E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Robust Optimizasyon İle Güneş Enerji Kaynağı Tesisi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 720-729 | DOI: 10.5505/pajes.2019.27243

Robust Optimizasyon İle Güneş Enerji Kaynağı Tesisi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Turgut Karabulut, Selahattin Yavuz
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı, Erzincan

Enerji sürekli ihtiyaç ve bu ihtiyaç gittikçe artan bir kaynaktır. Bu enerji kaynaklarından biri olan yenilenebilir enerji, hem temiz hem de sürdürülebilir olması dünyamız için oldukça önemlidir. Dünyada orta kuşak ülkelerden biri olan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça şanslı bir ülkedir.
Bu çalışmada, Erzurum, Erzincan ve Sivas illeri için güneş enerji kaynağı tesisi kuruluş yeri seçimi ve enerji verimliliği için model önerilmiştir. Bu model deterministik ve robust optimizasyon ile çözülerek en uygun yer belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda her iki çözüme göre kuruluş yeri seçimi için en uygun ilin Erzurum olduğu belirlenmiştir. Erzurum ili için deterministik çözüme göre verim 83950724.1 ile 87591854.81 arasında bulunurken, robust çözüme göre verim 83416034.92 ile 87065524.19 arasında bulunmuştur. İki çözüm arasında yaklaşık olarak %0.618 lik bir fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Kuruluş Yeri Seçimi, Robust Optimizasyon

Selection of Solar Energy Supply Facility Location with Robust Optimization and an Application

Turgut Karabulut, Selahattin Yavuz
Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Numerical Methods, Erzincan

Energy is a constant need and this is a growing resource. Renewable energy, which is one of these energy sources, is very important for our world to be both clean and sustainable. One of the central belt countries in the world, Turkey is a very fortunate country in terms of renewable energy sources.
In this study, a model for solar energy source installation and energy efficiency was proposed for Erzurum, Erzincan and Sivas provinces. This model was solved by deterministic and robust optimization and the most suitable place was determined. At the end of the study, it was determined that Erzurum was the most suitable city for the selection of the location according to both solutions. According to deterministic solution for Erzurum province, yield was between 83950724.1 and 87591854.81 while yield was between 83416034.92 and 87065524.19 according to robust solution. There was an approximately 0.618% difference between the two solutions.

Keywords: Solar Energy, Facility Location Selection, Robust Optimization

Turgut Karabulut, Selahattin Yavuz. Selection of Solar Energy Supply Facility Location with Robust Optimization and an Application. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 720-729

Sorumlu Yazar: Turgut Karabulut, Türkiye
LookUs & Online Makale