E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
24-bit renkli imge içine 24-bit renkli imge gizleyen yüksek kapasiteli düşük bozulumlu tersinir kayıplı yeni bir veri gizleme yöntemi (YKKG)
A new data hiding method with high capacity, low distortion, and reversible loss that hides 24-bit color image into 24-bit color image (YKKG)
Ali Durdu
doi: 10.5505/pajes.2020.50215  Sayfa 0

2.
Enerji Hasadı Yapan Düğümlerin Bulunduğu Telsiz Duyarga Ağlarının Yaşam Süresini Arttıran Yeniden Oluşturulabilen Bir Dağıtık Bağlı Baskın Küme Algoritması
A New Reconstructable Distributed Connected Dominating Set Algorithm for Extending the Lifetime of Wireless Sensor Networks Including Energy Harvester Nodes
Elif Haytaoğlu, Ömer Güleç, Mustafa Tosun
doi: 10.5505/pajes.2020.83030  Sayfa 0

3.
Yeni Bir Julia Tabanlı Sistem Tanımlama Dili ve Benzetim Ortamı: JuSDL
A Novel Julia Based System Description Language and Simulation Environment: JuSDL
Zekeriya Sarı, Serkan Günel
doi: 10.5505/pajes.2020.03591  Sayfa 0

4.
Bilişsel Radyo Uygulamaları için Otomatik Modülasyon Sınıflandırma Algoritmaları Araştırması
A Survey of Automatic Modulation Classification Algorithms for Cognitive Radio Applications
Hüseyin Cukur, Ahmet Serbes
doi: 10.5505/pajes.2018.89896  Sayfa 0

5.
İHA ağları için uyarlanabilir, dengeli ve enerji verimli kümeleme mekanizması
Adaptive, balanced and energy efficient clustering mechanism for UAV networks
Sedat Görmüş, Harun Emre Kıran
doi: 10.5505/pajes.2020.53059  Sayfa 0

6.
Çok robotlu görev atama probleminde merkezi Q-öğrenme kullanmak için etkili bir yöntem
An effective method to use centralized Q-learning in multi-robot task allocation
Hatice Hilal Ezercan Kayır
doi: 10.5505/pajes.2021.90490  Sayfa 0

7.
TMA karışımlarında cam ve polipropilen elyaf kullanımının değerlendirilmesi
An evaluation of the usability of glass and polypropylene fibers in SMA mixtures
Burak Evirgen, Altan Cetin, Asena Karslıoğlu, Ahmet Tuncan
doi: 10.5505/pajes.2020.96165  Sayfa 0

8.
P- ve S-dalga hızları ile jeolojik birimlerin sökülebilirliği üzerine bir değerlendirme
An evaluation on rippability of geological units by seismic P and S-wave velocities
Hakan Karslı, Ali Erden BABACAN, Mustafa Senkaya, Kenan Gelişli
doi: 10.5505/pajes.2020.35920  Sayfa 0

9.
Atama Kısıtlı Tip-1 Montaj Hattı Dengeleme Problemi: Bir Kısıt Programlama Modeli Yaklaşımı
Assembly line balancing Type-1 problem with assignment restrictions: A constraint programming modeling approach
Mehmet Pınarbaşı, Hacı Mehmet ALAKAŞ
doi: 10.5505/pajes.2020.75282  Sayfa 0

10.
Topex V28.1 Gravite Verilerinin Denizler Hariç Ana Kara Genelinde Kullanılabilirliği; Batı Anadolu Örneği
Availability of Topex V28.1 Gravity Data across the Continent Excluding Seas. A case study, Western Anatolia Example
Tolga Gönenç
doi: 10.5505/pajes.2020.32654  Sayfa 0

11.
İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Sızıntı Yönetimi ve Şebeke Rehabilitasyonu için Fayda Maliyet Analizi
Benefit Cost Analysis for Leakage Management and Network Rehabilitation in Distribution Systems
Fatih Mehmet Durmuşçelebi, Mahmut Fırat, Özgür ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pajes.2020.29726  Sayfa 0

12.
Sentetik Atıksulardan Atık Çay Sorbentine Cu+2 Biyosorpsiyonu: Kinetikler, Eşitlikler ve Termodinamik
Biosorption of Cu2+ from Synthetic Wastewater by Tea Waste Sorbent: Kinetics, Equilibrium and Thermodynamics
Şükrü Aslan, SAYITER YILDIZ, MUSTAFA OZTÜRK
doi: 10.5505/pajes.2020.27374  Sayfa 0

13.
Uzun ve kısa çelik lif takviyeli tam ölçekli kirişlerin aderans dayanımı
Bond strength of full-scale beams with blended short and long steel fiber
Kâzım TÜRK, Mahmut BAŞSÜRÜCÜ
doi: 10.5505/pajes.2020.34846  Sayfa 0

14.
Eşanlatım tespitinde eminlik faktörü modeli
Certainty factor model in paraphrase detection
Senem Kumova Metin, BAHAR KARAOGLAN, TARIK KISLA, Katira Soleymanzadeh
doi: 10.5505/pajes.2020.75350  Sayfa 0

15.
Kemoterapi randevularının hemşireler arasındaki iş yükü dengesi gözetilerek belirsizlik altında çizelgelenmesi
Chemotherapy appointment scheduling under uncertainty by considering workload balance among nurses
Serhat Gül
doi: 10.5505/pajes.2020.40121  Sayfa 0

16.
Güvenlik kriteri olarak çarpışmaya kadar geçen süre ve takip zaman aralığı karşilaştırılması
Comparing time to collision and time headway as safety criteria
Ehsan Ramezani Khansari, Fereidoon Moghadas Nejad, Sina Moogehi
doi: 10.5505/pajes.2020.79837  Sayfa 0

17.
Yapay Bağışıklık Sistemi ve Veri Madenciliği Yöntemlerini Kullanarak Tedarikçi Değerlendirmede Gösterge Paneli Uygulama Modeli
Dashboard Application Model in Supplier Evaluation by Using Artificial Immune System and Data Mining Methods
Yüksel Yurtay, MURAT AYANOGLU
doi: 10.5505/pajes.2020.54522  Sayfa 0

18.
Taşıyıcı Sistemi Beton Dolgulu Kompozit Kolonlar ve Çelik Kirişlerden Oluşan Çok Katlı Bir Binanın Tasarımı ve Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analizi
Design and Nonlinear Time History Analysis of A Multi-Story Building with Concrete Filled Composite Columns and Steel Beams
Cüneyt Vatansever, Yunus Emre Şimşek
doi: 10.5505/pajes.2020.91043  Sayfa 0

19.
Grid araştırma yöntemi ile yerel ve bölgesel depremlerin konumlarının belirlenmesi
Determination of locations of local and regional earthquakes by grid search methods
Hüseyın Gökalp
doi: 10.5505/pajes.2020.69922  Sayfa 0

20.
Niğde (Ulukışla) Kompleks Pb-Zn Cevherinin Optimum Flotasyon Şartlarının Belirlenmesi
Determination of Optimum Flotation Conditions in Niğde (Ulukışla) Complex Pb-Zn Ore
Tevfik Ağaçayak, Nur Benan Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2020.74794  Sayfa 0

21.
Karbonatlı kayaçların Shore sertlik değerlerinin farklı cihaz ve yöntemler kullanılarak belirlenmesi ve gevreklik değerlerinin tahmininde kullanılabilirliğinin incelenmesi
Determination of Shore Hardness values of carbonate rocks using different devices and methods and investigation of their usability in estimating brittleness values
Deniz Akbay, GOKHAN EKINCIOGLU, Rasit Altindag, NAZMI SENGUN
doi: 10.5505/pajes.2020.52892  Sayfa 0

22.
Potasyum iyonunun tayini için PVC membran potansiyometrik sensör geliştirilmesi ve uygulamaları
Development of PVC membrane potentiometric sensor for the determination of potassium ion and its applications
Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Meliha Burcu Gürdere, Alper Çetin
doi: 10.5505/pajes.2020.27982  Sayfa 0

