E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kavurma ve asit liçi yöntemi ile Emet kolemanit zenginleştirme tesisi katı atık killerinden lityum kazanımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 405-413 | DOI: 10.5505/pajes.2023.69705

Kavurma ve asit liçi yöntemi ile Emet kolemanit zenginleştirme tesisi katı atık killerinden lityum kazanımı

Hacer Şensöz1, Zehra Ebru Sayın2
1Pamukkale Üniversitesi, Kale Meslek Yüksek Okulu, Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, Kale/Denizli
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar.

Bu çalışmada, Emet konsantratör tesisi katı atık killeri kullanılmıştır. Karakterizasyon testlerinden elde edilen veriler ile 0.5 mm tane boyutu altında kalan, 1942–2035 ppm aralığında Li tenörlü numune fraksiyonu ile çalışmaya karar verilmiştir. Kil numunesi ile tuz karışımları, farklı oranlarda harmanlanarak; ilk aşamada tuz türü ve oranının, ikinci aşamada kavurma süresi ve sıcaklığının liçe etkisi ölçülmüştür. Kavurma çalışmasında kullanılan parametrelerin etkinliği, lityum ekstraksiyon çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü aşaması olan liç uygulamasında ise, H2SO4 konsantrasyonu ve liç süresi dikkate alınarak çalışma tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen işlemlerle öncelikle, Numune/tuz karışım oranı 1/1, tuzların ise kendi arasında NaCl (0.6) – CaCl2 (0.4) oranlarında harmanlanmasıyla elde edilen karışımın; 900°C sıcaklıkta 1 saat kavrulması sonucu %77.26 Li kavurma verimi elde edilmiştir. Daha sonra, kavrulmuş malzemenin 0.4M H2SO4 varlığında 1 saat liç işlemine tabi tutulması ile liç verimi %89.61 Li olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bor, kavurma, saponit, Espey, Hisarcık

Recovery of lithium from solid waste clays of Emet colemanite beneficiation plant by roasting and acid leaching method

Hacer Şensöz1, Zehra Ebru Sayın2
1Pamukkale University, Kale Vocational School of Higher Education,Department of Mining and Extraction, Kale/Denizli
2Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering, Mining Engineering Department, Afyonkarahisar.

In this study, solid waste clays of Emet Concentrator Plant were used. With the data obtained from the characterization tests, it was decided to work with the sample fraction with Li grade in the range of 1942-2035 ppm, which is below 0.5 mm grain size. Clay sample and salt mixtures are blended at different rates; In the first stage, the leaching effect of salt type and ratio, and in the second stage the roasting time and temperature were investigated. The effectiveness of the parameters used in the roasting study was evaluated by lithium extraction studies. In the third phase of the study, leaching, the study was completed by considering the H2SO4 concentration and leaching time. With the processes carried out, first of all, the mixture obtained by blending the sample/salt mixture ratio of 1/1 and between the salts in the ratios of NaCl (0.6) – CaCl2 (0.4); Result of roasting at 900°C for 1 hour, a roasting efficiency of 77.26% Li was obtained. Then, by leaching the roasted material in the presence of 0.4M H2SO4 for 1 hour, the leaching efficiency was determined as 89.61% Li.

Keywords: Boron, roasting, saponite, Emet, Hisarcık

Hacer Şensöz, Zehra Ebru Sayın. Recovery of lithium from solid waste clays of Emet colemanite beneficiation plant by roasting and acid leaching method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 405-413

Sorumlu Yazar: Hacer Şensöz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale