E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sağlık Hizmet Binalarında Enerji Uygulamaları ve Çalışmalar: Sistematik bir Literatür Çalışması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 838-859 | DOI: 10.5505/pajes.2019.36845

Sağlık Hizmet Binalarında Enerji Uygulamaları ve Çalışmalar: Sistematik bir Literatür Çalışması

Serap Ulusam Seçkiner, Ali Koç
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 27310 Gaziantep Türkiye

Sağlık tesisleri, büyük bir enerji tüketimine sahip ana binalardan biridir. Bu durum, enerji verimliliği ilkelerine ve bu tesisler için maliyet etkinliğine dayalı iyi bir enerji planlaması ve yönetimine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, 2006 ve 2018 yılları arasında enerji planlaması, enerji yönetimi, enerji verimliliği, alternatif enerji teknolojilerinin seçimi, farklı enerji kaynaklarının kullanılması, enerji yenileme / yenileme çalışmaları gibi sağlık kurumları için gerçekleştirilen enerji çalışmalarına ilişkin literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sorularının ve arama aşamalarının tanımlandığı bir sistematik literatür taraması methodu kullanılmıştır. Bu literatür çalışması, Scopus veritabanında enerji ve sağlık ile ilgili anahtar kelimeler üzerine yapılmıştır. Scopus veritabanından elde edilen verilerin analizinden sonra, toplam 176 öncellikli çalışma enerji verimliliği, enerji planlaması ve enerji yönetimi ile ilişkilerine göre sınıflandırılmıştır. Her kategoride, önemli araştırma konuları, bulgular ve mühim görülen yönler analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Bu analiz ile mevcut literatürdeki gelişmeler ortaya konmuş ve gelecekteki araştırmalar için potansiyel alanlar önerilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sağlık tesisleri için enerji ile ilgili çalışmaların trend konular arasında olduğunu göstermektedir. Enerji için minimum maliyet ve maksimum fayda sağlamak amacıyla, alternatif enerji uygulamalarına yönelik olarak yöneylem araştırması ve mühendislik ekonomisinin çözüm yöntemlerini kullanan makalelerin özellikle ön planda olduğu belirlenmiştir. Enerji problemleri için çözüm yöntemi olarak, Karışık Tam Sayılı Doğrusal Programlamanın 20 makale ile en çok kullanılan yöntem olduğu görülmektedir. Öte yandan, enerji maliyetlerini ve atık enerjiyi mimimize eden ve büyük binalar için oldukça uygun olan kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamalarının 83 makale ile üzerinde en çok çalışılan alternatif enerji uygulamaları olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Yönetimi, Sağlık Hizmeti, Hastane

Energy Applications and Studies for Healthcare Facilities- A Systematic Review

Serap Ulusam Seçkiner, Ali Koç
Gaziantep University Faculty of Engineering Industrial Engineering Department 27310 Şehitkamil / Gaziantep, Turkey

Healthcare facilities are one of the main buildings that have a great energy consumption. This situation reveals the need for a good energy planning and management based on the principles of energy efficiency as well as cost effectiveness for these facilities. In this context, a literature review, between 2006 and 2018, on energy applications realized for healthcare facilities, such as energy planning, energy management, energy efficiency, selection of alternative energy technologies, using of different energy sources, energy renovation/refurbishment activities has been executed. A Systematic Literature Review (SLR) method was used, where research questions and searching stages were defined. This review study has been conducted on energy and healthcare relevant keywords in Scopus database. After a thorough analysis of the papers retrieved from the Scopus database, the total 176 prmariy articles have been categorized according to their relations with energy efficiency, energy planning and energy management. In each category, major research issues, findings and important aspects have been analyzed and reported. With this analyzing, developments in the existing literature have been put forth and potential areas for future research have been suggested. Findings pointed out that energy related studies for healthcare facilities are between trending topics. For the purpose of ensure minimum cost and maximum utility for energy, the articles using the solution methods of operations research and engineering economics regarding to alternative energy applications are especially popular. As solution method for energy problems, Mixed Integer Linear Programming (MILP) is widely used 20 studies. On the other hand, cogeneration and trigeneration applications, which minimize energy costs and waste energy and are very suitable for large buildings, are the most frequently studied alternative energy applications with 83 articles.

Keywords: Energy, Energy Management, Healthcare, Hospital

Serap Ulusam Seçkiner, Ali Koç. Energy Applications and Studies for Healthcare Facilities- A Systematic Review. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 838-859

Sorumlu Yazar: Serap Ulusam Seçkiner, Türkiye
LookUs & Online Makale