23.
Kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere nanopartikül katkılı doku iskelelerinin geliştirilmesi
Development of tissue scaffolds with nanoparticles for bone tissue engineering applications
Zeynep Püren Akgüner, Ayça Bal Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.63933  Sayfa 0

24.
Çoklu Banda Sahip Mikroşerit Antenlerde Boyut Optimizasyonunun Derin Öğrenme Yöntemleri İle Gerçekleştirilmesi
Dimension Optimization of Multi-Band Microstrip Antennas Using Deep Learning Methods
Umut Özkaya, Levent Seyfi, Şaban Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.23471  Sayfa 0

25.
Tarihi Başdurak Camisinin Deprem Analizi
Earthquake Analysis of Historical Basdurak Mosque
Pınar Usta, Özgür Bozdağ
doi: 10.5505/pajes.2020.31384  Sayfa 0

26.
Bitümlü Bağlayıcı ve Agregaların Arasındaki Adezyon Üzerine Cocamide Diethanolamide Kimyasalının Etkisi
Effect of Cocamide Diethanolamide Chemical on Adhesion between Bituminous Binder and Aggregates
Öznur Karadağ, Mehmet Saltan
doi: 10.5505/pajes.2020.93797  Sayfa 0

27.
Yükseltilmiş yaya geçidinin lise çağındaki yayaların kabul edilebilir aralık seçimine etkisi
Effect of raised midblock crossing on the high school pedestirians' choice of acceptaple gap behavior
Mervegül Uysal, Yalçın ALVER
doi: 10.5505/pajes.2020.15014  Sayfa 0

28.
Otoklavlama-Retrogradasyon Yöntemi Uygulanarak Pirinç Nişastasından Elde Edilen Enzime Dirençli Nişastanın Ekmek Hamuru Reolojisi ve Ekmeğin Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
Effects of Enzyme-Resistant Starch Obtained from Rice Starch by Autoclaving-Retrogradation Method on the Rheology of Bread Dough and Some Chemical Properties of Bread
Ayşe Demirekin, Hülya Gül
doi: 10.5505/pajes.2020.25738  Sayfa 0

29.
Orta Yükseklikteki Betonarme Binalarda Çekiçlemenin Deplasman Talepleri Üzerindeki Etkileri
Effects of Pounding on Displacement Demands in Mid-Rise RC Buildings
Muhammet Kamal, Mehmet İnel
doi: 10.5505/pajes.2021.58897  Sayfa 0

30.
Tartarus örneklerinin zorluklarının tahminlenmesi
Estimating the difficulty of Tartarus instances
Kaya Oğuz
doi: 10.5505/pajes.2020.00515  Sayfa 0

31.
Yapı-zemin etkileşimi etkisine bağlı olarak çok katlı binalarda göreli kat ötelemesi oranının ve performans seviyesinin belirlenmesi
Estimation of interstory drift ratio and performance levels for the multistory buildings considering the effect of soil-structure interaction
Ayşe Elif Özsoy Özbay, Pelin Gündeş Bakır
doi: 10.5505/pajes.2020.26675  Sayfa 0

32.
Kentsel Katı Atık Bileşiminin Tahmini İçin Farklı Eğri Uydurma Modellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Different Curve Fitting Models for Prediction of Municipal Solid Waste Composition
aysun özkan, Kemal Özkan, sahin isik, MUFIDE BANAR
doi: 10.5505/pajes.2020.08377  Sayfa 0

33.
TR83 Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının CRITIC Tabanlı Gri İlişkisel Analiz Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Renewable Energy Sources in TR83 Region by CRITIC Based Grey Relational Analysis Approach
A. Cansu Gök Kısa
doi: 10.5505/pajes.2021.99389  Sayfa 0

34.
Titreşen diskten girdap halkası kopmalarının deneysel incelenmesi
Experimental investigation of vortex ring shedding from oscillating disc
Fahrettin Gökhan Ergin
doi: 10.5505/pajes.2020.34711  Sayfa 0

35.
EEG Sinyallerinden Bakılan Görselin Üretilmesi
Generating the Image Viewed From EEG Signals
Gaffari Çelik, Muhammed Fatih Talu
doi: 10.5505/pajes.2020.76399  Sayfa 0

36.
Böceli ve Kazanpınar karst kaynaklarının (Denizli) hidrojeolojik ve hidrokimyasal özellikleri
Hydrogeological and hydrochemical properties of Böceli and Kazanpınar karst springs (Denizli)
Ali Gokgoz, Yusuf Tabancalı
doi: 10.5505/pajes.2020.04378  Sayfa 0

37.
Manifold bozulması ile imge kalitesi değerlendirme
Image quality assessment based on manifold distortion
Mehmet Türkan
doi: 10.5505/pajes.2020.69158  Sayfa 0

38.
Kekik oleoresini katılan domates çorbasında B. coagulans bakterisinin ısıl direncinin incelenmesi
Investigating the thermal resistance of B. coagulans in the thyme oleoresin added tomato soup
Ahsen RAYMAN ERGÜN, Taner BAYSAL, Dilber ÇAĞLAR, Hilal TÜFENK, Bekir BATMAZ
doi: 10.5505/pajes.2020.47717  Sayfa 0

39.
Farklı kesme parametreleriyle işlenmiş 316LVM paslanmaz çelik malzemesinin talaşlı imalat-yüzey bütünlüğü-aşınma direnci arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation machining-surface integrity-wear resistance relationships of 316LVM stainless steel material machined under various cutting parameters
Mustafa UÇURUM, Emrah GÜNEŞSU, Tolga Berkay ŞİRİN, Yusuf KAYNAK
doi: 10.5505/pajes.2020.93284  Sayfa 0

40.
Kumların sıvılaşmasında rölatif sıkılık ve kesme birim deformasyonu etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of the relative density and shear strain on liquefaction of sands
Turgay Beyaz, Kamil Kayabalı, Yetis Bulent Sonmezer
doi: 10.5505/pajes.2020.53138  Sayfa 0

41.
Geri Kazanılmış Asfalt Malzemenin Uzun Süreli Filtrasyon Performansı
Long Term Filtration Performance of Recycled Asphalt Pavement Material
Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu, Recep İyisan, Aslı Yalçın Dayıoglu, Mustafa Hatipoğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.05760  Sayfa 0

42.
Nano-yapılı Katalizör Kullanılarak Mikrokirleticilerin Giderilmesi
Micro-pollutant Degradation using Nanostructured Catalysts
Neval Baycan
doi: 10.5505/pajes.2020.66066  Sayfa 0

43.
Aort Kapakçığının Çok-Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Model-Bağımsız Otomatik Bölütlenmesi
Model-free Automatic Segmentation of the Aortic Valve in Multislice Computed Tomography Images
Devrim Ünay, ibrahim harmankaya, ilkay oksuz, rahmi cubuk, Levent Çelik, Kamuran Kadipasaoglu
doi: 10.5505/pajes.2020.26817  Sayfa 0

44.
Rastgele ormanlardan kural çıkarmada küme bölüntüleme formülasyonlarının performans analizi
Performance analysis of set partitioning formulations on the rule extraction from random forests
Mert Edali
doi: 10.5505/pajes.2020.05926  Sayfa 0

45.
Çöp Sızıntı Suyu Arıtımı için Denitrifikasyon ve Kısmi Nitrifikasyon Proseslerinin Performansı
Performances of Sequential Denitrification and Partial Nitrification Process for Treatment of Landfill Leachate
Ahmet DUYAR, Ahmet DUYAR, VİLDAN AKGUL, Gokhan Civelekoglu, Gokhan Civelekoglu, kevser Cırık
doi: 10.5505/pajes.2020.38093  Sayfa 0

46.
Konvolüsyonel Yapay Sinir Ağları ve Öğrenme Transferi ile Bitki Tanıma
Plant Identification with Convolutional Neural Networks and Transfer Learning
Tolga Karahan, Vasif Nabiyev
doi: 10.5505/pajes.2020.84042  Sayfa 0

47.
Güç sisteminde meta-sezgisel algoritmalarla güç kaybı ve gerilim kararlılığı optimizasyonu
Power loss and voltage stability optimization with meta-heuristic algorithms in power system
Serkan İşcan, Orhan Kaplan, Gürcan Lokman
doi: 10.5505/pajes.2020.84152  Sayfa 0

48.
Borsa endeks hareket yönünün çoklu lojistik regresyon ve k-en yakın komşu algoritması ile tahmini
Prediction of stock index movement direction with multiple logistic regression and k-nearest neighbors algorithm
Gulder Kemalbay, Begum Nur Alkis
doi: 10.5505/pajes.2020.57383  Sayfa 0

49.
Sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve ıtır (Perlargonium graveolens) bitkisi ekstraktları ile hazır çay üretimi
Production of instant tea with herbal extracts from St John’s wort (Hypericum perforatum) and geranium (Perlargonium graveolens)
Merve Sılanur Yılmaz, Kübra Köşker, Hicran Arslan, Fatoş Altunkara, Serap Eraslan, Özge Şakıyan
doi: 10.5505/pajes.2021.40403  Sayfa 0

50.
Elektrolif çekim yöntemi ile β-arbutin içeren nanolifli tekstil yüzeyi üretimi
Production of nanofiber textile surfaces with β-arbutin via electrospinning method
Gamze D Tetik, Ejebay Jumageldiyeva, Ayşe Ebru Tayyar
doi: 10.5505/pajes.2021.98223  Sayfa 0

51.
Yük hücresi temelli Segway’in PID kontrolör kullanarak gerçek zamanlı kontrolü
Real-time control of load cell based segway using PID controller
Muhammed Mustafa Kelek, Yuksel Oguz, Ugur Fidan, Tolga Özer
doi: 10.5505/pajes.2021.72708  Sayfa 0

52.
Manyetit-Hidroksiapatit Nanokompoziti ile Sulardan Zn(II) İyonlarinin Gideriminin İncelenmesi
Removal Of Zinc (II) Ions From Aqueous Solutions Using Magnetic Hydroxyapatite Nanocomposite
Yağmur Uysal, Ahmet Canbakış
doi: 10.5505/pajes.2020.94658  Sayfa 0

53.
Sismik Çarpışma Olasılığı Bulunan Betonarme Binalar İçin Gerekli Derz Mesafesi
Required Separation Distance for Reinforced Concrete with Seismic Pounding Potential
Muhammet Kamal, Mehmet İnel
doi: 10.5505/pajes.2020.23697  Sayfa 0

54.
Asenkron motorun stator q-eksen gerilimini kullanan alan yönlendirmeli vektör kontrollü gerilim sensörü kullanmadan sensörsüz hız tahmini
Stator q-axis voltage error based sensorless speed estimation of field oriented vector controlled induction motor without using voltage transducer
Sadık Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2020.68252  Sayfa 0

55.
Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji: Artırılmış Gerçeklik
Technology in Nursing Education: Augmented Reality
Emine Pınar Martlı, Nigar UNLUSOY DİNCER
doi: 10.5505/pajes.2020.38228  Sayfa 0

56.
Farklı tipteki balastsız üstyapı uygulamalarının balastlı bir üstyapı uygulaması ile ekonomik olarak karşılaştırılması: Durum çalışması; Yenibosna- Havalimanı metro hattı (İstanbul)
The economic comparison of the different type of ballast-less superstructures with a ballasted superstructure technic: A case study; Yenibosna- Airport metro line (Istanbul)
Hüseyin KÖSE, Zübeyde Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.55481  Sayfa 0

57.
AC ve MFDC Nokta Direnç Kaynak Teknolojilerinin Yeni Nesil Otomotiv Çeliklerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effect Of AC And MFDC RSW Welding Technology On Mechanical Properties Of New Generation Automotive Steels
Mehtap Hıdıroğlu, Ünal Kahraman, Nizamettin Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2021.46417  Sayfa 0

58.
Dondurularak kurutulmuş meyve tozlarının keklerin bazı fizikokimyasal özellikleri üzerine etkisi
The effect of freeze dried fruit powders on some of the physicochemical properties of the layer cake
Kadriye Ergün Altay, Gulsah Caliskan Koc, Safiye Nur Dirim
doi: 10.5505/pajes.2020.83883  Sayfa 0

59.
Sismik İzolatörlerin Betonarme Konut Binasının Performansı Üzerindeki Etkileri
The Effect of Seismic Isolation on Performance of a Residence Building
Esra Özer, Mehmet İNEL
doi: 10.5505/pajes.2020.36825  Sayfa 0

60.
Derin öğrenme yöntemleri ve kelime yerleştirme modelleri kullanılarak Parkinson hastalığının duygu analiziyle değerlendirilmesi
The evaluation of Parkinson's disease with sentiment analysis using deep learning methods and word embedding models
Feyza Cevik, Zeynep Hilal Kilimci
doi: 10.5505/pajes.2020.74429  Sayfa 0

61.
Sınır Zekâ ve Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda WISC-R Profillerinin Makine Öğrenme Algoritmaları İle İncelenmesi
The Investigation of Wisc-R Profiles in Children With Border Intelligence and Intellectual Disability with Machine Learning Algorithms
Sinan Altun, Ahmet Alkan, Hatice Altun
doi: 10.5505/pajes.2020.53077  Sayfa 0

62.
Tek serbestlik dereceli modellerde yer değiştirme talebinin TBDY-2018 uyumlu gerçek ivme kayıtları kullanılarak incelenmesi
The investigation of displacement demands of single degree of freedom models using real earthquake records compatible with TBEC-2018
Mehmet Palanci, AHMET DEMİR, Ali Haydar Kayhan
doi: 10.5505/pajes.2020.47936  Sayfa 0

63.
Olası İstanbul depreminin hasarlarının gözlenmesi için İHA rotalama probleminin bir genetik algoritma ile eniyilenmesi
The optimization of UAV routing problem with a genetic algorithm to observe the damages of possible Istanbul earthquake
Muhammed Halat, Omer Ozkan
doi: 10.5505/pajes.2020.75725  Sayfa 0

64.
Astrazon Black MBL boyasının yenilikçi bir adsorbent ile giderimi: Taguchi metodu ile işletme parametrelerinin optimizasyonu
The removal of Astrazon Black MBL with an innovative adsorbent: Optimization of operating parameters with Taguchi method
Elanur Adar
doi: 10.5505/pajes.2020.34734  Sayfa 0

65.
Düşük Maliyetli EEG Başlıklarının Kullanıcı Deneyimi Değerlendirmesi
User Experience Evaluation of Low Cost EEG Headsets
Kübra Erat, Pınar ONAY DURDU
doi: 10.5505/pajes.2021.78910  Sayfa 0

66.
Sıfır Atık Konseptinde Biyo-Adsorban Kullanımı: Kristal Violet'in Centaurea Solstitialis ve Verbascum Thapsus Bitkileri üzerine adsorpsiyon çalışması
Utilizing of Bio-Adsorbent in Zero Waste Concept: Adsorption study of Crystal Violet onto the Centaurea Solstitialis and Verbascum Thapsus Plants
Mutlu yalvaç, Hüdaverdi Arslan, Mohammed Saleh, Melis Gün, Muhammed Şahin Hekim
doi: 10.5505/pajes.2020.85282  Sayfa 0

67.
Derin Öğrenmeye Dayalı Görünür Yakın Kızılötesi Kamera Kullanılarak Buğday Sınıflandırması
Wheat Kernels Classification using Visible-Near Infrared Camera Based on Deep Learning
kemal özkan, Erol Seke, sahin isik
doi: 10.5505/pajes.2020.80774  Sayfa 0

68.
Bi-Streç Denim Kumaşlarda Buruşma Özellikleri
Wrinkling Properties Of Bi-Stretch Denim Fabrics
Gülbin Fidan, Yasemin Korkmaz, Hatice Kübra Kaynak
doi: 10.5505/pajes.2020.74044  Sayfa 0

LookUs & Online Makale