E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Nano-Yapılı katalizör kullanılarak mikrokirleticilerin giderilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 379-384 | DOI: 10.5505/pajes.2020.66066

Nano-Yapılı katalizör kullanılarak mikrokirleticilerin giderilmesi

Neval Baycan
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Buca, İzmir, Türkiye

Günümüzde, organik anti-mikrobik maddelerin kullanımı, insan sağlığı ve doğal yaşam üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle kaygıları arttırmaktadır. Triklosan (TCS), temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve anti bakteriyel veya anti-mikrobik olarak bilinen bir maddedir. Su bitkilerinin ve diğer su canlılarının triklosan'a daha duyarlı olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Trikolosanın ayrışması sonucunda oluşabilecek yeni bileşiklere arıtma tesisleri çıkışında rastlanabilmektedir. TCS bir tür endokrin bozucu kimyasaldır ve sucul eko sisteme ve uzun vadede insan sağlığına zarar verir. Bu çalışmanın amacı, foto-oksidasyon yöntemini kullanarak TCS'in atıksudan uzaklaştırılmasını incelemektir. TCS'nin giderimi ultraviyole ışık ve yeni geliştirilen katalizörler kullanılarak incelenmiştir. Poli (dimetilsiloksan) (PDMS) modifiye edilmiş Nafion / Silica kompozit katalizörü, TCS'yi, herhangi bir demir çamuru üretimi olmadan sükroza başarıyla parçalamıştır. Ayrıca, katalizörü ihmal edilebilir demir liçi miktarları ile birkaç kez tekrar kullanmak mümkündür. Sonuç olarak, PDMS ile değiştirilmiş katalizör, sadece 34 mg/L H202 ve 0.1 g katalizör kullanılarak 60 dakika oksidasyon süresince TCS başarıyla parçalanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Triklosan, Nafion/demir katalizörü, Foto oksidasyon, Box-Behnken, UV-oksidasyonu

Micro-Pollutant degradation using nanostructured catalysts

Neval Baycan
Dokuz Eylul University, Engineering Faculty, Department of Environmental Engineering, Buca, Izmir, Turkey

Today, organic anti-microbic substances have increased the concern due to their potential health effects on human and natural life. Triclosan (TCS) is the commonly known as anti-bacterial or anti-microbic and cleaning products. There is strong evidence that water plants and other aquatic species are more sensitive to triclosan. New products are resulting from the decomposition of triclosan, which easily founded at the effluent of wastewater treatment plants. TCS is a kind of an endocrine distractive chemical and gives damage to the aquatic eco-system and human health in the long term. The purpose of this study was to investigate the elimination of TCS from wastewater by using the photo-oxidation method. The removal of TCS studied using ultraviolet light and newly developed catalysts. The Poly(dimethylsiloxane) (PDMS) modified Nafion/Silica composite catalyst was successfully destroyed the TCS to the sucrose without any iron sludge production. In addition, it is possible to re-use the catalyst several times with negligible iron leaching amounts. Consequently, PDMS modified catalyst was successfully applied to destroyed TCS in 60 minutes of exposure time with using only 34 mg/L H2O2 and 0.1g of catalyst.

Keywords: Triclosan, Nafion/iron catalyst, Photo-oxidation, Box-Behnken UV-oxidation

Neval Baycan. Micro-Pollutant degradation using nanostructured catalysts. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 379-384

Sorumlu Yazar: Neval Baycan, Türkiye
LookUs & Online Makale