E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Alüminyum elektrotun farklı bağlanma şekillerinin elektrokoagülasyon yöntemiyle çamaşırhane atıksuyuna uygulanması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-43995 | DOI: 10.5505/pajes.2023.43995

Alüminyum elektrotun farklı bağlanma şekillerinin elektrokoagülasyon yöntemiyle çamaşırhane atıksuyuna uygulanması

Hatice KURTKULAK, Sevil VELİ
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Bu çalışmada alüminyum elektrotun farklı bağlanma şekilleri kullanılarak elektrokoagülasyon yöntemi ile çamaşırhane atıksuyunun arıtımı incelenmiştir. Çamaşır yıkama suları belirli oranlarda (ön yıkama, ana yıkama ve durulama sonrası atıksular 1: 1: 1,5 oranında) karıştırılarak atıksuyun karakterizasyonu yapılmıştır. Anot ve katot olarak kullanılan alüminyum elektrotun farklı bağlanma şekillerinde, monopolar paralel (MP-P), monopolar seri (MP-S) ve bipolar paralel (BP-P) ile arıtım gerçekleştirilmiştir. Her bir bağlanma şekillerinde pH, akım yoğunluğu ve süre gibi proses değişkenlerinin MBAS, KOİ ve bulanıklık giderimi üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan denemelerde maksimum giderim verimi KOİ, MBAS, bulanıklık için sırasıyla; %80, %97, %97 değerleri ile MP-P bağlanma şeklinde pH 5.5 değerinde 15 dakika süre ve 5 mA/cm2 akım yoğunluğunda elde edilmiştir. Monopolar paralel bağlantı şekli ile çalışılan sistemde optimum giderim koşulları pH 5.5, süre 15 dakika, akım yoğunluğu 5 mA/cm2, sıcaklık 25 ○C ve karıştırma hızı 200 rpm bulunmuştur. Optimum giderim verimleri ise MBAS, KOİ, bulanıklık için sırasıyla; %97, %80, %96 değerleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çamaşırhane atıksuyu, Elektrokoagülasyon, Monopolar paralel, Alüminyum elektrot, Anyonik yüzey aktif madde giderimi.

Application of various aluminum electrode connection methods to laundry wastewater via electrocoagulation

Hatice KURTKULAK, Sevil VELİ
Kocaeli University, Engineering Faculty, Department of Environmental Sciences, Kocaeli, Turkey

In this work, various bonding techniques for the aluminum electrode were used to explore the electrocoagulation method for treating laundry wastewater. By combining the laundry water in specific ratios (1: 1: 1,5 ratio of the wastewater after prewash, main wash, and rinsing), the wastewater was characterized. Aluminum electrodes were employed as the anode and cathode, and purification was conducted using monopolar parallel (MP-P), monopolar series (MP-S), and bipolar parallel (BP-P) in various connection configurations. For each bonding form, the impacts of process variables like pH, current density, and time on COD, MBAS, and turbidity removal were examined. In the experiments, the maximum removal efficiencies for COD, MBAS, and turbidity, respectively, were obtained in the form of MP-P binding, at pH 5.5 for 15 minutes and at a current density of 5 mA/cm2. The corresponding values were 80%, 97%, and 97%, respectively. The optimum removal conditions in the system examined with a monopolar parallel connection were pH 5.5, duration 15 minutes, current density 5 mA/cm2, temperature 25 ○C and stirring speed 200 rpm. The optimal removal efficiencies for MBAS, COD, and turbidity were determined to be 97%, 80%, and 96%, respectively.

Keywords: Laundry wastewater, Electrocoagulation, Monopolar parallel, Aluminum electrode, Anionic surfactant removal.Sorumlu Yazar: Hatice KURTKULAK, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale