E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Denizli Serinhisar ilçesi havzasında yağmur suyu hasadına uygun bölgelerin belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-85616 | DOI: 10.5505/pajes.2023.85616

Denizli Serinhisar ilçesi havzasında yağmur suyu hasadına uygun bölgelerin belirlenmesi

Onur Mehmethan ÖZBEN, Mahmud GÜNGÖR
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

Bu makalede Serinhisar havzasının yağmur suyu hasadına uygun bölgeleri, yağmur suyu hasadına etki eden havza karakteristiklerinin kriter olarak kabul edilmesi ve bu kriterlerin ağırlıklandırılması ile tespit edilmiştir. Bu amaçla Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) ile entegre Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulaması yapılmıştır. Öncelikle CBS ortamında havza modeli oluşturulmuş ve bu model üzerinden eğim ve drenaj yoğunluğu kriterleri elde edilmiştir. Kriterlerden bir diğeri olan arazi kullanım verisi, CBS ortamında toprak sınıfı verisi ile birleştirilerek Eğri Numarası (CN) verisi elde edilmiştir. Bu CN verisi ve havza yağış verileri kullanılarak Toprak Koruma Hizmeti – Eğri Numarası (SCS-CN) Yöntemi ile akış verileri ve buna bağlı olarak son kriter olan akış potansiyeli elde edilmiştir. Yeniden sınıflandırma yapılarak AHY adımlarında birbirilerine göre önem katsayısı verilen ve ağırlıklandırılan kriterler, ağırlıklarına göre tek bir haritada birleştirilmiş ve uygunluk haritası olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serinhisar Havzası, Yağmur Suyu Hasadı, CBS, AHY, SCS-CN

Determination of suitable sites for rainwater harvesting in Denizli Serinhisar district watershed

Onur Mehmethan ÖZBEN, Mahmud GÜNGÖR
Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey

In this article, the suitable sites for rainwater harvesting of the Serinhisar watershed were determined by accepting the watershed characteristics affecting the rainwater harvesting as criteria and weighting these criteria. For this purpose, a Geographical Information System (GIS) application integrated with the Analytical Hierarchy Process (AHP), which is one of the Multi-Criteria Decision Making methods, was implemented. Firstly, the watershed model was created in the GIS environment and the slope and drainage density criteria were obtained from this model. One of the criteria, the land use data, was combined with the soil class data in the GIS environment to obtain the Curve Number (CN) data. By using this CN data and watershed precipitation data, runoff data and accordingly the last criterion, the runoff potential, were obtained with the Soil Conservation Service – Curve Number (SCS-CN) Method. The criteria, which were given importance and weighted according to each other in the AHP steps by reclassification, were combined in a single map according to their weights and presented as a suitability map.

Keywords: Serinhisar District, Rainwater Harvesting, GIS, AHP, SCS-CNSorumlu Yazar: Onur Mehmethan ÖZBEN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale