E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Sentetik atıksulardan atık çay sorbentine Cu+2 biyosorpsiyonu: kinetikler, eşitlikler ve termodinamik [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 360-368 | DOI: 10.5505/pajes.2020.27374

Sentetik atıksulardan atık çay sorbentine Cu+2 biyosorpsiyonu: kinetikler, eşitlikler ve termodinamik

Şükrü Aslan1, Sayıter Yıldız2, Mustafa Öztürk3
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,Organik Tarım Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Sivas MYO, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 58140, Sivas.

Cu2+’nin atık çaya (AÇ) biyosorpsiyonu kesikli deneyler ile araştırılmıştır. Aǒnin giderme verimi ve biyosorpsiyon kapasitesi (qe), pH, temas süresi, başlangıç Cu+2 derişimi, sıcaklık ve AÇ dozuna göre araştırılmıştır. Aǒın qe değeri, çözelti sıcaklığı arttıkça yükselmiştir. Deneysel çalışmalar ile elde edilen R2, qden ve qhes değerlerine göre adsorpsiyon eşitliği en iyi, Langmuir izoterm modeli ile tanımlanmaktadır. Aǒye en yüksek Cu+2 biyosorpsiyonu, başlangıç pH ve sıcaklığı olan 6.0 ve 55 0C’de olduğu belirlenmiştir. Deneysel sonuçlar, Aǒye, Cu+2 biyosorpsiyonunun endotermik bir reaksiyon olduğunu göstermektedir. Kinetik modeller karşılaştırıldığında biyosorpsiyon en iyi yalancı II. derece kinetik model tarafından tanımlanmaktadır. Negatif ΔG˚ değeri Aǒye Cu+2 biyosorpsiyonunun uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atık çay, biyosorpsiyon, bakır, biyoatık

Biosorption of Cu2+ from synthetic wastewater by tea waste sorbent: kinetics, equilibrium and thermodynamics

Şükrü Aslan1, Sayıter Yıldız2, Mustafa Öztürk3
1Department of Environmental Engineering, Cumhuriyet University, 58140, Sivas, Turkey
2Department of Environmental Engineering, aCumhuriyet University, 58140, Sivas, Turkey
3Department of Organic Agriculture, Sivas Vocational School of Higher Education, Sivas Cumhuriyet University, 58140, Sivas, Turkey

The biosorption of Cu2+ onto the tea wastes (TW) was investigated by performing the batch experiments. The removal efficiency and biosorption capacity (qe) of TW was investigated as a function of pH, contact time, initial Cu2+ concentration, temperature, and TW dose. The qe value of TW increased with the increase of solution temperatures. According to the R2 value, qexp and qcal, the adsorption equilibrium was well described by the Langmuir isotherm model. The highest sorption of Cu2+ onto TW was observed at the initial pH value and temperature of 6.0 and 55°C, respectively. Experimental results confirming that the biosorption reaction of Cu2+ on the TW was thought to be endothermic. By the comparison of kinetic models, results demonstrated that the system was best described by the pseudo second-order kinetic model. The negative ΔG˚ value indicated that the Cu2+sorption onto the TW is feasible.

Keywords: Biosorption, biowaste, copper, waste tea

Şükrü Aslan, Sayıter Yıldız, Mustafa Öztürk. Biosorption of Cu2+ from synthetic wastewater by tea waste sorbent: kinetics, equilibrium and thermodynamics. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 360-368

Sorumlu Yazar: Şükrü Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale