E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Akademik unvan temelli tercihlere ve sapmalara dayalı ders çizelgeleme modeli- Endüstri mühendisliği bölümü örneği
A course scheduling model based on academic title-based preferences and deviations- a case study of industrial engineering department
İlknur Tükenmez, Yeliz Buruk Sahin
doi: 10.5505/pajes.2022.64597  Sayfa 0

2.
Göz, Kaş ve Baş Hareketlerine Dayalı Bir İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Sistemi
A Human-Computer Interaction System Based on Eye, Eyebrow and Head Movements
Muhammed Oguz Tas, Hasan Serhan Yavuz
doi: 10.5505/pajes.2022.10280  Sayfa 0

3.
MongoDB'nin tam metin arama performansını iyileştirme yöntemi
A method to improve full-text search performance of MongoDB
Altan Mesut, Emir Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2021.89590  Sayfa 0

4.
Farklı dioktil tereftalat (DOTP) sentez reaksiyonları ve DOTP ile plastikleştirilmiş PVC'nin özellikleri üzerine kısa derleme
A mini-review on different synthesis reactions of dioctyl terephthalate (DOTP) and properties of DOTP plasticized PVC
Aycan ALTUN, Mehmet Ferdi FELLAH
doi: 10.5505/pajes.2021.48840  Sayfa 0

5.
Tanıtılmış bir hiperkaotik sistemin yeni bir analizi ve uygulamaları
A novel analysis and applications of an introduced hyperchaotic system
Emrah Telli, Zehra Gülru Çam Taşkıran
doi: 10.5505/pajes.2021.66178  Sayfa 0

6.
Çay atığı biyokütlesinden türetilen yenilenebilir karbon ile silisyum altlık üzerine PN eklemi uygulaması
A PN junction application of renewable carbon derived from tea waste biomass on a silicon substrate
Gökçen Akgül, Sözer Sözer
doi: 10.5505/pajes.2022.58997  Sayfa 0

7.
Diklofenak’ın bozunması, dönüşüm ürünleri ve çevresel akıbeti üzerine inceleme
A review on diclofenac degradation, transformation products and their fate in the environment
Serenay Ceren Tüzün, Ilgi Karapınar
doi: 10.5505/pajes.2022.71363  Sayfa 0

8.
MATLAB/Simmechanics ortamında VSAnkleExo’nun konum kontrolü için bir simülasyon çalışması
A simulation study for position control of VSAnkleExo in MATLAB/SimMechanics environment
Hasbi Kızılhan, Bahri Şekerci, Ergin Kılıç, Özgür Başer
doi: 10.5505/pajes.2021.43896  Sayfa 0

9.
Isınma amaçlı doğal gaz kullanımının Erzurum ili hava kalitesine etkisinin SO2 ve PM10 parametreleri üzerinden istatiksel bir değerlendirmesi
A statistical evaluation of the effect of natural gas usage for urban heating on the air quality of Erzurum City via SO2 ve PM10
Zeynep Eren, Ferda Yerdelen Tatoglu, Taha Akarsu
doi: 10.5505/pajes.2021.83548  Sayfa 0

10.
Yerleştirme-rotalama problemi için iki aşamalı bir model: Covid-19 aşılarının dağıtımı
A two-echelon model for the location-routing problem: Distribution of Covid-19 vaccines
Merhad Ay, Bengü Akdoğan, Elif Morrice Fidan, Lale Özbakır
doi: 10.5505/pajes.2022.23316  Sayfa 0

11.
Bir gaz-sıvı kontaktör kullanarak amonyağın hava ile sıyırılması: pH, sıcaklık, hava debisi ve başlangıç amonyak konsantrasyonunun etkisi
Air stripping of ammonia using a gas-liquid contactor: Effect of pH, temperature, airflow rate and initial ammonia concentration
GOKÇE DIDAR DEGERMENCI
doi: 10.5505/pajes.2021.19540  Sayfa 0

12.
Türkçe metinlerde hedef terimi çıkarımı için bir topluluk yaklaşımı
An ensemble approach for aspect term extraction in Turkish texts
Mehmet Umut Salur, İlhan Aydın, Maen Jamous
doi: 10.5505/pajes.2021.25902  Sayfa 0

13.
Otonom sualtı aracı yörünge izleme kontrol algoritmalarının analizleri
Analyses of autonomous underwater vehicle trajectory tracking control algorithms
İrem Nur Oruç, Umut Tilki
doi: 10.5505/pajes.2022.57142  Sayfa 0

14.
Radyal hareket optimizasyonu ile ayarlanmış OİT denetleyicisi için çok değişkenli amaç fonksiyonlarının analizi
Analysis of multivariable objective functions for the PID controller tuned by a radial movement optimization
Doğan Can Samuk, Oğuzhan Çakır
doi: 10.5505/pajes.2022.36775  Sayfa 0

15.
Taşıtların Hız Kesicilerden Geçişi Esnasında Maruz Kaldıkları Titreşimin Analiz Edilmesi
Analysis of Vibration Exposure of Vehicles During Passing Through Speed Bumps
Emrah Yurtbaş, Emre Kuşkapan, Muhammed Yasin ÇODUR
doi: 10.5505/pajes.2021.82504  Sayfa 0

16.
Kantil regresyon karma model ile sosyal bağlılık endeksinin heterojenliğinin incelenmesi
Assessing the heterogeneity of social connectedness index via quantile regression mixture model
Tolga Kurtuluş, Serpil KILIÇ DEPREN
doi: 10.5505/pajes.2021.16446  Sayfa 0

17.
Ulaştırma probleminin başlangıç uygun çözümünün belirlenmesi için en büyük maliyetten kaçınma yöntemi
Avoid maximum cost method for determining the initial basic feasible solution of the transportation problem
Özcan Mutlu, Kenan Karagul, Yusuf Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.61426  Sayfa 0

18.
The Strength of Glass Fiber Composite Materials by Inclusion of CaCO3 and SiO2 Nanoparticles into Resin
CaCO3 ve SiO2 Nano partiküllerinin Reçineye İlavesi ile Cam Elyaf Kompozit Malzemelerin Mukavemeti
Can TUNCER, Olcay Ersel CANYURT
doi: 10.5505/pajes.2022.05860  Sayfa 0

19.
Farklı ağır metal oksitler içeren yeni geliştirilen baryum-borotellurit camının Phy-X/PSD programı kullanılarak LAC ve HVL değerlerinin hesaplanması
Calculation of LAC and HVL values of newly developed barium-borotellurite glass containing different heavy metal oxides using Phy-X/PSD
Recep KURTULUS, Taner KAVAS
doi: 10.5505/pajes.2021.74184  Sayfa 0

20.
LC/S Kompanzasyonu Kullanan Sekonder Taraf Kontrollü Bir Kablosuz Güç Transfer Dönüştürücüsünün Sabit Gerilim Kontrolü
Constant Voltage Control of a Secondary Side Controlled Wireless Power Transfer Converter using LC/S Compensation
VELİ YENİL, Sevilay Cetin
doi: 10.5505/pajes.2021.99390  Sayfa 0

21.
Hibrit sinir ağı ile yaklaşımı ile kopyala-yapıştır sahteciliği tespiti ve lokalizasyonu
Copy-move forgery detection and localization with hybrid neural network approach
Gül Tahaoğlu, Guzin Ulutas
doi: 10.5505/pajes.2022.88714  Sayfa 0

22.
Kentsel Katı Atıkların ve Kentsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Birlikte Pirolizi ve Sıvı Ürün Karakterizasyonu
Co-Pyrolysis of Municipal Solid Waste and Municipal Sewage Sludge and Characterization of Liquid Product
Alp Özdemir, Aysun Özkan, Zerrin Günkaya, Müfide Banar
doi: 10.5505/pajes.2022.38227  Sayfa 0

23.
KOAH Parametrelerini Ölçebilecek Spirometrik bir Ölçüm Sisteminin Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi
Design and Implementation of a Spirometric Measurement System that can Measure COPD Parameters
Harun Sümbül, Ahmet Hayrettin Yuzer
doi: 10.5505/pajes.2021.23835  Sayfa 0

24.
Sürücü Yorgunluk Evrelerinin EEG İşaretleri ile Tespiti ve Analizi
Detection and Analysis of Driver Fatigue Stages with EEG Signals
Ahmet DEMİR, Şule Bekiryazıcı, Oğuzhan Coşkun, RECEP EKEN, Güneş Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2022.89327  Sayfa 0

25.
Hava ve polen örneklerindeki organoklorlu pestisit (OCP) kalıntıları ve bu ortamlar arasındaki kirletici geçişlerinin belirlenmesi
Determination of organochlorine pesticide (OCP) residues in air and pollen samples and pollutant partition between these environments
Mehmet Ferhat Sari, Fatma Esen
doi: 10.5505/pajes.2022.98148  Sayfa 0

26.
Çok değişkenli optimizasyon ile Organik Rankine Çevrim verimini etkileyen parametrelerin hassasiyet ve katkı oranlarının tespiti
Determination of sensitivity and contribution ratios of parameters affecting Organic Rankine Cycle efficiency with multivariant optimization
Sadık Ata, ALİ KAHRAMAN, Remzi Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.35094  Sayfa 0

27.
Firmaların Endüstri 4.0 Yatkınlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bu Düzeyleri Etkileyen Faktörlerin Analizi
Determining the Industry 4.0 Readiness Levels of Firms and Analysis of the Factors Affecting These Levels
Sibel Selim, Rana SEN DOGAN, Murat Doğan
doi: 10.5505/pajes.2021.98036  Sayfa 0

28.
Veri madenciliği ve stok tutma süresi teknikleri ile depolar için dinamik ürün analizi modelinin geliştirilmesi
Development of dynamic product analysis model for warehouse with data mining and stock-keeping time techniques
Cemil Çelik, Zerrin Aladağ, Atakan Alkan
doi: 10.5505/pajes.2022.29974  Sayfa 0

29.
Ayrık zamanlı PI, PID ve PIR kontrolörler ile baskın kutup bölgesi atama
Dominant pole region assignment with discrete time PI, PID and PIR controllers
Ayşe Duman Mammadov, Emre Dincel, Mehmet Turan Söylemez
doi: 10.5505/pajes.2022.79710  Sayfa 0

30.
Videolarda kenar algılamaya dayalı çerçeve tekrarlama sahteciliği tespiti
Duplicated frame forgery detection in videos based on edge detection
Işılay Bozkurt, Guzin Ulutas
doi: 10.5505/pajes.2021.88393  Sayfa 0

31.
Üç boyutlu ve iki boyutlu eleman tiplerinin punta kaynaklı bileşenlerin gerilme ve ömür analizleri üzerindeki etkisi
Effect of 3 dimensional and 2 dimensional element types on stress and life analysis of spot-welded components
Ertuğrul Tolga Duran
doi: 10.5505/pajes.2022.35853  Sayfa 0

32.
Ultrasonik kayma dalgaları tomografisi ile beton kusurlarının incelenmesinde frekansın etkisi
Effect of frequency on the evaluation of the concrete defects by ultrasonic shear wave tomography
Mustafa Altuğ Peker, Bekir Pekmezci
doi: 10.5505/pajes.2022.26225  Sayfa 0

33.
Mikrodalga gücünün mikrodalgada kurutulmuş Eucalyptus camaldulensis Dehnh. yapraklarının kuruma davranışı ve uçucu yağ verimi üzerine etkisi
Effect of microwave power on drying behavior and essential oil yield of microwave dried Eucalyptus camaldulensis Dehnh. leaves
Behlül Ertuğrul ŞENGÜL, Emir TOSUN
doi: 10.5505/pajes.2022.43247  Sayfa 0

34.
Farklı hidrokolloid kombinasyonları ve depolama süresinin sütlaç örneklerinin bazı özellikleri üzerine etkileri
Effects of different hydrocolloid combinations and storage time on some properties of rice pudding samples
Selen Kadağan, Seher Arslan
doi: 10.5505/pajes.2022.38328  Sayfa 0

35.
Hava ve su ile soğutulan PV-T’nin dört farklı koşul için enerji ve ekserji analizi
Energy and exergy analysis of PV-T cooled with air and water for four different conditions
Ayhan Atız
doi: 10.5505/pajes.2022.63872  Sayfa 0

36.
Kükürt bazlı ototrofik ve metanol bazlı heterotrofik denitrifikasyon süreçlerinin çevresel etkileri
Environmental effects of sulfur-based autotrophic and methanol based heterotrophic denitrification processes
elif yakamercan, Deniz Uçar
doi: 10.5505/pajes.2022.76508  Sayfa 0

37.
Seul Şehri Meteorolojik Verileri kullanılarak Makine Öğrenmesi Regresyon Yöntemleri ile Hava Sıcaklığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Air Temperature with Machine Learning Regression Methods Using Seoul City Meteorological Data
Merve Apaydın, Mehmethan YUMUŞ, Ali DEĞİRMENCİ, Ömer KARAL
doi: 10.5505/pajes.2022.66915  Sayfa 0

38.
Bir Boyahanede Patlayıcı Ortam Oluşumunun Standartlara Göre İncelenmesi
Evaluation of Explosive Atmosphere in a Paint Shop According to Standards
Fatma Oğuz Erdoğan, Okan Duman
doi: 10.5505/pajes.2022.88027  Sayfa 0

39.
PSI-Entropi-Marcos Entegrasyonu ile Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi için Öğrencilerin Performans Düzeylerinin Kullanılabilirlik Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Performance Levels of Students for Moodle Learning Management System in Terms of Usability Criteria with PSI-Entropy-Marcos Integration
Muhammet Yorulmaz, Gülin Feryal Can
doi: 10.5505/pajes.2022.96166  Sayfa 0

40.
Gökkuşağı Alabalığı Tesislerinden Kaynaklanan Tat ve Koku Sorununun Çok Kriterli Karar Verme Metotları ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Taste and Odor Problems Caused by Rainbow Trout Facilities with Multi-Criteria Decision Making Methods
Cihan Özgür, Emrah Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2022.26098  Sayfa 0

41.
SCGADUB1180 yüksek mukavemetli sacında proses parametrelerinin geri esneme davranışına etkisinin deneysel olarak incelenmesi
Experimental investigation of the effect of process parameters on springback behavior of SCGADUB1180 high strength sheet
Samet Karabulut, İsmail Esen
doi: 10.5505/pajes.2022.76329  Sayfa 0

42.
Sol-jel yöntemi kullanarak aloe vera içerikli mikrokapsül aktarılan kumaşların antibakteriyel ve koku salım özellikleri
Fragrance release and antibacterial features of fabrics applied microcapsules containing aloe vera oil via sol-gel process
Nurhan Onar Camlibel, Murat Can Berberoglu, İlker Kandemir
doi: 10.5505/pajes.2021.16142  Sayfa 0

43.
Susuzdag Formasyonu Kireçtaşlarının Jeokimyasal İçeriklerinin Jeoistatistiksel Analizi ve Mekânsal Dağılım Haritası
Geostatistical Analysis and Spatial Distribution Map of Geochemical Contents of the Susuzdag Formation Limestones
Ozge Ozer Atakoglu, Mustafa Gurhan Yalcin
doi: 10.5505/pajes.2021.82609  Sayfa 0

44.
Siyah çay, yeşil çay ve tarhun çayı kullanarak bakır oksit nanoparçacıkların yeşil sentezi ve metilen mavisi için fotokatalitik aktivitelerinin araştırılması
Green synthesis of copper oxide nanoparticles using black, green and tarragon tea and investigation of their photocatalytic activity for methylene blue
Nurşah Kütük, Sevil Çetinkaya
doi: 10.5505/pajes.2022.47037  Sayfa 0

45.
En iyi ve en kötünün tek olmadığı durumlarda en iyi-en kötü yöntemi ile grup kararı verme: bursiyer seçimine ilişkin vaka çalışması
Group decision making in best-worst method when the best and worst are not unique: case study of scholar selection
Esra Aytaç Adalı, Atalay Çağlar
doi: 10.5505/pajes.2022.08043  Sayfa 0

46.
LiDAR-tabanlı Toplam Değişinti kısıtlı negatif-olmayan tensör faktörizasyonu ile hiperspektral karışım giderimi
Hyperspectral unmixing with LiDAR-based Total Variation regularized non-negative tensor factorization
Kubilay Ataş, Atakan Kaya, Sevcan Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2022.70375  Sayfa 0

47.
Gelişmekte olan ülkelerde inşaat yönetim hizmetlerinde BIM sisteminin etkisi; Türkiye örneği
Impact of the BIM system in construction management services in developing countries; case of Turkey
ABDULKADIR BUDAK, IBRAHIM KARATAS
doi: 10.5505/pajes.2022.64369  Sayfa 0

48.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji projeleri ile geliştirebileceği karbon sertifikası potansiyeli
Increasing voluntary carbon credits potential via renewable energy projects in Turkey
Mustafa Özcan
doi: 10.5505/pajes.2022.06882  Sayfa 0

49.
Hidrojen depolama sistemi için indüksiyon ısıtmalı metal hidrür tüp
Induction heated metal hydride tube for hydrogen storage system
Salih Nacar, Selim Öncü, Muhammet Kayfeci
doi: 10.5505/pajes.2021.97692  Sayfa 0

50.
Sinir Ağları Üzerinden Fourier Özniteliklerinin İncelenmesi ve Kablosuz Örgü Ağlarda Akıllı Bağlantı Yönlendirmeye Uygulanması
Investigation of Fourier Features Via Neural Networks And An Application To Smart Steering In Wireless Mesh Networks
Bulut Kuşkonmaz, Huseyin Ozkan
doi: 10.5505/pajes.2022.98371  Sayfa 0

51.
Keçiborlu (Isparta-Türkiye) opal oluşumlarının jeolojik-jeokimyasal özelliklerinin araştırılması
Investigation of geological-geochemical properties of opal occurrences in Keçiborlu (Isparta-Turkey)
Ebru Başpınar Tuncay, Ekin Koken, Mustafa Kuşcu, Oya Cengiz, Fatih AYDEMİR, Rahman Raimov
doi: 10.5505/pajes.2021.84769  Sayfa 0

52.
Farklı bağlayıcılarla üretilmiş betonların geçirimlilik karakteristiklerinin değişik test yöntemleri ile incelenmesi
Investigation of permeability characteristics of concretes with different cementitious materials by various test methods
Hüseyin Yiğiter
doi: 10.5505/pajes.2022.20050  Sayfa 0

53.
Polietilen ve kalsiyum karbonat bileşiği modifiyeli bitümlü bağlayıcıların sıcaklık duyarlılığı ve depolama stabilitesinin incelenmesi
Investigation of temperature sensitivity and storage stability of polyethylene and calcium carbonate compound modified bituminous binders
Yunus Erkuş, Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2022.48052  Sayfa 0

54.
Kesme Gerilimi Altında Kalınlaşan Sıvı Emdirilmiş S2 Cam Fiber Kumaşların Düşük Hız Delinme Dirençlerinin Araştırılması
Investigation of the Low Velocity Puncture Resistance of Shear Thickening Fluid Impregnated S2 Glass Fiber Fabrics
Hamza Taş, İbrahim Fadıl Soykök, Abdul Jamil Halimi
doi: 10.5505/pajes.2022.87036  Sayfa 0

55.
Karbon ve bazalt elyaf tabakalı hibrit epoksi kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the mechanical properties of carbon and basalt fiber laminated hybrid epoxy composites
Mehmet İskender Özsoy
doi: 10.5505/pajes.2021.42387  Sayfa 0

56.
Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen DP600 çeliğinin çekme makaslama özelliğinin incelenmesi
Investigation of the tensile shear property of DP600 steel combined with resistance spot welding
Bilge Demir, Muhammed Elitaş, Hüseyin Karakuş
doi: 10.5505/pajes.2021.53383  Sayfa 0

57.
Nb ve Ti Mikro Alaşımlı Çeliklerde Düşük Sıcaklıklarda Darbe ve DWTT Dayanımının İyileştirilmesine Yönelik İnceleme
Investigation on Impact and DWTT Resistance at Low Temperatures in Nb and Ti Micro Alloy Steels
Ömer Saltuk Bölükbaşı, Cemre Keçeci
doi: 10.5505/pajes.2022.06325  Sayfa 0

58.
Karbon bazlı dezenfeksiyon yan ürünlerinin çoklu maruziyet yolları için kanser risklerinin değerlendirilmesi: Isparta içme suyu
Life-time cancer risk assessment of carbonaceous disinfection by-products through multiple pathways of exposure in drinking water: Isparta distribution system
Cihan Özgür, Bilgehan İlker Harman, Hasan Koseoglu, Sehnaz Sule Kaplan Bekaroglu
doi: 10.5505/pajes.2021.26053  Sayfa 0

59.
Dondurularak ve vakumla kurutulmuş mürdüm eriklerinin rehidrasyon davranışının geliştirilmiş bir Chebyshev ağı ile modellenmesi
Modeling of rehydration behavior of freeze- and vacuum-dried damson plums by an enhanced Chebyshev network
Hilal Isleroglu, Selami Beyhan
doi: 10.5505/pajes.2021.03837  Sayfa 0

60.
Inconel 718'in Tel Erozyon ile İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Tabanlı Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Çok Kriterli Optimizasyonu
Multi-Criteria Optimization of Surface Roughness in Wire EDM of Inconel 718 by Taguchi Based Gray Relational Analysis Method
Meltem ALTIN KARATAŞ
doi: 10.5505/pajes.2021.74501  Sayfa 0

61.
Enerji iletim sisteminde bara bölme problemi için çok amaçlı optimizasyon yöntemi
Multi-objective optimization method for bus splitting problem in energy transmission system
Erdi Doğan
doi: 10.5505/pajes.2022.77672  Sayfa 0

62.
Kristal şeker üretiminde ÇDR, YSA ve ANFIS ile parametre tahmini
Parameter estimation in crystal sugar production with MLR, ANN and ANFIS
Fatma Erdem
doi: 10.5505/pajes.2022.05024  Sayfa 0

63.
Ham ve Geri Dönüştürülmüş Pamuk İpliğinden Üretilmiş Bezayağı ve Dimi Dokuma Kumaşların Fiziksel Özellikleri
Physical Properties of Plain and Twill Woven Fabrics Produced from Carded and Recycled Cotton Yarn
Gülşah Pamuk, Esra Zeynep Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2021.26930  Sayfa 0

64.
Çoklu-analit algılama amacıyla pasta-şeklinde fotonik kristal fiber bazlı yüzey plazmon rezonans algılayıcı
Pie-shaped photonic crystal fiber based surface plasmon resonance sensor for multi-analyte sensing purposes
Ahmet Yasli, Huseyin Ademgil
doi: 10.5505/pajes.2022.35487  Sayfa 0

65.
Sinyalize Kavşak Koridorlarında Dinamik Kablosuz Şarj İstasyonları için Yerleştirme ve Boyutlandırma Stratejileri
Placement and Sizing Strategies for Dynamic Wireless Charging Stations on Signalized Intersection Corridors
Erdem Doğan
doi: 10.5505/pajes.2022.90337  Sayfa 0

66.
Halojensiz ve alev geciktiricili (HFFR) polimerik kompozit kılıflı kabloların kopma uzaması test sonuçlarının makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tahmin edilmesi
Prediction of halogen-free and flame retardant (HFFR) polymeric composite sheathed cable elongation test results using machine learning methods
İSMAİL KIYICI, İbrahim Doruk, Emre Çomak, Murat Kaçamaz, Ragıp Onur Baklan
doi: 10.5505/pajes.2021.76824  Sayfa 0

67.
Hibrit FUCOM-Pareto analizi- rastgele orman yöntemi kullanılarak COVID-19 onaylanmış vaka sayısının tahmin edilmesi
Prediction of the Number of COVID-19 confirmed cases using the hybrid FUCOM-Pareto analysis- random forest method
Seda Hatice Gökler
doi: 10.5505/pajes.2022.32458  Sayfa 0

68.
Kalite kontrol, tamir ve sonradan karşılama ile üretim parti büyüklüklerinin belirlenmesi
Production lot sizing with quality screening, rework and shortages backordered
Nigar Karagül, Abdullah Eroglu
doi: 10.5505/pajes.2021.16689  Sayfa 0

69.
İkincil Arıtılmış Kentsel Atıksulardaki Azot ve Fosforun Toprak-Akifer Arıtma Sistemi Kullanılarak Giderilmesinde Toprak Tiplerinin Etkisi
The Effect of Soil Types on Nitrogen and Phosphorus Removal from Secondary Treated Municipal Wastewater by Using Soil-Aquifer Treatment System
Mesut AK, İlayda TOP
doi: 10.5505/pajes.2021.99491  Sayfa 0

70.
Takım tezgâhlarının dinamik cevabına titreşim takozunun etkisi
The effect of vibration isolator on the dynamic response of machine tools
Ahmet Köken, Abdurrahman KARABULUT
doi: 10.5505/pajes.2022.68327  Sayfa 0

71.
TIG kaynak parametrelerinin nükleer güç santrallerinde kullanılan AISI 316L paslanmaz çeliğinin mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkisi
The effects of TIG welding parameters on the microstructure and mechanical properties of AISI 316L stainless steel used in nuclear power plants
Ali Yürük
doi: 10.5505/pajes.2022.43825  Sayfa 0

72.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı için Ağırlıklı Bulanık Aksiyomatik Tasarım Yöntemi ile Nakliye Modu Seçimi
Transportation Mode Selection for Hazardous Materials Transportation using Weighted Fuzzy Axiomatic Design Method
Merve Cengiz Toklu, Beyzanur Doğan
doi: 10.5505/pajes.2021.27547  Sayfa 0

LookUs & Online Makale