E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Design And Manufacturing of 15 DOF Myoelectric Controlled Prosthetic Hand
15 Serbeslik Dereceli Myoelektriksel Kontrollü Proztez Elin Tasarımı ve İmalatı
Beyda Taşar, Arif Gülten, Oğuz Yakut
doi: 10.5505/pajes.2020.12268  Sayfa 0

2.
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan tesislerin etkinlik ölçümü için bir veri zarflama analizi modeli
A data envelopment analysis model for the efficiency measurement of facilities providing oral and dental health services
Dilek Esenlik Telatar, Kazim Sari
doi: 10.5505/pajes.2019.26618  Sayfa 0

3.
Hemşire çizelgeleme problemi için bir karar destek sistemi uygulaması
A decision support system for nurse scheduling problem
Ebru Geçici, Mehmet Güray Güler
doi: 10.5505/pajes.2019.86402  Sayfa 0

4.
24-bit renkli imge içine 24-bit renkli imge gizleyen yüksek kapasiteli düşük bozulumlu tersinir kayıplı yeni bir veri gizleme yöntemi (YKKG)
A new data hiding method with high capacity, low distortion, and reversible loss that hides 24-bit color image into 24-bit color image (YKKG)
Ali Durdu
doi: 10.5505/pajes.2020.50215  Sayfa 0

5.
Türkiye’nin enerji talebinin tahmin edilmesi üzerine girdap arama algoritması temelli yeni bir model
A new model based on vortex search algorithm for estimating energy demand of Turkey
Ahmet Özkış
doi: 10.5505/pajes.2020.74943  Sayfa 0

6.
Enerji Hasadı Yapan Düğümlerin Bulunduğu Telsiz Duyarga Ağlarının Yaşam Süresini Arttıran Yeniden Oluşturulabilen Bir Dağıtık Bağlı Baskın Küme Algoritması
A New Reconstructable Distributed Connected Dominating Set Algorithm for Extending the Lifetime of Wireless Sensor Networks Including Energy Harvester Nodes
Elif Haytaoğlu, Ömer Güleç, Mustafa Tosun
doi: 10.5505/pajes.2020.83030  Sayfa 0

7.
Yeni Bir Julia Tabanlı Sistem Tanımlama Dili ve Benzetim Ortamı: JuSDL
A Novel Julia Based System Description Language and Simulation Environment: JuSDL
Zekeriya Sarı, Serkan Günel
doi: 10.5505/pajes.2020.03591  Sayfa 0

8.
Grafen/Grafen oksit temelli adsorbanların katı faz özütleme tekniğinde kullanılabilirliği hakkında literatür araştırması
A review on the usability of graphene/graphene oxide based sorbents in solid phase extraction technique
Rukiye Saygılı Canlıdinç
doi: 10.5505/pajes.2020.27475  Sayfa 0

9.
Bilişsel Radyo Uygulamaları için Otomatik Modülasyon Sınıflandırma Algoritmaları Araştırması
A Survey of Automatic Modulation Classification Algorithms for Cognitive Radio Applications
Hüseyin Cukur, Ahmet Serbes
doi: 10.5505/pajes.2018.89896  Sayfa 0

10.
Midye kabuğu/epoksi parçacık takviyeli kompozitin mode-I kırılma tokluğunun deneysel olarak incelenmesi
An experimental investigation on mode-I fracture toughness of mussel shell/epoxy particle reinforced composites
Cemal Koçhan
doi: 10.5505/pajes.2019.46690  Sayfa 0

11.
İnşaat yıkıntı atığı ve kireçle kil zeminin stabilizasyonu üzerine deneysel bir çalışma
An experimental study on the stabilization of a clay soil with construction wastes and lime
Mamadou Lamine Diallo, Yeşim Sema Ünsever
doi: 10.5505/pajes.2019.51436  Sayfa 0

12.
Tabakhane katı atiklarının anaerobik birlikte çürütülmesi: optimum deri etleme atığı yükü
Anaerobic co-digestion of tannery solid waste: optimum leather fleshings waste loading
Alper Bayrakdar
doi: 10.5505/pajes.2020.22465  Sayfa 0

13.
Pachnoda Marginata Larva'nın Arka Bağırsağı'ndan Anaerobik Lignoselülitik Mikrobiyal Kültür Geliştirilmesi
Anaerobic Lignocellulolytic Microbial Community Derived from Hindgut of Pachnoda Marginata Larva
Emine Gözde Özbayram, Orhan İnce, Sabine Kleinsteuber, Marcell Nikolausz
doi: 10.5505/pajes.2019.50980  Sayfa 0

14.
Üçüncü Derece Zaman Gecikmeli Sistemler için PI Denetleyicilerin Analitik Tasarımı
Analytical Design of PI Controllers for Third Order Plus Time Delay Systems
Bilal Şenol
doi: 10.5505/pajes.2019.19616  Sayfa 0

15.
Futbol karşılaşmalarına bahis oynama davranışının beklenti teorisi ile analizi
Analyzing football betting behavior using prospect theory
Ozgur Yanmaz, Cigdem Kadaifci
doi: 10.5505/pajes.2020.71473  Sayfa 0

16.
Kübik hücre oluşturma problemi için arı algoritması
Bees algorithm for cubic cell formation problem
Hakan Gökdaş, Feristah Ozcelik
doi: 10.5505/pajes.2019.85125  Sayfa 0

17.
Yüksek sıcaklığa maruz atık çelik lif takviyeli alkali ile aktive edilmiş yüksek fırın cüruflu harçların davranışı
Behaviour of the waste steel fibre reinforced alkali-activated slag mortars exposed to high temperatures
Serhat Çelıkten, Mehmet Canbaz
doi: 10.5505/pajes.2019.66199  Sayfa 0

18.
Piroliz gazından karışık kültür kullanılarak sentezgaz fermentasyonu ile biyoetanol üretimi: Isıl ön işlem etkisi
Bioethanol production by syngas fermentation from pyrolysis gas using mixed culture: Heat-pretreatment effect
Tugba Keskin, Gozde Duman
doi: 10.5505/pajes.2019.52284  Sayfa 0

19.
Karadeniz bölgesinin mutfak atıklarından biyogaz potansiyeli
Biogas potential of the black sea region from kitchen waste
Halil Şenol
doi: 10.5505/pajes.2019.45389  Sayfa 0

20.
Sentetik Atıksulardan Atık Çay Sorbentine Cu+2 Biyosorpsiyonu: Kinetikler, Eşitlikler ve Termodinamik
Biosorption of Cu2+ from Synthetic Wastewater by Tea Waste Sorbent: Kinetics, Equilibrium and Thermodynamics
Şükrü Aslan, SAYITER YILDIZ, MUSTAFA OZTÜRK
doi: 10.5505/pajes.2020.27374  Sayfa 0

21.
Eşanlatım tespitinde eminlik faktörü modeli
Certainty factor model in paraphrase detection
Senem Kumova Metin, BAHAR KARAOGLAN, TARIK KISLA, Katira Soleymanzadeh
doi: 10.5505/pajes.2020.75350  Sayfa 0

22.
Klorlama kavurma işlemi ile bor killerindeki değerli metallerin ekstraksiyonu
Chlorination roasting process for extraction of valuable metals in boron clays
Bengü Ertan
doi: 10.5505/pajes.2019.90836  Sayfa 0

23.
Doğal ve Asit - Termal Modifiye Bentonit Üzerine Asit Blue 25 Adsorpsiyon Performansının Karşılaştırılması: İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Çalışmaları
Comparison of Acid Blue 25 Adsorption Performance on Natural And Acid – Thermal Co-Modified Bentonite: Isotherm, Kinetics And Thermodynamics Studies
Adnan Aldemir, Ali Rıza Kul
doi: 10.5505/pajes.2020.03525  Sayfa 0

24.
Yukarı Aras Havzasında hidrolojik modellerin karşılaştırması
Comparison of hydrological models in upper Aras Basin
Ali Arda Sorman, Emin Tas, Yusuf Ogulcan Dogan
doi: 10.5505/pajes.2019.98852  Sayfa 0

25.
Hiperspektral görüntülerin otomatik uyarlamalı ışıklılık dönüşümü ve 3D-DCT yöntemi kullanılarak sıkıştırılması
Compression of hyperspectral images using automatic adaptive luminance transform and 3D-DCT method
Ergün Can, Ali Can Karaca, Oğuzhan Urhan, Mehmet Kemal Güllü
doi: 10.5505/pajes.2019.85126  Sayfa 0

26.
Nesne-Yönelimli Eylem Tahmini Gelişimi İçin Hesaplamalı Model
Computational Modeling of Object-Directed Action Prediction Development
Serkan Buğur, Emre Ugur
doi: 10.5505/pajes.2020.09334  Sayfa 0

27.
Demiryolu geçiş bölgelerinde farklı üstyapı rijitlikleri ve ray düzensizliği nedeniyle oluşan raylı taşıt titreşimlerinin kontrolü
Control of railway vehicle vibrations due to the effect of different superstructure stiffness in transition zones with rail irregularities
Arif Ulu, Muzaffer Metin
doi: 10.5505/pajes.2020.95770  Sayfa 0

28.
Yapay Bağışıklık Sistemi ve Veri Madenciliği Yöntemlerini Kullanarak Tedarikçi Değerlendirmede Gösterge Paneli Uygulama Modeli
Dashboard Application Model in Supplier Evaluation by Using Artificial Immune System and Data Mining Methods
Yüksel Yurtay, MURAT AYANOGLU
doi: 10.5505/pajes.2020.54522  Sayfa 0

29.
Yazılım Projeleri için Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Web Tabanlı Risk Yönetim Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi: WEBRISKIT
Design and Implementation of Web Based Risk Management System Based on Artificial Neural Networks for Software Projects: WEBRISKIT
M. Hanefi CALP, M. Ali AKCAYOL
doi: 10.5505/pajes.2019.29964  Sayfa 0

30.
Uyarlamalı Genişletilmiş Kalman Filtresi-Tabanlı Sabit Anahtarlama Frekanslı Hız-Algılayıcısız Doğrudan Moment Kontrollü Sürücü Sisteminin Tasarımı
Design of Adaptive Extended Kalman Filter-Based Speed-Sensorless Direct Torque Controlled Drive System with Constant Switching Frequency
Remzi Inan, Emrah Zerdali
doi: 10.5505/pajes.2019.68553  Sayfa 0

31.
Yıllık CO2 emisyonunu dikkate alarak bina duvarlarının optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve ekonomik analizi
Determination and economic analysis of the optimum insulation thickness of building walls, considering annual CO2 emission
Arzu Şencan Şahin, Tuğba Kovacı, Erkan Dikmen
doi: 10.5505/pajes.2020.03083  Sayfa 0

32.
Karbonatlı kayaçların Shore sertlik değerlerinin farklı cihaz ve yöntemler kullanılarak belirlenmesi ve gevreklik değerlerinin tahmininde kullanılabilirliğinin incelenmesi
Determination of Shore Hardness values of carbonate rocks using different devices and methods and investigation of their usability in estimating brittleness values
Deniz Akbay, GOKHAN EKINCIOGLU, Rasit Altindag, NAZMI SENGUN
doi: 10.5505/pajes.2020.52892  Sayfa 0

33.
Potansiyel Jeotermal Kaynaklar için Radyojenik Isı Üretiminden Sıcak Kuru Kayanın Belirlenmesi ve Isparta-Yakaören Örneği
Determination of the Hot Dry Rock from Radiogenic Heat Production for Potential Geothermal Sources and Example of Isparta-Yakaören
NURTEN AYTEN UYANIK, Büşra Kurt, Osman Uyanık
doi: 10.5505/pajes.2019.03502  Sayfa 0

34.
Potasyum iyonunun tayini için PVC membran potansiyometrik sensör geliştirilmesi ve uygulamaları
Development of PVC membrane potentiometric sensor for the determination of potassium ion and its applications
Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Meliha Burcu Gürdere, Alper Çetin
doi: 10.5505/pajes.2020.27982  Sayfa 0

35.
Karbondioksit gazının uzaklaştırılması için farklı metal içerikli hidrotalsit benzeri malzemeler ve deaktivasyon modeli uygulamaları
Different metal-containing hydrotalcite-like materials for carbon dioxide removal and applications of deactivation model
Dilşad Dolunay Eslek Koyuncu, Sena Yasyerli, Nail Yasyerli
doi: 10.5505/pajes.2019.33858  Sayfa 0

36.
Mantıların Kurutma Karakteristiği
Drying characteristics of Turkish ravioli, mantı
Hande Özge Güler, Murat Kumral, Ali KUŞ, Ayşenur Kanat, Oguz Gursoy, Yusuf YILMAZ
doi: 10.5505/pajes.2019.86234  Sayfa 0

37.
Kablosuz algılayıcı ağlarda dinamik katsayı tabanlı küme başı seçimi
Dynamic coefficient-based cluster head election in wireless sensor networks
İpek Abasıkeleş Turgut
doi: 10.5505/pajes.2020.06691  Sayfa 0

38.
Tarihi Başdurak Camisinin Deprem Analizi
Earthquake Analysis of Historical Basdurak Mosque
Pınar Usta, Özgür Bozdağ
doi: 10.5505/pajes.2020.31384  Sayfa 0

39.
Kazınmış Asfalt Kaplama (RAP) Malzemelerinin Filler Oranının CBR Performansına Etkisi ve Maliyet Analizi
Effect of Filler Percentage of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Materials on CBR Performance and Cost Analysis
Ayşegül Güneş Seferoğlu, Mehmet Tevfik Seferoglu, Muhammet Vefa Akpınar, Muhammet Çelik
doi: 10.5505/pajes.2019.48154  Sayfa 0

40.
Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatörün Yükseklik Boyunca Düzenli ve Düzensiz Çerçevelerin Sismik Tepkisine Etkisi
Effect of Lead Rubber Bearing on Seismic Response of Regular and Irregular Frames in Elevation
Ahmet Hilmi Deringöl, Esra Mete Güneyisi
doi: 10.5505/pajes.2019.49207  Sayfa 0

41.
Pasif seri sönümleme direncinin LCL filtreli bir fazlı şebeke etkileşimli evirici üzerine etkisi
Effect of passive series damping resistor on single phase grid connected inverter with LCL filter
Akif Karafil
doi: 10.5505/pajes.2020.99896  Sayfa 0

42.
Yükseltilmiş yaya geçidinin lise çağındaki yayaların kabul edilebilir aralık seçimine etkisi
Effect of raised midblock crossing on the high school pedestirians' choice of acceptaple gap behavior
Mervegül Uysal, Yalçın ALVER
doi: 10.5505/pajes.2020.15014  Sayfa 0

43.
Mineral katkı kullanımının hava sürükleyici katkılı çimentolu harçların taze ve sertleşmiş hal özeliklerine etkisi
Effect of utilization of mineral admixture on the fresh and hardened properties of air-entrained cement mortars
Ece Geven, Süleyman Özen, Ali Mardani-Aghabaglou
doi: 10.5505/pajes.2020.85353  Sayfa 0

44.
Effectiveness of dynamic pricing strategy in presence of supply chain disruptions
Mualla Gonca Avci
doi: 10.5505/pajes.2020.54077  Sayfa 0

45.
Lastik katkılı asfalt karışımındaki kırıntı lastik boyutunun ve oranın Marshall Parametrelerine Etkileri
Effects of Crumb Rubber Size and Concentration on Marshall Parameters of Rubberized Asphalt Mixture
Ali Almusawi, Hassan Shuaibu Abdulrahman, Mohammad Razeq Shakhan, Bora Doğaroğlu
doi: 10.5505/pajes.2020.50318  Sayfa 0

46.
Lifli Betonlar için Elastisite Modülü Tahmini
Elastic Modulus Prediction for Fiber-Reinforced Concretes
Eren Yağmur
doi: 10.5505/pajes.2019.34017  Sayfa 0

47.
Yüksek fırınlarda ıslak tip tepe-basınç geri kazanım türbini ile elektrik üretimi
Electricity production by wet type top-pressure recovery turbine in blast furnaces
İlker Mert, Cuma Karakuş, Ali Gençoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.17702  Sayfa 0

48.
Sağlık Hizmet Binalarında Enerji Uygulamaları ve Çalışmalar: Sistematik bir Literatür Çalışması
Energy Applications and Studies for Healthcare Facilities- A Systematic Review
Serap Ulusam Seçkiner, Ali Koç
doi: 10.5505/pajes.2019.36845  Sayfa 0

49.
Kamu Hastanelerinde Enerji Verimliliği Analizi: Radyal ve Radyal Olmayan Veri Zarflama Analizi Modellerine Dayalı Bir Uygulama
Energy Efficiency Analysis in Public Hospitals: An Application of Radial and Non-Radial Data Envelopment Analysis Models
Mehtap Çakmak Barsbay
doi: 10.5505/pajes.2020.55956  Sayfa 0

50.
Tartarus örneklerinin zorluklarının tahminlenmesi
Estimating the difficulty of Tartarus instances
Kaya Oğuz
doi: 10.5505/pajes.2020.00515  Sayfa 0

51.
Çok düşük-orta aşındırıcı kayaçların tek eksenli basınç dayanımının Cerchar aşınma indeksi ile tahmini
Estimation of uniaxial compressive strength of very low-medium abrasive rocks from Cerchar abrasiveness index
Ahmet Teymen
doi: 10.5505/pajes.2019.36604  Sayfa 0

52.
Kentsel Katı Atık Bileşiminin Tahmini İçin Farklı Eğri Uydurma Modellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Different Curve Fitting Models for Prediction of Municipal Solid Waste Composition
aysun özkan, Kemal Özkan, sahin isik, MUFIDE BANAR
doi: 10.5505/pajes.2020.08377  Sayfa 0

53.
Bitkisel ve Süt Bazlı Protein Kaynaklarından Üretilen Analog Peynirlerin Fiziko-kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri ile Aroma Profilleri Değerlendirilmesi
Evaluation of Physico-chemical, Microbiological and Sensory Properties with Aroma Profile of Analogue Cheeses Produced from Plant and Dairy Based Protein Sources
Büşra Nur Esen, Onur Güneşer, Sinem Akyüz
doi: 10.5505/pajes.2019.99825  Sayfa 0

54.
Farklı molekül ağırlıklarında kitosan ile işlem görmüş ve nane ile boyanmış yün kumaşların boyanma ve haslık özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the dyeing and fastness properties of wool fabrics treated by chitosan in different molecular weights and dyed with mint
Buket Arik, Idıl Dikkal, Sibel Karacan
doi: 10.5505/pajes.2020.47427  Sayfa 0

55.
Çimento harcı içerisinde kullanılan atık döküm kumunun çevresel risklerinin ve harç mekanik özelliklerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the environmental risks of the waste casting sand used in cement mortar and its effects on the mechanical properties of the mortar
Derya Azak, Derya Över Kaman, Serdar Göncü
doi: 10.5505/pajes.2019.12571  Sayfa 0

56.
Muz dilimlerinin kurutma kinetiğinin deneysel ve teorik incelenmesi
Experimental and theoretical investigation of drying kinetics of banana slices
Burak Türkan, Akın Burak Etemoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.84484  Sayfa 0

57.
Cıvata bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda hasar analizi
Failure analysis of bolted laminated composite plates
Tolga Dursun, Mahmut Özbay
doi: 10.5505/pajes.2020.99075  Sayfa 0

58.
EEG Sinyallerinden Bakılan Görselin Üretilmesi
Generating the Image Viewed From EEG Signals
Gaffari Çelik, Muhammed Fatih Talu
doi: 10.5505/pajes.2020.76399  Sayfa 0

59.
Aspergillus flavus’un incir bazlı besiyerinde gelişimi ve aflatoksin üretimi: Mineral maddelerin ve şelat ajanlarının etkisi
Growth and aflatoxin production of Aspergillus flavus in fig-based medium: Effect of minerals and chelating agents
Sule Gunaydin, HAKAN KARACA
doi: 10.5505/pajes.2019.19476  Sayfa 0

60.
Düşey yük taşıyıcı sistemlerin süneklik düzeyi yüksek çelik moment aktaran çerçevelerin göçme performansına etkisi
Impact of gravity frames on collapse performance of special steel moment frames
Onur Şeker
doi: 10.5505/pajes.2019.34032  Sayfa 0

61.
İki boyutlu levha tipi yapıların SP anomalilerinin ters çözümü
Inverse solution of the SP anomalies of two dimensional sheet like bodies
Coşkun SARI, Emre TİMUR
doi: 10.5505/pajes.2019.44069  Sayfa 0

62.
Fonksiyonel derecelendirilmiş ve sandviç yapılı PVC köpük takviyesinin 6063-T5 Al tüplerin enerji absorbe etme davranışına olan etkisinin incelenmesi
Investigation into the effect of the functionally graded and sandwich PVC foam filling on the energy absorption capability of 6063-T5 Al tubes
Muhammet Muaz Yalçın, Kenan Genel
doi: 10.5505/pajes.2019.92300  Sayfa 0

63.
Sürtünmeli Delme İşleminde Elde Edilen Kovanın ve Pulun Oluşmasına Etki Eden Parametrelerin Araştırılması
Investigation of parameters affecting the formation of the bushing and bushing wall obtained in the friction drilling process
Cebeli Özek, Muhammet Bal
doi: 10.5505/pajes.2019.65148  Sayfa 0

64.
Sualtı doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların konumlandırılmasının zaman ve frekans seçici akustik kanalda incelenmesi
Investigation of positioning of the leakages in underwater natural gas pipelines in time and frequency selective acoustic channel
yigit mahmutoglu, Kadir Türk
doi: 10.5505/pajes.2019.25307  Sayfa 0

65.
Dış sıcaklık verisinin bina ısıtma enerji gereksinimine etkisinin ve TS 825 derece-gün bölge kümelendirmesinin geçerliliğinin incelenmesi
Investigation of the effect of outdoor temperature data on the building heating energy requirement and validity of the TS 825 degree-day region clustering
Murat Altun, Aslı Akçamete, Çağla Meral Akgül
doi: 10.5505/pajes.2019.00334  Sayfa 0

66.
Kumların sıvılaşmasında rölatif sıkılık ve kesme birim deformasyonu etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of the relative density and shear strain on liquefaction of sands
Turgay Beyaz, Kamil Kayabalı, Yetis Bulent Sonmezer
doi: 10.5505/pajes.2020.53138  Sayfa 0

67.
Bina Beton Atıklarının Karayollarında Bitümlü Temelde Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Investigation Of The Usability Of Building Concrete Wastes As Aggregate In Bituminous Base Course On Highways
Serdal Terzi, Mahmut VURAL
doi: 10.5505/pajes.2019.57983  Sayfa 0

68.
Q345B çeliğinin benzer olmayan çeliklerle kaynağı sonrası mekanik özelliklerin incelenmesi
Invetigations of mechanical properties after dissimilar steels post-weld of Q345B steel
Bünyamin Çiçek, Tuna Aydoğmuş, Emine Gündoğdu İş, Yavuz Sun
doi: 10.5505/pajes.2020.66281  Sayfa 0

69.
Toplu taşımada hizmet kalitesi yönetimi uygulaması: hizmet kalitesinde performans ölçüm sisteminin tanımlanması
Measurement of service quality in public transportation: definition of performance measurement system in service quality
Gökhan Üvenç, Sinem Kulluk
doi: 10.5505/pajes.2020.75032  Sayfa 0

70.
Nano-yapılı Katalizör Kullanılarak Mikrokirleticilerin Giderilmesi
Micro-pollutant Degradation using Nanostructured Catalysts
Neval Baycan
doi: 10.5505/pajes.2020.66066  Sayfa 0

71.
Aort Kapakçığının Çok-Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Model-Bağımsız Otomatik Bölütlenmesi
Model-free Automatic Segmentation of the Aortic Valve in Multislice Computed Tomography Images
Devrim Ünay, ibrahim harmankaya, ilkay oksuz, rahmi cubuk, Levent Çelik, Kamuran Kadipasaoglu
doi: 10.5505/pajes.2020.26817  Sayfa 0

72.
Zenginleştirilmiş koagülasyon prosesiyle içme sularından doğal organik madde giderimi
Natural organic matter removal from drinking water by enhanced coagulation process
Seda Tözüm Akgül, Sehnaz Sule Kaplan Bekaroglu, Nevzat Ozgu Yigit
doi: 10.5505/pajes.2019.48265  Sayfa 0

73.
Simülasyona ve bilgi tabanlı yapay sinir ağlarına dayalı hibrid yapı kullanarak yeniden yapılandırılabilir mikroşerit anteni yeni modelenmesi
New modeling of reconfigurable microstrip antenna using hybrid structure of simulation driven and knowledge based artificial neural networks
Ashrf Aoad, Zafer Aydin
doi: 10.5505/pajes.2020.67809  Sayfa 0

74.
Split klimalarda kullanılan ısı değiştiricilerinde kanatçık etkisinin sayısal analizi
Numerical analysis of fin effect in heat exchangers used in split air conditioners
Berkay Balkanlı, Ali Yurddaş, Yiğit Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2019.64928  Sayfa 0

75.
Tasarım parametrelerinin hidrolik türbin ayar kanadı tasarımına etkilerinin sayısal olarak incelemesi
Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design
Kutay Çelebioğlu, Fatma Zeynep Aytaç Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2019.70850  Sayfa 0

76.
Farklı tiplerdeki çark kanatlarının santrifüj kalp destek pompa performansına etkisinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical study on the effect of different types of impeller blades in centrifugal heart assist pump
Üsame Ali USCA, mahir Uzun, RAFET YAPICI, ÖMER İNCEBAY
doi: 10.5505/pajes.2020.50440  Sayfa 0

77.
Taguchi metodu kullanılarak gıda kurutulmasına etki eden parametrelerin optimizasyonu
Optimization of parameters effecting food drying using Taguchi method
Burak Türkan, Akın Burak Etemoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.93695  Sayfa 0

78.
Süreç Madenciliğine Genel Bakış: Süreç Akış Keşfi için Alfa Algoritması
Overview of Process Mining: Alpha Algorithm for Process Flow Discovery
Onur Doğan
doi: 10.5505/pajes.2020.57418  Sayfa 0

79.
Kırmızı Pancar Sirkesinin Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri
Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Red Beet Vinegar
Oktay Tomar, Gökhan Akarca, Abdullah Çağlar
doi: 10.5505/pajes.2020.83930  Sayfa 0

80.
Potansiyel Yara Pansuman Malzemesi Olarak Poli(Laktik Asit) (PLA) Nano Yapı Matları
Poly(Lactic Acid) Nano Structure Mats as Potential Wound Dressings
Farnaz Sadat Fattahi, Akbar Khoddami, Osman Ozan Avinc
doi: 10.5505/pajes.2020.42890  Sayfa 0

81.
Emülsiyon Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Uçucu Yağ Esaslı Kompozit Nanoliflerin Üretimi
Production of Essential Oil-Based Composite Nanofibers by Emulsion Electrospinning
Funda Cengiz Çallıoğlu, Hulya KESICI GULER
doi: 10.5505/pajes.2019.67424  Sayfa 0

82.
Düşük viskoziteli atık kızartma yağı etil esteri üretimi
Production of the low viscosity waste cooking oil ethyl ester
Mert Gülüm, Atilla Bilgin, Abdülvahap ÇAKMAK
doi: 10.5505/pajes.2019.48085  Sayfa 0

83.
Hindi işleme tesisi atık sulardan ozonlama ile renk, KOİ ve bulanıklık giderimi: Box-Behnken yaklaşımı ve Monte Carlo simülasyonu
Removal of color, COD, and turbidity from the effluents of turkey processing plant by ozonation: Box-Behnken approach and Monte Carlo simulation
Musa Buyukada
doi: 10.5505/pajes.2019.41961  Sayfa 0

84.
Sismik Çarpışma Olasılığı Bulunan Betonarme Binalar İçin Gerekli Derz Mesafesi
Required Separation Distance for Reinforced Concrete with Seismic Pounding Potential
Muhammet Kamal, Mehmet İnel
doi: 10.5505/pajes.2020.23697  Sayfa 0

85.
AHP ve hedef programlama ile bir üniversite kütüphanesindeki kısmi zamanlı personellerin çizelgelenmesi
Scheduling of part time personnel in a university library with AHP and goal programming
Aliye Ayca Supciller, PINAR ERBİLEK
doi: 10.5505/pajes.2020.86383  Sayfa 0

86.
Erçek Gölü su kolonunun mevsimsel sıcaklık dinamiği, Doğu Anadolu/Türkiye
Seasonal temperature dynamics of Lake Erçek water column, Eastern Anatolia/Turkey
Ayşegül Feray Meydan, Suna Akkol
doi: 10.5505/pajes.2019.64436  Sayfa 0

87.
Konaklama işletmelerinde CRM yazılımının bütünleşik DEMATEL ve TODIM yöntemiyle seçimi
Selection of CRM software in hospitality industry by integrated DEMATEL and TODIM method
Zeynep Ünal, Emre Ipekci Cetin
doi: 10.5505/pajes.2020.08455  Sayfa 0

88.
Robust Optimizasyon İle Güneş Enerji Kaynağı Tesisi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama
Selection of Solar Energy Supply Facility Location with Robust Optimization and an Application
Turgut Karabulut, Selahattin Yavuz
doi: 10.5505/pajes.2019.27243  Sayfa 0

89.
Termoelektrik jeneratörler için alçaltan-yükselten çeviricili maksimum güç noktası takibi benzetimi
Simulation of maximum power point tracking with buck-boost convertor for thermoelectric generators
Hayati Mamur, Yusuf Çoban
doi: 10.5505/pajes.2019.92488  Sayfa 0

90.
Ulaştırma Modu Seçimi Probleminin Bütünleşik En İyi – En Kötü ve WASPAS Yöntemleriyle Çözülmesi
Solving Transport Mode Selection Problem With Integrated Best – Worst and WASPAS Methods
Hakan Arslanhan, Ömür Tosun
doi: 10.5505/pajes.2020.23427  Sayfa 0

91.
Kademeli mesai saati ile trafik sıkışıklığının azaltılması
Staggered working hours in order to reduce traffic congestion
Özcan Mutlu, Zehra Durak, Hasan Akyer
doi: 10.5505/pajes.2019.90922  Sayfa 0

92.
Asenkron motorun stator q-eksen gerilimini kullanan alan yönlendirmeli vektör kontrollü gerilim sensörü kullanmadan sensörsüz hız tahmini
Stator q-axis voltage error based sensorless speed estimation of field oriented vector controlled induction motor without using voltage transducer
Sadık Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2020.68252  Sayfa 0

93.
Kurumsal kaynak planlama uygulamalarında karşılaşılan engellerin yapısal modellemesi ve analizi
Structural modeling and analysis of enterprise resource planning implementation barriers
Menekşe Yeşim Çakırlı, Saliha Karadayıusta, Şeyda Serdarasan
doi: 10.5505/pajes.2019.62993  Sayfa 0

94.
Au Katkılı Bi-2212 Süperiletkenlerin Yapısal, Elektriksel ve Manyetik Özellikleri
Structural, Electrical and Magnetic Properties of Au Doped Bi-2212 Superconductors
Esen Gün, BERDAN ÖZKURT, Mehmet Ersin AYTEKİN, Kasim Ocakoglu
doi: 10.5505/pajes.2020.54775  Sayfa 0

95.
Atık Ekmek Probleminin Sistem Dinamiği Yöntemi ile Modellenmesi
System Dynamics Modelling of Bread Waste Problem
Elvan Gokalp
doi: 10.5505/pajes.2019.20726  Sayfa 0

96.
Farklı tipteki balastsız üstyapı uygulamalarının balastlı bir üstyapı uygulaması ile ekonomik olarak karşılaştırılması: Durum çalışması; Yenibosna- Havalimanı metro hattı (İstanbul)
The economic comparison of the different type of ballast-less superstructures with a ballasted superstructure technic: A case study; Yenibosna- Airport metro line (Istanbul)
Hüseyin KÖSE, Zübeyde Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.55481  Sayfa 0

97.
Dizel-biyogaz çift yakıtla çalışan bir motorda dizel yakıt miktarının emisyonlara etkisi
The effect of diesel fuel amount on emissions ın a diesel-biogas dual fuel engine
İlker Turgut Yılmaz, Mustafa Yavuz, Metin Gümüş
doi: 10.5505/pajes.2019.08522  Sayfa 0

98.
Dondurularak kurutulmuş meyve tozlarının keklerin bazı fizikokimyasal özellikleri üzerine etkisi
The effect of freeze dried fruit powders on some of the physicochemical properties of the layer cake
Kadriye Ergün Altay, Gulsah Caliskan Koc, Safiye Nur Dirim
doi: 10.5505/pajes.2020.83883  Sayfa 0

99.
Sr İlavesinden Sonra Bekletme Süresinin A356 Alaşımının Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effect of Holding Time After Sr Addition on Microstructural and Mechanical Properties of A356 Alloy
Sezgin Yaşa, Ahmet Kabil, Yahya Bayrak, Mustafa Çiğdem
doi: 10.5505/pajes.2020.04557  Sayfa 0

100.
Sismik İzolatörlerin Betonarme Konut Binasının Performansı Üzerindeki Etkileri
The Effect of Seismic Isolation on Performance of a Residence Building
Esra Özer, Mehmet İNEL
doi: 10.5505/pajes.2020.36825  Sayfa 0

101.
SiO2 Katkısının Al2TiO5 Seramiklerinin Fiziksel Özelliklerine Etkisi
The Effect of SiO2 Addition on Physical Properties of Al2TiO5 Ceramics
Melih Özçatal, Mustafa Serhat Baspinar
doi: 10.5505/pajes.2019.54910  Sayfa 0

102.
Derin öğrenme yöntemleri ve kelime yerleştirme modelleri kullanılarak Parkinson hastalığının duygu analiziyle değerlendirilmesi
The evaluation of Parkinson's disease with sentiment analysis using deep learning methods and word embedding models
Feyza Cevik, Zeynep Hilal Kilimci
doi: 10.5505/pajes.2020.74429  Sayfa 0

103.
Bor endüstri atıklarından sezyumun ekstraksiyonu
The extraction of cesium from boron industrial wastes
Engin Barut, Rukiye Saygılı Canlıdinç, Ferda Özmal, Yunus Erdoğan
doi: 10.5505/pajes.2020.28480  Sayfa 0

104.
Doğal Lif Takviyesinin Poliolefin Bazlı Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
The Influence of Natural Fiber Reinforcement on the Mechanical Properties of Polyolefin-Based Hybrid Composites
Ayça Şahika Şahin, Sami Sayer
doi: 10.5505/pajes.2020.05152  Sayfa 0

105.
AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
The Investigation of the Effects of Cutting Parameters on Surface Roughness and Chip Formation in Turning of AISI 1050 Steel
Bahattin Yılmaz, Abdulkadir Güllü
doi: 10.5505/pajes.2020.06702  Sayfa 0

106.
Tek serbestlik dereceli modellerde yer değiştirme talebinin TBDY-2018 uyumlu gerçek ivme kayıtları kullanılarak incelenmesi
The investigation of displacement demands of single degree of freedom models using real earthquake records compatible with TBEC-2018
Mehmet Palanci, AHMET DEMİR, Ali Haydar Kayhan
doi: 10.5505/pajes.2020.47936  Sayfa 0

107.
Karma-tamsayılı iki aşamalı veri zarflama analizi modeli ile en etkin tedarikçi seçimi
The most efficient supplier selection with mixed-integer two-stage data envelopment analysis model
Volkan Soner Özsoy, Mediha Örkcü, H. Hasan Örkcü
doi: 10.5505/pajes.2019.77527  Sayfa 0

108.
Lezzet Bileşenleri ve Biyoaktif Maddelerin Yenilebilir Film ve Kaplamalar ile Gıda Sistemlerinde Taşınması ve İşlevselliğe Etkileri
Transportation of Flavorings and Bioactive Substances in Food Systems with Edible Films and Coatings and Their Effects on Functionality
Özgül Özdestan, Bahar Demircan
doi: 10.5505/pajes.2019.35714  Sayfa 0

109.
Ham Yağların Rafinasyonunda Ultrases Uygulamaları
Ultrasound applications in the refining of crude oil
Özgür Devrim Ablay, Onur Ozdikicierler, Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN
doi: 10.5505/pajes.2019.76094  Sayfa 0

110.
Lokma Üretiminde Arpa ve Buğday Kavurga Unlarının Kullanımı ve Bazı Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi
Use of Barley and Wheat Kavurga Flours in Lokma Production and Determination of Some Characteristic Properties
ilyas çelik, Gözde Tümer
doi: 10.5505/pajes.2020.52721  Sayfa 0

111.
Cocamide Diethanolamide Kimyasalının Bitüm Modifikasyonunda Kullanımı
Use of Cocamide Diethanolamide Chemical in Bitumen Modification
Gizem Kaçaroğlu, Mehmet Saltan
doi: 10.5505/pajes.2019.01643  Sayfa 0

112.
Vakum Yalıtım Panellerinin Uçaklarda Kullanımı
Use of Vacuum Insulation Panels in Aircraft
Hakan Keskın, Cem Tahsin Yücer
doi: 10.5505/pajes.2019.14396  Sayfa 0

113.
Çekirdek yoğunluk kestirimi yönteminin rüzgar türbini performans testinde kullanılması
Using the kernel density estimation method in wind turbine performance test
Ceyhun YILDIZ, Mustafa SEKKELI
doi: 10.5505/pajes.2019.19488  Sayfa 0

114.
Sıfır Atık Konseptinde Biyo-Adsorban Kullanımı: Kristal Violet'in Centaurea Solstitialis ve Verbascum Thapsus Bitkileri üzerine adsorpsiyon çalışması
Utilizing of Bio-Adsorbent in Zero Waste Concept: Adsorption study of Crystal Violet onto the Centaurea Solstitialis and Verbascum Thapsus Plants
Mutlu yalvaç, Hüdaverdi Arslan, Mohammed Saleh, Melis Gün, Muhammed Şahin Hekim
doi: 10.5505/pajes.2020.85282  Sayfa 0

115.
Bira atıkları ve değerlendirme yöntemleri
Valorization of brewery waste
Pınar Atalay, Nuriye Altınay Perendeci, Mehmet Yekta Goksungur
doi: 10.5505/pajes.2019.80850  Sayfa 0

116.
Yerel Fark İkililerine Dayalı Video Sahtecilik Tespit yöntemi
Video Forgery Detection Method based on Local Difference Binary
Guzin Ulutas, Beste Ustubioglu, Mustafa Ulutas, Vasif Nabiyev
doi: 10.5505/pajes.2020.75768  Sayfa 0

117.
Bi-Streç Denim Kumaşlarda Buruşma Özellikleri
Wrinkling Properties Of Bi-Stretch Denim Fabrics
Gülbin Fidan, Yasemin Korkmaz, Hatice Kübra Kaynak
doi: 10.5505/pajes.2020.74044  Sayfa 0

118.
XORSHIFTUL+: Nesnelerin İnterneti ve Kablosuz Duyarga Ağı Uygulamaları için Yeni Bir Melez Rastgele Sayı Üreteci
XORSHIFTUL+: A Novel Hybrid Random Number Generator for Internet Of Things And Wireless Sensor Network Applications
Ömer Aydın, Cem Kösemen
doi: 10.5505/pajes.2020.00344  Sayfa 0

119.
Sıcaklığa maruz fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış eğri eksenli kirişte plastik akmanın başlaması
Yielding of functionally graded curved beam subjected to temperature
Mehmet Haskul
doi: 10.5505/pajes.2019.92331  Sayfa 0

LookUs & Online Makale