E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Çay atığı biyokütlesinden türetilen yenilenebilir karbon ile silisyum altlık üzerine PN eklemi uygulaması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 146-150 | DOI: 10.5505/pajes.2022.58997

Çay atığı biyokütlesinden türetilen yenilenebilir karbon ile silisyum altlık üzerine PN eklemi uygulaması

Gökçen Akgül, Sözer Sözer
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada fosil kaynaklı karbon yerine yenilenebilir, çevreci ve sürdürülebilir karbon kaynağı olarak çay atığı biyokütlesinden yarı iletken teknolojisine uygun P-tipi karbon geliştirilmiş ve N-tipi silisyum bir altlık üzerinde PN hetero-eklem uygulaması yapılmıştır. Oluşturulan PN hetero-eklem yapısı diyot karakteristiği göstermiştir. Yapıya ilişkin diyot denkleminin ters doyma akımı I_s = 0.035 µA olarak, idealite faktörü ise n = 14.08 olarak hesaplanmıştır. İdealite faktörünün çok büyük çıkması, yapıda seri direncin büyük değerde olmasına bağlı olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca yenilenebilir karbon kaynağı biyokütlenin teknolojik ürünlerin oluşturulmasında kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: çay atığı, karbon, PN-hetero eklemei

A PN junction application of renewable carbon derived from tea waste biomass on a silicon substrate

Gökçen Akgül, Sözer Sözer
Recep Tayyip Erdogan University, Engineering and Architecture Faulty, Department of Energy Systems Engineering

In this study, carbon-based semiconductor technology was developed from tea waste biomass as a renewable, environmentally friendly and sustainable carbon source instead of fossil-sourced carbon, and a PN hetero-junction was formed with a P-type carbon layer on an N-type silicon substrate. The structure have the traditional diode characteristics, with a reverse saturation current I_s = 0.035 µA and ideality factor n = 14.08. The large value of the ideality factor is attributed to the large series resistance in the structure. Additionally, it was demonstrated that that tea wastes can be considered as a technological product as a carbon source.

Keywords: tea waste, carbon, PN-hetero junction

Gökçen Akgül, Sözer Sözer. A PN junction application of renewable carbon derived from tea waste biomass on a silicon substrate. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 146-150

Sorumlu Yazar: Gökçen Akgül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale