E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Tek serbestlik dereceli modellerde yer değiştirme talebinin TBDY-2018 uyumlu gerçek ivme kayıtları kullanılarak incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 251-263 | DOI: 10.5505/pajes.2020.47936

Tek serbestlik dereceli modellerde yer değiştirme talebinin TBDY-2018 uyumlu gerçek ivme kayıtları kullanılarak incelenmesi

Mehmet Palanci1, Ahmet Demir2, Ali Haydar Kayhan2
1İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
2Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli

Deprem mühendisliğindeki gelişmeler, tüm dünyada deprem yönetmeliklerinin gelişmesinde rol oynamaktadır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin (TBDY) yeni versiyonu da 2018 yılında yayınlanmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde, yapıların dinamik analizinde kullanılacak gerçek ivme kayıtları kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada, tek serbestlik dereceli (TSD) sistemlerin TBDY ile uyumlu gerçek ivme kayıtları kullanılarak yapılan dinamik analizi ile elde edilen maksimum yerdeğiştirme taleplerinin değişimi incelenmiştir. Bu amaçla, çeşitli yapı özelliklerini dikkate almaya olanak sağlayan 120 TSD sistem modeli, farklı yatay dayanım oranı, titreşim periyodu, histeretik davranış modeli ve akma sonrası rijitlik değerlerinin kombinasyonu ile elde edilmiştir. İvme kayıtlarının elde edilmesi için iki farklı deprem seviyesi ile beraber üç farklı yerel zemin sınıfı dikkate alınmıştır. Maksimum yerdeğiştirme taleplerinin eğilimi ve saçılımını detaylı olarak değerlendirmek amacıyla her bir deprem seviyesi ve yerel zemin sınıfı için 30 gerçek ivme kaydı seti kullanılmıştır. Sonuçlar, a) çevrimsel modellerin etkisinin ihmal edilebileceğini, b) sete ait ortalama taleplerin, medyan taleplere göre daha yüksek olduğunu, c) taleplerin set içindeki saçılımının yüksek ve değişkenlik gösterdiğini, d) talep saçılımında yerel zemin sınıfı ve/veya deprem yer hareketi etkisinin olmadığı ve rastgele değiştiğini, e) yatay dayanım oranı ve akma sonrası rijitliğin taleplerin saçılımı üzerinde etkili olduğunu, göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Tek Serbestlik Dereceli Modeller, Gerçek İvme Kaydı Seçimi, Dinamik analiz, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018

The investigation of displacement demands of single degree of freedom models using real earthquake records compatible with TBEC-2018

Mehmet Palanci1, Ahmet Demir2, Ali Haydar Kayhan2
1Department of Civil Engineering, İstanbul Arel University, Istanbul, Turkey
2Department of Civil Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Advances in earthquake engineering play a role in the development of seismic codes all over the world. The new version of Turkish Building Earthquake Code (TBEC) has also been published in 2018. Thanks to the technological developments, real acceleration records to be used in dynamic analysis of structures have been easily accessible. In this study, the variation of maximum displacement demands of single degree of freedom (SDOF) systems determined via dynamic analysis by using real earthquake records compatible with TBEC are investigated. For this purpose, 120 SDOF systems which represent behavior of variety of structural topologies were created by combination of different lateral strength capacity ratios, structural periods, hysteretic models and post-yield stiffness ratios. In order to obtain ground motion records, two different level of seismic intensity level and three different local soil classes are considered. 30 real ground motion record sets for each seismic intensity level and local soil class are used for detailed assessment of tendency and variation of maximum displacement demands. Results indicated that a) effect of different hysteretic models on displacement demands is negligible, b) the mean displacement demands are more conservative than median displacement demands for the sets, c) displacement demand variation of the sets are high and not evenly distributed, d) the variation of the demands changes randomly depending on local soil class and earthquake level, e) lateral strength ratio and post-yield stiffness are efficient on the variation of the demands.

Keywords: Single Degree of Freedom Models, Real Ground Motion Record Selection, Dynamic Analysis, Turkish Building Earthquake Code 2018

Mehmet Palanci, Ahmet Demir, Ali Haydar Kayhan. The investigation of displacement demands of single degree of freedom models using real earthquake records compatible with TBEC-2018. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 251-263

Sorumlu Yazar: Ahmet Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale