E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Akışkan viskoz sönümleyicilerin bir konut binasının performansı üzerindeki etkileri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-39345 | DOI: 10.5505/pajes.2023.39345

Akışkan viskoz sönümleyicilerin bir konut binasının performansı üzerindeki etkileri

esra özer
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Yapı Ana Bilim Dalı, Tokat

Bu çalışmada, burulma düzensizliğine sahip orta yükseklikteki geleneksel betonarme bir binada, doğrusal ve doğrusal olmayan akışkan viskoz sönümleyiciler (FVD) kullanılarak sismik performansın değişimi incelenmiştir. Analizlerde kullanılan betonarme bina modelleri üç boyutlu(3B) ve beş katlı olarak tasarlanmıştır. Modellerin yapısal elemanlarında doğrusal elastik olmayan davranış dikkate alınmıştır. Spektrum uyumlu 11 adet gerçek ivme kayıt takımı kullanılarak toplam 66 adet çift yönlü doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik analiz yapılmıştır. Akışkan viskoz sönümleyicilerin doğrusal ve doğrusal olmayan sismik davranışları, ankastre mesnetli model ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, tepe yer değiştirme oranları, katlar arası göreli öteleme oranları, burulma düzensizlik katsayısı ve mutlak ivme parametreleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bina yüksekliği boyunca çapraz olarak uygulanan FVD sönümleyiciler, ankastre mesnetli modele göre sismik talepleri ciddi oranda azaltmıştır. Ayrıca, yapısal eksantrisiteden kaynaklanan burulma düzensizliği FVD kullanımı ile ihmal edilebilecek düzeye indirgenmiştir. En iyi sismik performans doğrusal elastik olmayan akışkan viskoz sönümleyicinin (NFVD) kullanıldığı modelde elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akışkan Viskoz Sönümleyici-FVD, Burulma Düzensizliği, Zaman Tanım Alanında Analiz

The effect of fluid viscous dampers on performance of a residential building

esra özer
Department of Civil Engineering, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

In this study, the change of seismic performance was investigated by using linear and nonlinear fluid viscous dampers (FVD) in a mid-rise conventional reinforced concrete (RC) building with torsional irregularity. Analysis models were designed as three-dimensional (3D) and 5-story. In the structural elements of the models, nonlinear behavior was taken into account. A total of 66 bi-directional nonlinear time history dynamic analyzes were performed using 11 spectrum-compatible real earthquake record sets. Linear and nonlinear seismic behavior of fluid viscous dampers were compared with the fixed-base model. These comparisons were made using roof drift ratios, interstory drift ratio, torsion irregularity coefficient and absolute acceleration parameters. The FVD dampers applied diagonally through the height of the building significantly reduced seismic demands compared to the fixed-base model. In addition, the torsional irregularity caused by structural eccentricity was reduced to negligible level by using FVD. The best seismic performance was obtained using nonlinear fluid viscous damper (NFVD).

Keywords: Fluid Viscous Damper-FVD, Torsion Irregularity, Time-History AnalysisSorumlu Yazar: esra özer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale