E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Metal kesme atıksularından elektrooksidasyon prosesi ile KOİ gideriminin Yanıt Yüzey Modellemesi: Doğrudan fotovoltaik güneş panelinin enerji tüketimine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-72693 | DOI: 10.5505/pajes.2023.72693

Metal kesme atıksularından elektrooksidasyon prosesi ile KOİ gideriminin Yanıt Yüzey Modellemesi: Doğrudan fotovoltaik güneş panelinin enerji tüketimine etkisi

Murat Solak1, Tuğba Arslan2, Ahmet Akburak3
1Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 81620, Düzce, Türkiye
2Marmara Çimento Fabrikası, Çevre Koruma Bölümü, 81952, Düzce, Yığılca, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD, 32200, Isparta, Türkiye

Günümüzde su ve atıksular birçok arıtma teknolojisi ile etkin bir şekilde arıtılmaktadır. Ancak, arıtma teknolojilerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyonu konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin yeni nesil ileri arıtma tekniklerinden biri olan elektrooksidasyon (EO) prosesine entegrasyonu sağlanmıştır. EO prosesini etkileyen pH, akım yoğunluğu (A.Y.) ve elektroliz süresi (E.S.) gibi parametreler Box Behnken Tasarımı (BBD) ile metal işleme atıksuyundan Çözünmüş Kimyasal Oksijen İhtiyacının (KOİ) giderimi üzerine optimize edilmiştir. Çalışmada ayrıca farklı senaryolar geliştirilerek metal işleme atıksularının EO prosesi ile arıtımı için optimum koşullar belirlenmeye çalışılmıştır. Enerji ihtiyacının 18.33 kWh/m3 ve KOİ giderim veriminin %75.23 olduğu senaryo, yani KOİ giderim verimini maksimize eden ve enerji tüketimini minimize eden senaryonun uygun olduğu düşünülmektedir. Bu durumda, EO prosesi için optimum pH 5, A.Y. 80 A/m2, E.S. 22.15 dakika olmuştur. Optimum
koşullarda (2. senaryo için), EO prosesinin enerji tüketimi kapalı ve güneşli havalarda sırasıyla %15 ve %318 oranında güneş panelinden karşılanmıştır. Böylelikle, güneş paneli entegreli elektrooksidasyon prosesinin enerji tüketimini ve buna bağlı olarak işletme maliyetini azaltan, ayrıca özellikle güneşli havalarda depolanacak kadar enerji elde edilebilme potansiyeli olan bir yaklaşım olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrooksidasyon, Metal kesme atıksuları, Grafit/Titanyum elektrot, Box-Behnken Tasarımı, Fotovoltaik Güneş Paneli, Yenilenebilir Enerji

Response Surface Modeling of COD removal from metal cutting wastewaters via electrooxidation process: Effect of direct photovoltaic solar panel on energy consumption

Murat Solak1, Tuğba Arslan2, Ahmet Akburak3
1Düzce University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, 81620, Düzce, Türkiye
2Marmara Concrete Factory, Department of Environmental Protection, 81952, Düzce, Türkiye
3Süleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Scienced, Department of Environmental Engineering, 32200, Isparta, Türkiye

Today, water and wastewaters are effectively treated with many treatment technologies. However, there are deficiencies in the integration of treatment technologies with renewable energy sources. In this study, the integration of solar energy, one of the renewable energy sources, into electrooxidation (EO) process, which is one of the new generation advanced wastewater treatment techniques, is provided. Parameters affecting the EO process such as pH, current density (C.D.) and electrolysis time (E.T.) was optimized by Box Behnken Design (BBD) on elimination of soluble Chemical Oxygen Demand (sCOD) from metal processing wastewater. The study also tried to determine the optimum conditions for the treatment of metal processing wastewater with EO process by developing different scenarios. The scenario in which the energy requirement was 18.33 kWh/m3 and the COD removal efficiency was 75.23%, i.e. the scenario that maximizes the COD removal efficiency and minimizes the energy consumption (E.C.), is considered to be appropriate. In this case, the optimum pH for the EO process was 5, C.D. was 80 A/m2, E.T. was 22.15 minutes with a desirability of 1. At the optimum conditions (for the 2nd scenario), the E.C. of the EO process was fulfilled from solar panel in a ratio of 15% and 318% in overcast and sunny weather, respectively. Thus, it has been determined that the solar panel integrated electrooxidation process is an approach that reduces E.C. and accordingly operating cost, and also has the potential to obtain enough
energy to be stored especially in sunny weather.

Keywords: Electrooxidation, Metal cutting wastewater, Graphite/Titanium electrode, Box-Behnken Design, Photovoltaic Solar Panel, Renewable energySorumlu Yazar: Murat Solak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale