E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bütünleşik bulanık ÇKKV yaklaşımı ile dijital tedarik zinciri açısından en uygun sektörün belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 158-171 | DOI: 10.5505/pajes.2022.12245

Bütünleşik bulanık ÇKKV yaklaşımı ile dijital tedarik zinciri açısından en uygun sektörün belirlenmesi

Ramazan Eyüp Gergin
Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri, Gümüşhane, Türkiye

Günümüzde işletmeler tedarik zincirlerindeki dijital ilerlemeler nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Dijitalleşmenin hem şirketler hem de geleceğin tedarik zincirleri içn giderek daha önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Buna paralel olarak işletmelerin gelecekte karşılaşacakları zorluklarla baş edebilmek için sektörlerin tedarik zincirlerinin dijitalleşmeye uygunluğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada temel amaç orta ölçekli işletmelerin çalıştığı sektörlerin tedarik zincirlerinin dijitalleşmeye uygunluğunun belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda dijital tedarik zincirinin oluşumunu etkileyen kriterler kapsamlı bir literatür araştırması ile belirlenmiştir. Söz konusu kriterlerin ağırlıklandırılmasında Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın alternatiflerini ise değerlendirmeye alınan orta ölçekli işletmelerin çalıştığı sektörler oluşturmaktadır. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinin ardından, sektörlerin dijital tedarik zinciri açısından uygunluğu ise öncelikle Bulanık TOPSIS (BTOPSIS) ardından Bulanık VIKOR (BVIKOR) yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu iki yöntemden elde edilen sonuçların bütünleştirilerek nihai kararın elde edilmesi için BORDA sayım tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları; Küresel Bağlantı dijital tedarik zinciri açısından en önemli kriter, BTOPSIS’e göre İmalat sektörü, BVIKOR’a göre Sağlık sektörü dijitalleşmeye en uygun sektör olarak belirlenmiştir. BORDA Sayım tekniğinin sonuçları ise genel sıralamada İmalat sektörünün dijitalleşmeye en uygun sektör olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS, Bulanık VIKOR, Dijital Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi.

Determining the most suitable sectors in terms of the digital supply chain by integrated fuzzy MCDM approach

Ramazan Eyüp Gergin
Gumushane University, Irfan Can Kose Vocational School, Transport Services Department, Gumushane, Turkey

In this day and age, businesses come up against several challenges due to digital progresses in their supply chain. Digitalization has been expected to play an increasingly important role for both companies and the supply chains of the future. Concordantly, it is important to determine the suitability of the supply chains of the sectors for digitalization in order to cope with the difficulties that the enterprises will face in the future. The main objective of this study is to determine the suitability of the supply chains of the sectors in which medium-sized enterprises operate for digitalization. For this purpose, the criteria which affecting the constitution of the digital supply chain are determined with a comprehensive literature search. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) is utilized to weighting of the relevant criteria. Sectors which medium-sized enterprises are constitute the alternatives of the study. After the weighting of the criteria, in terms of digital supply chain the suitability of the sectors was evaluated via Fuzzy TOPSIS (FTOPSIS) and Fuzzy VIKOR (FVIKOR). BORDA count technique is utilized to obtain the final decision by integrating the results from these two methods. According to the results of the study, the most important criterion in terms of Global Connectivity digital supply chain was determined as the Manufacturing sector according to FTOPSIS and the Health sector has been determined as the most suitable sector for digitalization according to FVIKOR. As to BORDA Count method, results show that the manufacturing sector is the most suitable sector for digitalization in the general ranking.

Keywords: Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy VIKOR, Digital Supply Chain, Supply Chain Management.

Ramazan Eyüp Gergin. Determining the most suitable sectors in terms of the digital supply chain by integrated fuzzy MCDM approach. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 158-171

Sorumlu Yazar: Ramazan Eyüp Gergin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale