E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kütahya (Batı Anadolu) ve çevresinde yüzeylenen Miyosen yaşlı volkanik kayaçların mineral kimyası ve püskürme öncesi kristallenme koşulları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-71636 | DOI: 10.5505/pajes.2023.71636

Kütahya (Batı Anadolu) ve çevresinde yüzeylenen Miyosen yaşlı volkanik kayaçların mineral kimyası ve püskürme öncesi kristallenme koşulları

İrfan Temizel1, Mehmet ARSLAN1, Cafer Özkul2, Muzaffer OZBURAN2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-61080, Trabzon
2Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-43100, Kütahya

Miyosen yaşlı volkanitler, Kütahya ve çevresinde Örenköy, Fındıkköy ve Kızılkaya Tepe yörelerinde yüzeyleme vermektedir. Örenköy volkanitleri genel olarak ojit bazalt, bazaltik andezit ve andezit bileşimli olup hyalo-mikrolitik porfirik ve kümülofirik doku göstermektedir ve plajiyoklaz (An70-82Ab17-29Or1-2), klinopiroksen (Wo40-44En41-52Fs6-16), ortopiroksen (Wo1-4En64-71Fs27-34) olivin (Fo86-90) ve Fe-Ti oksit içerir. Fındıkköy volkanitleri genellikle ojit trakibazalt, ojit bazaltik trakiandezit ve trakiandezit bileşimli olup hyalo-mikrolitik porfirik ve intersertal doku göstermektedir ve genelde plajiyoklaz (An58-88Ab12-38Or1-5), klinopiroksen (Wo44-48En38-47Fs8-17), olivin (Fo41-63) ve Fe-Ti oksit içerirken, andezitik karakterde olanlar ayrıca biyotit içerir. Kızılkaya Tepe volkanitleri ise ojit bazalt, ojitli bazaltik andezit ve trakiandezit bileşimli olup hyalo-mikrolitik porfirik, vesiküler, intersertal ve trakitik doku gösterir ve genel olarak plajiyoklaz (An53-85Ab14-44Or0-3), klinopiroksen (Wo39-46En41-52Fs8-16), ortopiroksen (Wo2-3En73-75Fs21-25), olivin (Fo52-82) ve Fe-Ti oksit içerir. Ayrıca, mineral kimyası analizlerinden yararlanılarak volkanitlerin püskürme öncesi kristallenme koşulları hesaplanmış ve böylelikle volkanitleri oluşturan magmalarının üst kıtasal kabuktaki magma odalarında ayrımlaşarak geliştikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Miyosen volkanitleri, Mineral kimyası, Jeotermobarometre, Kütahya, Batı Anadolu, Türkiye

Mineral chemistry and pre-eruptive crystallization conditions of Miocene volcanic rocks in the Kütahya (West Anatolia) and surrounding area

İrfan Temizel1, Mehmet ARSLAN1, Cafer Özkul2, Muzaffer OZBURAN2
1Karadeniz Technical University, Engineering Faculty, Department of Geological Engineering, TR-61080, Trabzon
2Dumlupınar University, Engineering Faculty, Department of Geological Engineering, TR-43100, Kütahya

The studied Miocene volcanic rocks are observed in the Örenköy, Fındıkköy, and Kızılkaya Tepe regions in and around the Kütahya area. The Örenköy volcanic rocks consist of augite basalt, basaltic andesite and andesite, and show hyalo-microlitic porphyritic and cumulophyric texture, and contain plagioclase (An70-82Ab17-29Or1-2), clinopyroxene (Wo40-44En41-52Fs6-16), orthopyroxene (Wo1-4En64-71Fs27-34) olivine (Fo86-90) and Fe-Ti oxide. The Fındıkköy volcanic rocks include augite trachybasalt, augite basaltic trachyandesite and trachyandesite, and show hyalo-microlitic porphyritic and intersertal texture, and generally contain plagioclase (An58-88Ab12-38Or1-5), clinopyroxene (Wo44-48En38-47Fs8-17), olivine (Fo41-63) and Fe-Ti oxide, while the andesitic ones also contain biotite. The Kızılkaya Tepe volcanic rocks contain augite basalt, augite basaltic andesite and trachyandesite, and exhibit hyalo-microlitic porphyritic, vesicular, intersertal and trachytic texture, and include plagioclase (An53-85Ab14-44Or0-3), clinopyroxene (Wo39-46En41-52Fs8-16), orthopyroxene (Wo2-3En73-75Fs21-25), olivine (Fo52-82) and Fe-Ti oxide. In addition, the pre-eruptive crystallization conditions of the volcanic rocks were estimated using mineral chemistry analyses and thus it was determined that the magmas of the volcanic rocks have evolved by fractionation in magma chambers of the upper continental crust.

Keywords: Miocene volcanics, Mineral chemistry, Geothermobarometry, Kütahya, West Anatolia, TurkeySorumlu Yazar: İrfan Temizel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale