E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Bir gaz-sıvı kontaktör kullanarak amonyağın hava ile sıyırılması: pH, sıcaklık, hava debisi ve başlangıç amonyak konsantrasyonunun etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 863-868 | DOI: 10.5505/pajes.2021.19540

Bir gaz-sıvı kontaktör kullanarak amonyağın hava ile sıyırılması: pH, sıcaklık, hava debisi ve başlangıç amonyak konsantrasyonunun etkisi

Gökçe Didar Değermenci
Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Amonyak, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında giderilmesi gereken en önemli parametrelerden biridir. Alıcı ortamlara (nehir, göl ve deniz) deşarj edilen amonyak arıtılmazsa çevresel problemlere neden olabilir. Bu çalışma kapsamında bir gaz-sıvı kontaktör kullanılarak hava sıyırma ile amonyak giderimi üzerine pH, hava debisi, sıcaklık ve başlangıç amonyak konsantrasyonunun etkisi araştırılmıştır. Kesikli işletilen sistemde sıyırma süresi boyunca (360 dakika) sabit pH değerlerinde çalışılmış ve optimum pH değeri 11 olarak belirlenmiştir. Yüksek hava debisi ve sıcaklığın amonyağın giderim verimliliği ve genel hacimsel kütle transfer katsayısı (KLa) üzerinde önemli etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Başlangıç amonyak konsantrasyonunun değiştirilmesiyle amonyak gideriminde ve KLa üzerinde dikkat çekici bir değişim gözlenmemiştir. pH 11, başlangıç amonyak konsantrasyonu 100 mg/L, hava debisi 20 L/dakika ve 55°C’de amonyağın tamamen giderilmesi için yaklaşık 90 dakika gerekli olduğu belirlenmiş ve en yüksek genel hacimsel kütle transfer katsayısı bu işletme değerlerinde 0.0462 min-1 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amonyak giderimi, Gaz sıyırma, Hacimsel kütle transfer katsayısı

Air stripping of ammonia using a gas-liquid contactor: Effect of pH, temperature, airflow rate, and initial ammonia concentration

Gökçe Didar Değermenci
Department of Environmental Engineering, Faculty of Architecture and Engineering, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey

Ammonia is of great important parameter that should be considered while treating domestic and industrial wastewaters. If the ammonia discharged to receiver media (rivers, lakes, and sea) is not treated, it may cause environmental problems. The present study examines the impact of pH, air flow rate, initial ammonia concentration, and temperature on ammonia stripping by using air stripping with a gas-liquid contactor. In the system operated in batch mode, the operations were conducted with fixed pH throughout the stripping period (360 minutes) and the optimum pH level was determined to be 11. It was shown that high airflow rate and temperature have significant effects on ammonia stripping efficiency and overall volumetric mass transfer coefficient (KLa). When removing ammonia by altering the initial ammonia concentration, no significant changes were observed in ammonia stripping efficiency and KLa. With pH of 11, initial ammonia concentration of 100 mg/L, airflow rate of 20 L/min, and temperature of 55°C, it was determined that removal of ammonia took approximately 90 minutes and the highest overall volumetric mass transfer coefficient for this setting was found to be 0.0462 min-1.

Keywords: Ammonia removal, Gas stripping, Volumetric mass transfer coefficient

Gökçe Didar Değermenci. Air stripping of ammonia using a gas-liquid contactor: Effect of pH, temperature, airflow rate, and initial ammonia concentration. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 863-868

Sorumlu Yazar: Gökçe Didar Değermenci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale