E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Elektrik dağıtım sistemlerinde kesintili toprak fonksiyonu: Önemi, çalışma mantığı ve uygulama potansiyeli [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-27109 | DOI: 10.5505/pajes.2024.27109

Elektrik dağıtım sistemlerinde kesintili toprak fonksiyonu: Önemi, çalışma mantığı ve uygulama potansiyeli

Ozan Akdağ
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Bu makale, elektrik dağıtım sistemlerindeki kesintili toprak fonksiyonunun önemini ve çalışma mantığını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Kesintili toprak fonksiyonu, dağıtım ağlarında meydana gelen yer altı kablosu arızalarının kontrol altında tutulması için kullanılan bir koruma fonksiyonudur. Bu arızalar, elektrik dağıtım sistemlerinin güvenliği ve kararlılığı için ciddi bir tehdit oluşturur. Makalede, kesintili toprak korumanın temel mantığı ve çalışma prensipleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlgili koruma röleleri ve parametre ayarları da ele alınmıştır. Ayrıca, kesintili toprak korumanın deneylerle kanıtlanabilirliğine ve Türkiye'de dağıtım sistemlerindeki potansiyel uygulama alanına da değinilmiştir. Çalışma, elektrik dağıtım şirketleri ve mühendislik ekipleri için kesintili toprak fonksiyonunu entegre etmenin faydalarını vurgulamaktadır. Bu fonksiyon sayesinde enerji devamlılığı sağlanır, işletmelerin ve hanelerin verimliliği artar ve maddi hasarlar önlenir. Sonuç olarak, makale, kesintili toprak fonksiyonunun güvenlik ve performans açısından önemine vurgu yapmakta ve Türkiye'de daha yaygın bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektedir. Elektrik dağıtım sektörü işletmecilerinin bu konuda farkındalığının artırılması ve teknik zorlukların aşılmasıyla, daha güvenilir ve sürdürülebilir enerji dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kesintili Toprak, dağıtım sistemi, yer altı kablosu

Intermittent earth fault function in electric distribution systems: Significance, working principle, and application potential

Ozan Akdağ
Malatya Turgut Özal University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Computer Engineering

This article comprehensively explains the significance and operational principles of the intermittent earth-fault protection function in electricity distribution systems. The intermittent earth-fault protection is a crucial safety feature employed to control and mitigate underground cable faults within distribution networks. These faults pose serious threats to the security and stability of the electricity distribution systems. The article provides a detailed description of the fundamental concept and working principles behind the intermittent earth-fault protection. It also discusses the relevant protection relays and parameter settings. Additionally, the article highlights the experimental validation of the intermittent earth-fault protection and its potential application in Turkey's distribution systems. The study emphasizes the benefits of integrating the intermittent earth-fault protection function for electricity distribution companies and engineering teams. This function ensures intermittent energy supply, enhances the efficiency of businesses and households, and prevents material damages. In conclusion, the article underscores the importance of the intermittent earth-fault protection function concerning safety and performance, while encouraging its widespread implementation in Turkey. By raising awareness among electricity distribution operators and overcoming technical challenges, the aim is to foster the development of more reliable and sustainable energy distribution systems.

Keywords: Intermittent Earth, distribution system, underground cableSorumlu Yazar: Ozan Akdağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale