E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
2-Metoksi-5-sülfamoilbenzoik asit ve 2-aminopiridin türevlerinin tuzları ve bunların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antimikrobiyal aktivite çalışmaları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-48196 | DOI: 10.5505/pajes.2024.48196

2-Metoksi-5-sülfamoilbenzoik asit ve 2-aminopiridin türevlerinin tuzları ve bunların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antimikrobiyal aktivite çalışmaları

Halil İlkimen1, Aysel Gülbandılar2
1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2-Metoksi-5-sülfamoilbenzoik asit (1) ve 2-aminopiridin (2) veya 2-amino-4-metilpiridin (3) reaksiyonundan iki yeni tuz (4 ve 5) ve bunların Cu(II) kompleksleri (6 ve 7) elde edildi. Tuzların (4 ve 5) yapıları element analizi, NMR, FT-IR ve UV-Vis ile aydınlatılırken, Cu(II) komplekslerinin (6 ve 7) yapıları element analizi, AAS, UV-Vis ve manyetik duyarlılık teknikleri ile önerildi. Asit: baz oranı 4 tuz için 2: 1 ve 5 tuz için 1: 1 iken, metal: asit: baz oranı 6 ve 7 için 1: 2: 2 ‘dir. Spektroskopik analiz sonuçlarına göre 6 ve 7 bileşik oktahedral olarak önerildi. Ayrıca tüm bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus (NRRL B-767), Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC25922) ve Listeria monocytogenes (ATCC 7644) bakterilerine ve Candida albicans (F89) mayası. Sonuçlar antibiyotiklerle (Flukonazol, Vankomisin, Sefepim ve Levofloksasin) karşılaştırıldı. Tüm bileşikler bakteri ve mayalara karşı aktivite gösterdi. Bileşiklerde en iyi aktivite C. Albicans için Cu(OAc)2.2H2O (31,25 µg/mL), L. monocytogens için 1 ve 7 (31,25), B. subtilis için tüm bileşikler (6 hariç) (7,60 µg/mL), E. Coli için 2 (31,25 µg/mL), S. aureus için 7 (15,60 µg/mL), E. Faecalis için 7 (15,60 µg/mL) ve P. aeruginoa için 3 (15,60 µg/mL) sahiptir.

Anahtar Kelimeler: 2-Aminopiridin, 2-Metoksi-5-sülfamoilbenzoik Asit, Tuz, Cu(II) Kompleksleri, Anti-mikrobiyal Aktivite

Synthesis, characterization, anti-microbial activity studies of 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid and 2-aminopyridine derivatives salts and their Cu(II) complexes

Halil İlkimen1, Aysel Gülbandılar2
1Kütahya Dumlupinar University
2Eskişehir Osmangazi University

Two new salts (4 and 5) obtained between 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid (1) and 2-aminopyridine (2) or 2-amino-4-methylpyridine (3), and their Cu(II) complexes (6 and 7) have been obtained. The structures of the salts (4 and 5) were suggested by elemental analysis, NMR, FT-IR and UV-Vis, while the structures of Cu(II) complexes (6 and 7) were suggested by elemental analysis, AAS, UV-Vis and magnetic susceptibility techniques. While the acid: base ratio was 2: 1 for 4 and 1: 1 for 5 salts, the metal: acid: base ratio was 1: 2: 2 for 6 and 7. According to the results of spectroscopic analysis, the structures of 6 and 7 compounds were proposed as octahedral. Additionally, antimicrobial activities of all compounds were studied against Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus (NRRL B-767), Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC25922) and Listeria monocytogenes (ATCC 7644) bacteria and Candida albicans (F89) yeast. The results were comparisoned with the antibiotics (Fluconazole, Vancomycin, Cefepime and Levofloxacin). All compounds showed activity against bacteria and yeasts. Compounds Cu(OAc)2.2H2O (31.25 µg/mL) for C. Albicans, 1 and 7 (31.25 µg/mL) for L. monocytogens, all compounds (except 6) (7.60 µg/mL) for B. subtilis, 2 (31.25 µg/mL) for E. Coli, 7 (15.60 µg/mL) for S. aureus, 7 (31.25 µg/mL) for E. Faecalis, and 3 (15.60 µg/mL) for P. aeruginoa have the best activity.

Keywords: 2-Aminopyridine, 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid, Salt, Cu(II) Complexes, Anti-microbial ActivitySorumlu Yazar: Halil İlkimen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale