E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Grid araştırma yöntemi ile yerel ve bölgesel depremlerin konumlarının belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 394-410 | DOI: 10.5505/pajes.2020.69922

Grid araştırma yöntemi ile yerel ve bölgesel depremlerin konumlarının belirlenmesi

Hüseyin Gökalp
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik Müh. Bölümü, Trabzon.

Bu çalışmada deprem konumu belirleme probleminin çözümünde
“Grid Arama” yönteminin kullanılması ve yöntemin değişik durumlardaki etkinliği incelenmiştir. Bu amaçla ağ geometrisinin çözüm üzerindeki etkisini araştırmak için farklı istasyon dağılım geometrisine sahip üç ayrı yapay istasyon ağı seçilmiştir. Ayrıca tüm istasyon ağları için depremin; istasyon ağının içinde, hemen dışında ve daha da uzağında olma durumları göz önüne alınmaktadır. Bunun yanı sıra, ortam hızının yanlış seçilmesi, oluş zamanının yanlış belirlenmesi ve hata içeren veri olması durumlarında yöntemin etkinliği incelenmiştir. Yöntem, sadece Pg ve Sg dalga fazları okumaları içeren 54 adet, Karadeniz’de deniz içinde meydana gelmiş ve sismolojik merkezlerince çözülmesi yapılmış 54 adet gerçek deprem verisi üzerinde uygulanarak depremlerin yeniden konumları belirlenmiş ve diğer elde edilen sonuçlarla mukayese edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çözümlenen birçok depremin hiposantır konumu klasik yöntemle elde edilen konumlara oldukça yakın olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Grid Arama Yöntemi, hiposantır, episantır, deprem konumu belirleme, Doğu Karadeniz depremleri

Determination of locations of local and regional earthquakes by grid search methods

Hüseyin Gökalp
Karadeniz Technical University, Department of Geophysics, Trabzon

In this study, “Grid Search method” was investigated for both its efficiency and capability in solving earthquake location problems even if various situations. For this reason, three kinds of seismic networks that poses different station geometries were chosen to make an analysis for the effect of the network shape in solving the location problem by this method. Three cases in which earthquakes occurred in, near, and far from the networks were considered in this study. Furthermore, three different situations that wrongly determined origin time of an event, choosing faulty values of velocity and using the phase data containing reading errors and noise, were also examined in solution of location problem by this method. 54 chosen real earthquakes that occurred near the coast of the eastern Black Sea that had both Pg and Sg phase readings and were previously located by the Seismological Centers were relocated by using Grid search method and were then compared with the ones previously obtained by the seismological center. It has been found that the most earthquake hypocenters determined by this method were close to the locations determined by the classic methods.

Keywords: Grid Search Method, hyposantr, epicenter, earthquake location problem, Eastern Black Sea Earthquakes.

Hüseyin Gökalp. Determination of locations of local and regional earthquakes by grid search methods. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 394-410

Sorumlu Yazar: Hüseyin Gökalp, Türkiye
LookUs & Online Makale