Görünür Yakın Kızılötesi Kamera Kullanılarak Buğday Sınıflandırması
Wheat Kernels Classification using Visible-Near Infrared Camera Based on Deep Learning
kemal özkan, Erol Seke, sahin isik
doi: 10.5505/pajes.2020.80774  Sayfa 0

72.
Bi-Streç Denim Kumaşlarda Buruşma Özellikleri
Wrinkling Properties Of Bi-Stretch Denim Fabrics
Gülbin Fidan, Yasemin Korkmaz, Hatice Kübra Kaynak
doi: 10.5505/pajes.2020.74044  Sayfa 0

LookUs & Online Makale