E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sızıntı suyu membran konsantre akımının yönetiminde en uygun metodun analitik hiyerarşi prosesi ile belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 488-495 | DOI: 10.5505/pajes.2019.42800

Sızıntı suyu membran konsantre akımının yönetiminde en uygun metodun analitik hiyerarşi prosesi ile belirlenmesi

Nevim GENÇ, ELIF DURNA
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Bu çalışmada membran biyoreaktör (MBR) sonrası membran prosesler (ultrafiltrasyon+nanofiltrasyon) ile arıtımı sağlanan sızıntı suyunun membran konsantre akımının yönetiminde, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan en uygun yöntemin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Evaporasyon, dolgu sahasına resirkülasyon, yakma, katılaştırma ve ileri arıtım alternatif bertaraf metotları arasından en uygun yöntemin belirlenmesinde kriter olarak, konsantre sızıntı suyu hacmi, suyun kompozisyonu, arıtım maliyeti, halkın onayı ve uygulanacak yöntemin esnekliği kriterleri seçilmiştir. AHP Expert Choice 11 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz sonucunda alternatif yöntemlerin tercih sıralaması; Dolgu sahasına resirkülasyon (%31.8)>katılaştırma (%23.8)>ileri arıtım (%21.5)>yakma (%16.3)>evaporasyon (%6.6) şeklinde olmuştur. Bu sıralamanın oluşturulmasında her bir kriterin ağırlığının sıralaması ise; arıtım maliyeti (%49.2)>konsantre suyun içeriği (% 27.0)>konsantre suyun hacmi (%13.5)>arıtım yönteminin esnekliği (%6.5) >kamuoyu onayı (%3.7) şeklinde sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, bertaraf metodları, konsantre yönetimi, sızıntı suyu membran konsantresi

Determination of optimal method for management of leachate membrane concentrate by analytical hierarchy process

Nevim GENÇ, ELIF DURNA
Kocaeli Universty Faculty Of Engineering, Environmental Engineering Department, Kocaeli

In this study, it was aimed to determine the most suitable method in terms of environmental, economic and social aspects by using Analytical Hierarchy Process (AHP) in the management of leachate concentrate flow which is formed after leachate treatment by membrane bioreactor (MBR) following membrane processes (ultrafiltration+nanofiltration). For determining the most appropriate disposal method among the alternative methods of evaporation, recirculation to landfill, combustion, solidification and advanced treatment, criterias determined as; the concentrated leachate volume, the composition of water, the cost of treatment, the public approval and the flexibility of the method. AHP was analyzed using Expert Choice 11 software. As a result of the analysis, the preferred ranking of alternative methods was found as recirculation (%31.8)> solidification (%23.8)> advanced treatment (%21.5)> incineration (%16.3)> evaporation (%6.6). The ranking of the weight of each criterion of this ranking is; cost of treatment (%49.2)> composition of concentrated water (%27.0)> volume of concentrated water (%13.5)> flexibility of treatment method (%6.5)> public approval (%3.7).

Keywords: Analytical Hierarchy Process, concentrate management, disposal methods, leachate membrane concentrate

Nevim GENÇ, ELIF DURNA. Determination of optimal method for management of leachate membrane concentrate by analytical hierarchy process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 488-495

Sorumlu Yazar: Nevim GENÇ, Türkiye
LookUs & Online Makale