E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Mikrobiyal yakıt hücrelerinde müsilaj biyokütlesinden enerji üretimi ve azo boyar maddenin indirgenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(6): 650-656 | DOI: 10.5505/pajes.2022.46037

Mikrobiyal yakıt hücrelerinde müsilaj biyokütlesinden enerji üretimi ve azo boyar maddenin indirgenmesi

Nevim Genç, Elif Durna Pişkin
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Müsilaj biyokütlesinin yönetiminde enerji olarak geri kazanım, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan kabul gören bir yaklaşımdır. Bu çalışmada müsilaj biyokütlesinin mikrobiyal yakıt hücresinde elektrik üretim potansiyeli değerlendirilmiştir. Müsilaj biyokütlesi anot bölmesinde elektron verici substrat, azo boyar maddesi ise katot bölmesinde elektron alıcısı olarak kullanılmıştır. Ham müsilajda elde edilen maksimum güç yoğunluğu değeri (16.3 mW/m2), yüksek basınç ve sıcaklıkta termokimyasal olarak ön işlem görmüş müsilaj biyokütlesinden elde edilen güç yoğunluğu değerinden (57.9 mV/m2) oldukça düşük elde edilmiştir. Katot bölmesinde ise %87’nin üzerinde renk giderimi elde edilmiştir. Anaerobik koşullarda işletim süresince müsilaj biyokütlesinde dehidrojenizasyon ile biyoçözünme süreçlerinin eş zamanlı olarak devam etmesi sebebi ile elektron transferi ile birlikte çözünür KOİ’de artış gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Azo boya, elektrik üretimi, mikrobiyal yakıt hücresi, müsilaj

Energy production from mucilage biomass and reduction of azo dye in microbial fuel cells

Nevim Genç, Elif Durna Pişkin
Kocaeli University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Kocaeli

Energy recovery is an environmentally, economically and socially acceptable approach for the management of mucilage biomass. In this study, electricity generation potential of mucilage biomass by microbial fuel cell was evaluated. Mucilage biomass was used as electron donor substrate in the anode chamber and azo dye was used as electron acceptor in the cathode chamber. The maximum power density value (16.3 mW/m2) obtained in the raw mucilage is considerably lower than the power density (57.9 mV/m2) obtained from the mucilage biomass thermochemically pre-treated at high pressure and temperature. In the cathode chamber, over 87% azo dye removal was obtained. During operation under anaerobic conditions, an increase in soluble COD was observed with electron transfer due to the simultaneous continuation of dehydrogenation and biodegradation processes in the mucilage biomass.

Keywords: Azo dye, electricity generation, microbial fuel cell, mucilage

Nevim Genç, Elif Durna Pişkin. Energy production from mucilage biomass and reduction of azo dye in microbial fuel cells. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(6): 650-656

Sorumlu Yazar: Nevim Genç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale