E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bir AO prosesinde reaktörlerin hidrolik bekletme sürelerinin fosfor giderim verimi üzerindeki etkilerinin modelleme yoluyla incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(6): 636-641 | DOI: 10.5505/pajes.2022.15863

Bir AO prosesinde reaktörlerin hidrolik bekletme sürelerinin fosfor giderim verimi üzerindeki etkilerinin modelleme yoluyla incelenmesi

Sümeyye Yaşar, Neslihan Manav Demir, Elif Burcu Atçı, Selami Demir
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, İstanbul

Bu çalışmada, bir kuramsal anaerobik-oksik (AO) prosesinde reaktörlerin hidrolik bekletme sürelerinin (HRT) fosfor giderimi üzerindeki etkilerinin bir aktif çamur modeli kullanılarak simülasyonuna ilişkin bir çalışmanın sonuçları sunulmuştur. Simülasyonlar, C/P oranları sırasıyla 100/1,0, 100/1,5 ve 100/2,0 değerlerine karşılık gelen düşük, orta ve güçlü giriş fosfor yüklerinde gerçekleştirilmiştir. Giriş fosfor yüklerinin her biri için 0,125 ile 0,625 arasında değişen anaerobik hacim fraksiyonlarında (AHF) denemeler yapılarak HRT değişimi için prosesin tepkisi incelenmiştir. Ayrıca, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam azot (TN), toplam fosfor (TP), ve askıda katı madde (AKM) için giderim verimleri de hesaplanmıştır. Çalışmada, 100/1,0, 100/1,5 ve 100/2,0 giriş C/P oranlarındaki en yüksek KOİ giderim verimleri 0,250 AHF'de %91,8 (100/2,0 ve 100/1,5 için) ve 0,125 ile 0,250 AHF'de %91,7 olarak belirlenmiştir. Tüm giriş fosfor yükleri için en yüksek TN giderim verimi 0,625 AHF'de %56,3, en yüksek AKM giderim verimi ise 0,125 AHF'de %93,3 olarak hesaplanmıştır. En yüksek TP giderim verimleri 100/1,0, 100/1,5 ve 100/2,0 giriş C/P oranları için sırasıyla %92,8, %90,8 ve %86,2 olarak, 0,375 AHF'de gözlenmiştir. Sonuçlar, toplam fosfor (TP) giderim veriminin giriş C/P oranı ve anaerobik hacim fraksiyonuna (AHF) bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Bunlarda AHF'nin etkisi daha baskındır. Etkin fosfor giderimi için AHF'nin 0,250 ile 0,375 arasında tutulması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aktif çamur modeli, AO prosesi, Reaktör hacimleri, Fosfor giderimi

Model-based investigation of the effects of reactors’ hydraulic retention times on phosphorus removal efficiency in an AO process

Sümeyye Yaşar, Neslihan Manav Demir, Elif Burcu Atçı, Selami Demir
Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering, Environmental Engineering Department, Istanbul

This study presents the results of a simulation work performed using an activated sludge model to investigate the effects of reactors’ hydraulic retention times (HRT) on phosphorus removal in a hypothetical anaerobic-oxic (AO) process. The simulations were performed for low, medium, and high influent phosphorus loads corresponding to influent C/P ratios of 100/1.0, 100/1.5, 100/2.0. For each of influent phosphorus loads, various anaerobic volume fractions (AVF) between 0.125 and 0.625 were used to test the response of the process that was investigated as a result of the change in hydraulic retention times. Additionally, removal efficiencies for chemical oxygen demand (COD), total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), and total suspended solids (TSS) were also calculated. As a result of the study, maximum COD removal efficiencies for 100/2.0, 100/1.5 and 100/1.0 influent C/P ratios were determined as 91.8% for 0.250 AVF (for 100/2.0 and 100/1.5), and 91.7% for both 0.125 and 0.250 AVF, respectively. In all influent C/P ratios, the maximum TN removal efficiency was determined as 56.3% at 0.625 AVF, and the maximum TSS removal efficiency was determined as 93.3% at 0.125 AVF. Maximum TP removal efficiencies were determined as 92.8%, 90.8% and 86.2% for 100/2, 100/1.5 and 100/1 input C/P ratios at 0.375 AVF, respectively. Results showed that total phosphorus (TP) removal efficiency is determined by both influent C/P ratio and AVF in AO process. Of these, the effect of AVF is more prominent. For efficient removal of phosphorus, AVF ratios of 0.25 to 0.375 should be employed.

Keywords: Activated sludge model, AO process, Reactor volumes, Phosphorus removal

Sümeyye Yaşar, Neslihan Manav Demir, Elif Burcu Atçı, Selami Demir. Model-based investigation of the effects of reactors’ hydraulic retention times on phosphorus removal efficiency in an AO process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(6): 636-641

Sorumlu Yazar: Neslihan Manav Demir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale