E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Avokado Meyve Kalitesinin İzlenmesi için Destek Vektör Makinelerine Dayalı Bir Sınıflandırma
A Classification Based on Support Vector Machines for Monitoring Avocado Fruit Quality
Mehmet Doğan Elbi, Ezgi Özgören, Emre Şahin, Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu, Can Tuncer
doi: 10.5505/pajes.2023.71242  Sayfa 0

2.
İHA tutum tahmini için yeni bir bulanık mantık tabanlı uyarlanabilir tamamlayıcı filtre algoritması
A New fuzzy logic-based adaptive complementary filter algorithm for UAV attitude estimation
Ömer KARAL, Hasan Kazdal
doi: 10.5505/pajes.2023.38959  Sayfa 0

3.
Butterworth BPF design and analysis with using lumped elements, transmission lines and combined factors for C band
C bandı için toplu elemanlar, iletim hatları ve birleşik faktörler kullanılarak Butterworth BPF tasarımı ve analizi
Mehmet Duman
doi: 10.5505/pajes.2023.45787  Sayfa 0

4.
Derin öğrenme tabanlı topluluk sınıflandırıcı yaklaşımı ile gastrointestinal anomalilerin tespiti
Detection of gastrointestinal anomalies with a deep learning-based ensemble classifier approach
Fatma Akalın, Nejat Yumusak
doi: 10.5505/pajes.2023.90602  Sayfa 0

5.
Ham Perlit Agregasının Betonun Mekanik ve Taşınım Özeliklerine Etkisi
Effect of Raw Perlite Aggregate on Concrete Mechanical and Transport Properties
Cevdet Taha Acar, Kambiz Ramyar
doi: 10.5505/pajes.2023.38202  Sayfa 0

6.
L-DOPA+TiO2 Modifiye Ters Ozmoz Membranının Basınç Gecikmeli Osmoz ile Tuzluluk Gradyanı Enerji Üretimi Üzerindeki Verimliliği
Efficiency of L-DOPA+TiO2 Modified RO Membrane on Salinity Gradient Energy Generation by Pressure Retarded Osmosis
Nuray Ates, Seda Saki, Murat Gokcek, NIGMET UZAL
doi: 10.5505/pajes.2023.36690  Sayfa 0

7.
Türkiye karayollarında inşa edilen konsol istinat duvarlarının incelenmesi
Investigation of cantilever retaining walls constructed in Turkey highways
Şule ACARCA, İbrahim KELEK, Burak EVİRGEN, Ahmet TUNCAN
doi: 10.5505/pajes.2023.76983  Sayfa 0

8.
Grafen oksit-gümüş-polianilin nanokompozitlerinin fototermal performanslarının incelenmesi
Investigation of photothermal performances of graphene oxide-silver-polyaniline nanocomposites
Zafer Çıplak, Furkan Soysal
doi: 10.5505/pajes.2023.10705  Sayfa 0

9.
AISI 430 ve HARDOX 500 çeliklerinin CMT yöntemi ile kaynaklanabilirliğinin araştırılması
Investigation of the weldability of AISI 430 and HARDOX 500 steels by CMT method
Mustafa Engin Kocadağistan, Oguzhan Çinar
doi: 10.5505/pajes.2023.45020  Sayfa 0

10.
Nanokalsit (nano-CaCO3) partikül takviyeli karbon fiber/epoksi (KF/EP) kompozitlerin farklı yükleme koşulları altında mekanik performansı
Mechanical performance of nano-calcite (nano-CaCO3) particle reinforced carbon fiber/epoxy (CF/EP) composites under different loading conditions
Bertan Beylergil, Şeyma NUR DURUKAN, ÇIGDEM Dülgerbakı
doi: 10.5505/pajes.2023.82273  Sayfa 0

11.
Akış Madenciliği ve Makine Öğrenimi ile Yoğun Bakım Hastalarında Sepsis Tahmini
Prediction of Sepsis for The Intensive Care Unit Patients with Stream Mining and Machine Learning
Melike Akyüz, Yunus Doğan, Atakan Koçyiğit, Ayşe Pınar Miran
doi: 10.5505/pajes.2023.84899  Sayfa 0

12.
Protein – Protein Etkileşim Ağlarından Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Protein Kompleksi Tespiti
Protein Complex Detection from Protein – Protein Interaction Networks with Machine Learning Methods
Yasin Karakuş, Volkan Altuntas
doi: 10.5505/pajes.2023.56887  Sayfa 0

13.
Kavurma ve asit liçi yöntemi ile Emet kolemanit zenginleştirme tesisi katı atık killerinden lityum kazanımı
Recovery of lithium from solid waste clays of Emet colemanite beneficiation plant by roasting and acid leaching method
Hacer ŞENSÖZ, Zehra Ebru SAYIN
doi: 10.5505/pajes.2023.69705  Sayfa 0

14.
Fitzhugh-Nagumo nöron modelinin rotasyon dönüşüm prosedürü ve donanım doğrulaması
The rotation-transition Procedure of the Fitzhugh-Nagumo neuron model and its hardware verification
Nimet Korkmaz
doi: 10.5505/pajes.2023.82809  Sayfa 0

15.
Yorumlanabilir Makine Öğrenmesinin Güvenilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
A Comparative Analysis on the Reliability of Interpretable Machine Learning
Mustafa YILDIRIM, Feyza Yıldırım Okay, Suat Ozdemir
doi: 10.5505/pajes.2023.49473  Sayfa 0

16.
Geoteknik Kökenli Göçmelerde Sorumlular Arasında Kusur Paylaştırma için Güvenilirlik Tabanlı Analizlere Dayalı Yeni Bir Yaklaşım
A New Approach Based on Reliability-Based Analyses for Allocation of Fault Between Responsible Parties in Geotechnical Failures
GOKHAN IMANÇLI, Gürkan Özden
doi: 10.5505/pajes.2023.13265  Sayfa 0

17.
Titreşimli ısı boruları üzerine bir derleme: genel değerlendirmeler ve güncel uygulamalar
A review of oscillating heat pipes: general consideration and latest applications
Fırat Özdemir, Ozay Akdemir, Ali Güngör
doi: 10.5505/pajes.2023.32369  Sayfa 0

18.
Ortak hatlı bir dizel motorda farklı devirlerde çevrimden çevrime yanma değişimleri üzerine deneysel bir çalışma
An experimental study on cycle-to-cycle combustion variations at different speeds in a common-rail diesel engine
Ali Şanlı, ilker turgut yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2023.23565  Sayfa 0

19.
Kayaçların termal iletkenliğinin regresyon analizleri ve yapay sinir ağları kullanılarak değerlendirilmesi
Assessment of thermal conductivity of rocks using regression analyses and artificial neural networks
Hilal Özer, Ebru Başpınar Tuncay
doi: 10.5505/pajes.2023.71609  Sayfa 0

20.
Derin Öğrenme Temelli Nesne Tespit Yöntemleri Kullanılarak İnsan Sperm Hücrelerinin Tespiti
Detection Of Human Sperm Cells Using Deep Learning-Based Object Detection Methods
Mecit YUZKAT, Hamza Osman ILHAN, Nizamettin AYDIN
doi: 10.5505/pajes.2023.89346  Sayfa 0

21.
Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemlerin elektriksel boyutlandırılması
Electrical sizing of grid-connected photovoltaic systems
Ahmet Ilıca, Muhammed Serdar
doi: 10.5505/pajes.2023.24896  Sayfa 0

22.
EA Hızlı Şarj Cihazı için İzoleli DC-DC Dönüştürücülerle Uygulanan Üç Fazlı Nötr Noktadan Sıkıştırılmış PFC Doğrultucunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Three-Phase Neutral-Point-Clamped PFC Rectifier Implemented with Isolated DC-DC Converters for EV Fast Charger
Merve Mollahasanoğlu, Hakki Mollahasanoglu, H. İbrahim Okumus
doi: 10.5505/pajes.2023.89195  Sayfa 0

23.
Piroliz yoluyla biyoçar sentezi için hammadde olarak inek gübresi, tavuk gübresi ve arıtma çamurunun incelenmesi: Küçük Menderes Havzası-Türkiye için bir vaka çalışması
Investigation of cattle manure, poultry manure and sewage sludge as raw materials for biochar synthesis via pyrolysis: A case study for Küçük Menderes Basin-Türkiye
Ayşenur ÖZUYSAL, Görkem AKINCI
doi: 10.5505/pajes.2023.71644  Sayfa 0

24.
Üçgen basamaklı dolusavakların enerji sönümleme performansının incelenmesi
Investigation of energy dissipation performance of triangular stepped spillways
Eyyüp Ensar Yalçın, Erdinç İkincioğulları, Nihat Kaya
doi: 10.5505/pajes.2023.95902  Sayfa 0

25.
Farklı Kil Mineralleri ile Modifiye Edilmiş Su Bazlı Ticari Boyaların Alüminyum Yüzey Uygulamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Water-Based Commercial Paints Modified with Different Clay Minerals on Aluminum Surface Applications
Ayşenur Çetin Uğurlu, Emir Zafer Hosgun
doi: 10.5505/pajes.2023.58701  Sayfa 0

26.
Kütahya (Batı Anadolu) ve çevresinde yüzeylenen Miyosen yaşlı volkanik kayaçların mineral kimyası ve püskürme öncesi kristallenme koşulları
Mineral chemistry and pre-eruptive crystallization conditions of Miocene volcanic rocks in the Kütahya (West Anatolia) and surrounding area
İrfan Temizel, Mehmet ARSLAN, Cafer Özkul, Muzaffer OZBURAN
doi: 10.5505/pajes.2023.71636  Sayfa 0

27.
Metal kesme atıksularından elektrooksidasyon prosesi ile KOİ gideriminin Yanıt Yüzey Modellemesi: Doğrudan fotovoltaik güneş panelinin enerji tüketimine etkisi
Response Surface Modeling of COD removal from metal cutting wastewaters via electrooxidation process: Effect of direct photovoltaic solar panel on energy consumption
Murat Solak, Tuğba Arslan, Ahmet Akburak
doi: 10.5505/pajes.2023.72693  Sayfa 0

28.
Modüler kompozit enerji direklerinde farklı bağlantı tiplerinin çalışılması ve yekpare betonarme enerji direği ile karşılaştırılması
Study of different connection types in modular composite energy poles and comparison with monolithic reinforced concrete energy poles.
MUSTAFA AKOĞLU, BABÜR DELIKTAS, Okan Otuz, Ayşe Polat
doi: 10.5505/pajes.2023.62362  Sayfa 0

29.
Türkçe Otomatik Bilimsel Makale Özetleme Sistemi
System of Automatic Scientific Article Summarizaton in Turkish
Nazan Kemaloğlu Alagöz, Ecir Ugur Kucuksille
doi: 10.5505/pajes.2023.77905  Sayfa 0

30.
Çift fazlı çeliklerin nokta direnç kaynağı ile birleştirilmesinde akım etkisi
The effect of current on the resistance spot welding of dual phase steels
Mesut Özer, Ali Kibar, Mehmet Uçar
doi: 10.5505/pajes.2023.13704  Sayfa 0

31.
5G Uygulamaları için Bant-dışı Baskılamalı Bütünleşik M-YTED Filtre-Yama Anten Tasarımı ve Üretimi
Design and Production of Integrated Compact M-SIW Filter-Patch Antenna with Out-of-Band Suppression for 5G Applications
Kemal Güvenli, Sibel Yenikaya, Mustafa Seçmen, Berkay Emin
doi: 10.5505/pajes.2023.79438  Sayfa 0

32.
Rayleigh-Ritz Metodu ile Periyodik Yapı Dalga Yaklaşımı Kullanılarak Silindirik Kabukların Sınır Frekanslarının Belirlenmesi
Determination of Bounding Frequencies of Cylindrical Shells using a Periodic Structure Wave Approach with Rayleigh-Ritz Method
Chitaranjan PANY
doi: 10.5505/pajes.2023.93765  Sayfa 0

33.
Denizli Serinhisar ilçesi havzasında yağmur suyu hasadına uygun bölgelerin belirlenmesi
Determination of suitable sites for rainwater harvesting in Denizli Serinhisar district watershed
Onur Mehmethan ÖZBEN, Mahmud GÜNGÖR
doi: 10.5505/pajes.2023.85616  Sayfa 0

34.
Süperakışkanlaştırıcının aynı klinkerden üretilen farklı çimento türleri ile hazırlanan harçların taze ve sertleşmiş özelliklerine etkisi
Effect of superplasticizer on the fresh and hardened properties of mortars prepared with different types of cement produced from the same clinker
Derya Över, NESİL ÖZBAKAN, SİNAN AÇIKYOL, Abdulkadir Bakırcı
doi: 10.5505/pajes.2023.74857  Sayfa 0

35.
Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) ve Yüzey Dalgası Analiz yöntemleriyle aktif bir heyelan alanının incelenmesi, Sakarya, Hendek
Investigation of an active landslide area with the Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Surface-wave Analysis Methods in Hendek, Sakarya
Hasan Karaaslan, ALI SILAHTAR
doi: 10.5505/pajes.2023.99492  Sayfa 0

36.
Sanal Giysi Simülasyonunda Dikişle Birleştirilmiş Tekstillerin Gerilme ve Esneme Dağılımlarının İncelenmesi
Investigation on the Tension and Stretch Distributions of Textile Assembled with Seam in Virtual Garment Simulation
Sertaç Güney
doi: 10.5505/pajes.2023.37897  Sayfa 0

37.
Yüksek sıcaklıklı sinterleme fırınında sıcaklık dağılımının sayısal olarak modellenmesi
Numerical modeling of temperature distribution in a high temperature sintering furnace
Türker Akkoyunlu, İbrahim Uzun, Hüsamettin Tan
doi: 10.5505/pajes.2023.61282  Sayfa 0

38.
Ayçiçeği biyosorbenti kullanılarak Remazol Red RR boyar maddesi içeren tekstil atık sularından biyosorpsiyon yöntemiyle renk gideriminin optimizasyonu ve kinetik modellenmesi
Optimization and kinetic modeling of col or removal by biosorption method from textile wastewater containing Remazol Red RR dye using sunflower biosorbent
Fatih Mehmet Gözükzıl, Nurgül Özbay
doi: 10.5505/pajes.2023.89657  Sayfa 0

39.
İzmir’in toplu ulaşım sisteminin doğrusal programlama ve duyarlılık analizi aracılığıyla optimizasyonu
Optimization of İzmir’s public transportation system by linear programming and sensitivity analysis
Çağla GÖRGÜLÜ, Lale GÖRGÜLÜ, Yavuz DUVARCI
doi: 10.5505/pajes.2023.59951  Sayfa 0

40.
İki doğrultuda birleşik eğilme etkisindeki betonarme tekil temelin diferansiyel evrim algoritması kullanılarak optimum tasarımı
Optimum design of rc footing subject to axial load and bi-directional flexure using differential evolution algorithm
Muhammet Kamal
doi: 10.5505/pajes.2023.07404  Sayfa 0

41.
Gıda ürünlerinin ısıl işlemi için haznede rasyonel hava kinetiği formunun organizasyonu
Organization of the rational form of air kinetics in chamber for the heat treatment of food products
Nina Usatenko, Sergii Verbytskyi, Oleg Shchesiuk, Tetiana Koziy
doi: 10.5505/pajes.2023.50550  Sayfa 0

42.
Türkçe Nefret Söylemi Tespitinde Veri Dengeleme Tekniklerinin Performans Karşılaştırması
Performance Comparison of Data Balancing Techniques on Hate Speech Detection in Turkish
Habibe Karayiğit, Ali Akdagli, Çiğdem ACI
doi: 10.5505/pajes.2023.40072  Sayfa 0

43.
Akışkan viskoz sönümleyicilerin bir konut binasının performansı üzerindeki etkileri
The effect of fluid viscous dampers on performance of a residential building
esra özer
doi: 10.5505/pajes.2023.39345  Sayfa 0

44.
Robot Kolları için Doğrusal Süzgeç Tabanlı Çıkış Geri Beslemeli Kontrolör Tasarımında Uyarlamalı Yöntem Yaklaşımı
An Adaptive Method Approach in Designing a Linear Filter Based Output Feedback Controller for Robot Manipulators
Bayram Melih Yılmaz, Enver Tatlicioglu
doi: 10.5505/pajes.2023.00723  Sayfa 0

45.
Alüminyum elektrotun farklı bağlanma şekillerinin elektrokoagülasyon yöntemiyle çamaşırhane atıksuyuna uygulanması
Application of various aluminum electrode connection methods to laundry wastewater via electrocoagulation
Hatice KURTKULAK, Sevil VELİ
doi: 10.5505/pajes.2023.43995  Sayfa 0

46.
Magmatik Taşların Donma Çözülme ve Termal Şok Yaşlanmasına Bağlı Olarak Yüzey Renk ve Güneş Işığı Yansıtma İndeks (SRI) Değerlerinin Belirlenmesi ve Isı Adası Oluşumlarına Etkisi
Determination of Surface Color and Solar Reflectance Index (SRI) Values of Magmatic Stones Based on Freeze-Thaw and Thermal Shock Aging, and Their Impact on Heat Island Occurance
Murat Sert, Rasit Altindag
doi: 10.5505/pajes.2023.26895  Sayfa 0

47.
Hematit ve Götit Takviyeli Karbon Fiber Polimer Kompozitlerin Uzak Alan Elektromanyatik Kalkanlama Etkinliği Performansı
Electromagnetic Shielding Effectiveness Performance of Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Composites with Hematite and Goethite in far-field
Uğur Erbaş, Cantekin Kaykılarlı, Taha Yasin Eken, Burak Küçükelyas, Mehmet Barış Tabakcıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2023.69847  Sayfa 0

48.
Düşük sıcaklıklı bir PEM yakıt hücresinin mekanik davranışının sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesi ve optimizasyonu
Finite element method modeling and optimization of the mechanical behavior of a low-temperature PEM fuel cell
Safiye Nur Özdemir, İmdat Taymaz, Emre Kurt
doi: 10.5505/pajes.2023.45773  Sayfa 0

49.
Sıcak Daldırma Alüminyumlama işleminin Çift Fazlı (DP800) Çeliklerin Mikroyapısal ve Tribolojik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Hot Dip Aluminizing on Microstructural and Tribological Properties of Dual Phase (DP800) Steels
Yakup Yürektürk, Cansu Çeltik
doi: 10.5505/pajes.2023.53916  Sayfa 0

50.
Farklı çentik derinliklerine sahip asfalt karışımlarının orta sıcaklıklarda kırılma özelliklerinin incelenmesi: Sonlu elemanlar yaklaşımı
Investigation of the fracture properties of asphalt mixtures with different notch depths at intermediate temperatures: Finite element approach
Ahmet Münir Özdemir, Erkut Yalçın, Mehmet Yılmaz, BAHADIR YILMAZ
doi: 10.5505/pajes.2023.88590  Sayfa 0

51.
Farklı konfı̇gürasyonlardakı̇ bı̇nalarda rüzgar dı̇rencı̇ ve ısı adası oluşumunun sayısal ı̇ncelenmesı̇
Numerical investigation of wind resistance and heat island formation in buildings of different configurations
Ömer Faruk Can
doi: 10.5505/pajes.2023.51813  Sayfa 0

52.
GKF ile ASM’nin Eş-zamanlı Stator ve Rotor Direnci Kestirimleri
Online Stator and Rotor Resistance Estimations of IM by Using EKF
RECEP YILDIZ, MURAT BARUT, Ridvan Demir
doi: 10.5505/pajes.2023.57609  Sayfa 0

53.
Baskı Devre Kartı Delim Güzergahlarının Meta-Sezgisel Algoritmalar Kullanılarak Optimizasyonu
Optimization of Printed Circuit Board Drilling Routes using Meta-heuristic Algorithms
Kübra Kaysal, Fatih Onur Hocaoğlu, Ahmet Kaysal
doi: 10.5505/pajes.2023.34079  Sayfa 0

54.
Mevcut betonarme binaların deprem performanslarının basitleştirilmiş deplasman tabanlı bir yaklaşımla değerlendirilmesi
Seismic performance evaluation of existing reinforced concrete buildings using simplified displacement-based approach
Harun Ceylan, Abdulhalim Karaşin, Barış Erdil
doi: 10.5505/pajes.2023.06636  Sayfa 0

55.
Zaman-Sıralı İntegralin Üstel Fonksiyon Yakınsaması için Küme Teorisi Yorumu
Set Theory Interpretation for Exponential Approximation of Time-Ordered Integral
Ali Mert Ceylan
doi: 10.5505/pajes.2023.87300  Sayfa 0

56.
Doğal Boya Uygulamalarıyla Kesim Atığı Kumaşların Giysi Tasarım Süreçlerinde Kullanımı: Bir Üretim Modeli
The Use of Cutting Waste Fabrics in Garment Design Processes with Natural Dye Applications: A Fabrication Model
Safiye Sari, Betül Elibol
doi: 10.5505/pajes.2023.96832  Sayfa 0

57.
Akıllı çöp konteynerleri ile değişken ağ yapısına sahip çöp rotalama optimizasyonu
Waste routing optimization with variable network structure with smart waste containers
Hacer Kübra İnkaya Zengin, Soner Haldenbılen, Olcay Polat
doi: 10.5505/pajes.2023.71429  Sayfa 0

58.
Diferansiyel Taylor Dönüşümü Kullanılarak Doğrusal Olmayan Elektrik Devrelerinde Geçici Rejimlerin Genelleştirilmiş Klasik Yöntem Analizi
A Generalized Classical Method Analysis of Transient Regimes in Nonlinear Electrical Circuits by using Differential Taylor Transform
Teymuraz Abbasov, Teoman Karadağ, Cemal Keleş
doi: 10.5505/pajes.2024.69749  Sayfa 0

59.
Enerji verimli sıra-bağımlı hazırlık zamanlı karışık modelli robotik çift taraflı montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümü için bir hibrit genetik algoritma
A hybrid genetic algorithm for solving energy-efficient mixed-model robotic two-sided assembly line balancing problems with sequence-dependent setup times
Şehmus Aslan
doi: 10.5505/pajes.2024.17092  Sayfa 0

60.
Farklı Pin Konfigürasyonlarına Sahip Mantar Benzeri Elektromanyetik Bant Aralığı Yapıları ile Geliştirilmiş Yeni Bir Mikroşerit Yama Anten Tasarımı
A Novel Microstrip Patch Antenna Design Enhanced By Mushroom Like Electromagnetic Band Gap Structures with Different Via Configurations
Nigar Berna Teşneli, Cemile Tangel, Ahmet Yahya Teşneli
doi: 10.5505/pajes.2024.14237  Sayfa 0

61.
Temel ve reküperatif bir Organik Rankine Çevriminde verim ve elektrik üretimi üzerine bir çalışma
A study on efficiency and electric production in a basic and a recuperative Organic Rankine Cycle
Tennur Kısakürek Parlak, Osman Kara, Bülent YANIKTEPE
doi: 10.5505/pajes.2024.50879  Sayfa 0

62.
Modifiye PSO ile değişken hızlı rüzgar türbini kanat açısının ayarlanması
Adjustment of variable speed wind turbine blade angle with Modified PSO
Göksel Gökkuş
doi: 10.5505/pajes.2024.99399  Sayfa 0

63.
FV sistemlerde kısmi gölgeleme koşullarında maksimum güç noktası takibi için metasezgisel algoritmaların karşılaştırmalı performans analizi
Comparative performance analysis of metaheuristic algorithms for maximum power point tracking under partial shading conditions in PV systems
EMRAH GÜRKAN, AHMET GÜNER
doi: 10.5505/pajes.2024.61667  Sayfa 0

64.
Görüntü İşleme Teknikleri ve Evrişimsel Sinir Ağı Kullanılarak Bilgisayar Destekli Diş Segmentasyonu
Computer-aided Tooth Segmentation Using Image Processing Techniques and Convolutional Neural Network
İsmail Kayadibi, Utku Köse, Gür Emre Güraksın
doi: 10.5505/pajes.2024.22237  Sayfa 0

65.
Gramian matrix tabanlı LQG kontrolü kullanılarak aktif araç süspansiyonunun tasarımı ve analizi
Design and analysis of active vehicle suspension using gramian matrix based LQG control
murat catalkaya, orhan erdal Akay, GÜÇHAN TAŞLIALAN
doi: 10.5505/pajes.2024.72772  Sayfa 0

66.
Dar/ultra-geniş geçme bantlarına sahip iki bantlı bant geçiren filtre tasarımı
Design of two-band bandpass filter having narrow/ultra-wide passbands
Pınar Öztürk Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2024.04578  Sayfa 0

67.
Farklı Tıbbi Aromatik Bitkilere Ait Yağlar İle Zenginleştirilmiş Kremlerin Antifungal Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Antifungal and Antimicrobial Properties of Cream Enriched with Oils of Different Medicinal Aromatic Herbs
Beril Atmaca, Tuğba DERİCİ, Tolga Duran, AHMET ATMACA, Ibrahim Savaş
doi: 10.5505/pajes.2024.70205  Sayfa 0

68.
Kar erimesi hacminin hidrograf ayrımı yöntemi ile tahmini
Estimating the snowmelt runoff volume through hydrograph separation
Emrah Pekkan, Celal Serdar BAYARI, Alparslan ARIKAN
doi: 10.5505/pajes.2024.75332  Sayfa 0

69.
Döngüsel tedarik zinciri uygulamalarının önündeki engellerin küresel bulanık AHP yöntemi ile değerlendirilmesi: akü sektöründe bir uygulama
Evaluation of barriers to circular supply chain implementations with the spherical fuzzy AHP method: a case study of battery industry
Salih Bakkal, Nihan Kabadayi
doi: 10.5505/pajes.2024.08555  Sayfa 0

70.
Betonarme Yapıların Kentsel Dönüşümünde, Hızlı Tarama Parametrelerin Değerlendirilmesi ve Öneriler
Evaluation of Rapid Screening Parameters and Suggestions for Urban Transformation of Reinforced Concrete Buildings
Emrah Bahşi, Onur Coşkun, Ömer Faruk Çınar
doi: 10.5505/pajes.2024.94920  Sayfa 0

71.
Sodyum Hidroksit (NaOH) ile Aktive Edilmiş Karo Atıklı Geopolimer Harçların Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Some Mechanical and Physical Properties of Sodium Hydroxide (NaOH) Activated Tile Waste Geopolymer Mortars
Ömer Çoban, Tahir Akgül
doi: 10.5505/pajes.2024.00258  Sayfa 0

72.
Jüt/pamuk doğal elyaf takviyeli hibrit kompozitlerin mekanik ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi
Examination of mechanical and morphological properties of jute/cotton natural fiber reinforced hybrid composites
Şafak Yıldızhan, Ayperi Tuğçe Tosun, Mustafa Atakan Akar, Umut Kumlu
doi: 10.5505/pajes.2024.93507  Sayfa 0

73.
Güneydere (Bayburt) civarında yüzeylenen Karbonifer yaşlı granitlerin jeokimyasal ve petrolojik karakteristikleri
Geochemical and petrological features of Carboniferous granites from the Güneydere (Bayburt) area
Mehmet Ali Gücer, Zeynep Delimehmet, Okay Çimen
doi: 10.5505/pajes.2024.99602  Sayfa 0

74.
Fotoreaktör Tasarımının Ansys Fluent Akış Simülasyonuyla İyileştirilmesi
Improving Photoreactor Design with Ansys Fluent Flow Simulation
Ali Canberk Coşkun, Dilek Duranoğlu
doi: 10.5505/pajes.2024.27448  Sayfa 0

75.
Elektrik dağıtım sistemlerinde kesintili toprak fonksiyonu: Önemi, çalışma mantığı ve uygulama potansiyeli
Intermittent earth fault function in electric distribution systems: Significance, working principle, and application potential
Ozan Akdağ
doi: 10.5505/pajes.2024.27109  Sayfa 0

76.
CO2 akışkanlı yaş evaporatörlü paralel kompresörlü booster soğutma çevriminin güç tüketiminin arı algoritması ile optimizasyonu
Optimization of CO2 booster refrigeration cycle with flooded evaporators and parallel compressor by using the bees algorithm
Metehan Işık, NAGIHAN BILIR SAG, METE KALYONCU
doi: 10.5505/pajes.2024.65171  Sayfa 0

77.
Sıcak Asit ve Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon Yöntemleriyle Barbunya Fasulyesi Kabuklarından Pektin Ekstraksiyonu ve Karakterizasyonu
Pectin Extraction and Characterization from Kidney Bean Hulls Using Hot Acid and Ultrasonic Assisted Extraction Methods
VUGAR HAJIYEV, ERDAL UGUZDOGAN
doi: 10.5505/pajes.2024.38768  Sayfa 0

78.
CASE Veriseti Üzerinde Duygu Sınıflandırma İçin Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performans Değerlendirmesi
Performance Evaluation of the Machine Learning Algorithms for Emotion Classification on the CASE Dataset
Emre Rifat Yıldız, Yıltan Bitirim
doi: 10.5505/pajes.2024.59321  Sayfa 0

79.
Alanlar-arası arama için popülasyona dayalı yerel arama algoritmaları
Population-based local search algorithms for cross-domain search
Berna Kiraz, Fatma Corut Ergin
doi: 10.5505/pajes.2024.90390  Sayfa 0

80.
FMSDR'nin AKFD Tabanlı Seyrek Formda Algılanması ve Az Sayıda Örnekle Geri Çatımı
Sparse Sensing of FMCWR with DFrFT Basis and Reconstruction with Fewer Samples
Pınar Özkan
doi: 10.5505/pajes.2024.62293  Sayfa 0

81.
2-Metoksi-5-sülfamoilbenzoik asit ve 2-aminopiridin türevlerinin tuzları ve bunların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antimikrobiyal aktivite çalışmaları
Synthesis, characterization, anti-microbial activity studies of 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid and 2-aminopyridine derivatives salts and their Cu(II) complexes
Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar
doi: 10.5505/pajes.2024.48196  Sayfa 0

82.
Grafen türevleri dolgulu PCL kompozit filmlerin sentezi, yapısal özellikleri ve biyobozunurluğu
Synthesis, structural properties and biodegradability of PCL composite films filled with graphene derivatives
Ferda Mindivan, Meryem Göktaş
doi: 10.5505/pajes.2024.69327  Sayfa 0

83.
Serbest gezen araba paylaşım sistemi için kullanıcı temelli yer değiştirme stratejisi: bir İstanbul örneği
User-based relocation strategy for free floating car sharing system: an Istanbul case
Mısra Şimşir, U. Mahir Yıldırım, Doruk Sen
doi: 10.5505/pajes.2024.76299  Sayfa 0

LookUs & Online Makale