E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sr İlavesinden Sonra Bekletme Süresinin A356 Alaşımının Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 634-637 | DOI: 10.5505/pajes.2020.04557

Sr İlavesinden Sonra Bekletme Süresinin A356 Alaşımının Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Sezgin Yaşa, Ahmet Kabil, Yahya Bayrak, Mustafa Çiğdem
Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Alüminyumdaki silisyum ötektik fazının küreselleşmesi, döküm için önemli bir parametredir ve malzeme özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Sr alüminyumda ötektik modifikasyon için uzun süredir kullanılmaktadır ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada Sr ilavesinden sonra bekletme süresinin alüminyumun mekanik özelliklerine ve ötektik faz modifikasyonuna etkisi incelenmiştir. Modifikasyon için 200 ppm Sr, bekletme süreleri ise 20, 40 ve 80 dakika olarak seçilmiştir. Mekanik özelliklerin tespiti için çekme testi yapılarak çekme dayanımı ve uzama değerleri ölçülmüştür. Ötektik modifikasyonu ölçmek için, ötektik silisyum partiküllerinin boy/en oranları ölçülmüştür. Ek olarak, sıvı metalin Bifilm indeksi vakum altında katılaştırma testi (VAK) ile ölçülmüştür. Bekleme süresindeki artışla birlikte, en boy oranında ve Bifilm indeksinde artış gözlenmiştir. Çekme dayanımı ve uzama değerlerinin ise tutma süresi arttıkça azaldığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ötektik Modifikasyon, Sr, A356, Bifilm indeksi

The Effect of Holding Time After Sr Addition on Microstructural and Mechanical Properties of A356 Alloy

Sezgin Yaşa, Ahmet Kabil, Yahya Bayrak, Mustafa Çiğdem
Department Of Metallurgical And Materials Engineering, Yildiz Technical University, İstanbul, Turkey

The spheroidization of the silicon eutectic phase in aluminum is an important parameter for casting and significantly influences the material properties. Sr has been used for a long time for eutectic modification in aluminum and many researches have been made on this subject. In this study, the effect of holding time after Sr addition on the mechanical properties and eutectic phase modification of the aluminum were investigated. 200 ppm Sr was chosen as the amount of Sr and the holding times were chosen as 20, 40 and 80 minutes. Tensile test was performed for the determination of mechanical properties and ultimate tensile strength and percentage of elongation values were measured. In order to quantify eutectic modification, the length / width (aspect ratio) ratios of eutectic silicon particles were measured. In addition, Bifilm Index of the molten metal was determined with the reduced pressure test (RPT). With the increase in the holding time, an increase in the aspect ratio and in the Bifilm Index was measured. It has been observed that the tensile strength and elongation values have decreased as the holding time has increased.

Keywords: Eutectic modification, Sr, A356, Bifilm index

Sezgin Yaşa, Ahmet Kabil, Yahya Bayrak, Mustafa Çiğdem. The Effect of Holding Time After Sr Addition on Microstructural and Mechanical Properties of A356 Alloy. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 634-637

Sorumlu Yazar: Sezgin Yaşa, Türkiye
LookUs & Online Makale