E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Hızlı değerlendirme yöntemlerinin performanslarının depremde hasar görmüş binalar kullanılarak değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 389-400 | DOI: 10.5505/pajes.2021.84115

Hızlı değerlendirme yöntemlerinin performanslarının depremde hasar görmüş binalar kullanılarak değerlendirilmesi

Nurbanu Demirbaş1, Hümeyra Şahin2, Cengizhan Durucan3
1Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,  Yapı Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi, Mühendislik fakültesi, Yapı Ana Bilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekanik Ana Bilim Dalı, Elazığ

Bu çalışmada, Elazığ-Sivrice Depremi (2020) sonrası yapılan saha çalışmalarında incelenen 67 adet betonarme bina hızlı değerlendirme yöntemleri (RVS yöntemi, Kanada Sismik Tarama yöntemi, RBTEİE yöntemi, Sucuoğlu yöntemi) kullanılarak incelenmiştir. Binaların performans puanları ve hasar görebilme riski belirlenmiştir. Yöntemlerden elde edilen sonuçlar birbirleri ve deprem sonrası mevcut hasar durumu ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarla mevcut hasar durumunu en iyi yansıtan yöntem ve yöntemlerin birbirleriyle uyumu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda i) Kanada Sismik Tarama yönteminin mevcut hasar durumunu en iyi yansıtan yöntem olduğu, ii) güvenli tarafta kalma açısından RVS yönteminin, Sucuoğlu yöntemine göre daha uygun bir değerlendirme sunduğu, iii) RBTEİE ile yapılan değerlendirmede Sucuoğlu yöntemine benzer sonuçlarla karşılaşıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: RVS yöntemi, Kanada Sismik Tarama yöntemi, Sokak Taraması yöntemi, Elazığ-Sivrice Depremi (2020)

Evaluating the performances of rapid assessment methods by using damaged buildings in earthquake

Nurbanu Demirbaş1, Hümeyra Şahin2, Cengizhan Durucan3
1 Firat University,  Faculty of Technology, Department of Construction, Elazig, Turkey
2 Firat University,  Faculty of Engineering, Department of Construction, Elazig, Turkey
3Firat University,  Faculty of Technology, Department of Mechanics, Elazig, Turkey

In the study, 67 reinforced concrete buildings examined in field studies after the Elazig-Sivrice Earthquake (2020) were examined using rapid assessment methods (RVS method, Canada Seismic Screening method, RBTEIE method and Sucuoglu method). The performance scores of the buildings and the risk of vulnerability have been determined. The results obtained from the methods were compared with each other and with the existing damage situation after the earthquake. With comparisons made, method that best reflect the current damage situation and the consistency of the methods with each other were tried to be determined. In the results of the study, i) Canada Seismic Screening method is the method that best reflects the current damage situation, ii) in terms of staying on the safe side method RVS more appropriate than method Sucuoglu, iii) it was determined that results similar to the method Sucuoglu were encountered in the assessment made with RBTEIE.

Keywords: RVS method, Canada Seismic Screening method, Street visual screening method, Elazig-Sivrice Eartquake (2020)

Nurbanu Demirbaş, Hümeyra Şahin, Cengizhan Durucan. Evaluating the performances of rapid assessment methods by using damaged buildings in earthquake. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 389-400

Sorumlu Yazar: Nurbanu Demirbaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale