E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kozmetik sanayi atıksularının boron doped diamond, platin ve metal oksit elektrotlar ile elektrooksidasyon prosesinde arıtılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 81-86 | DOI: 10.5505/pajes.2023.85249

Kozmetik sanayi atıksularının boron doped diamond, platin ve metal oksit elektrotlar ile elektrooksidasyon prosesinde arıtılması

Orhan Taner Can1, Hilal Gündoğdu1, Ramazan Keyikoğlu2, Pınar Sevim Elibol3, Ahmet Aygün1, Mehmet İşleyen1
1Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa
2Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli
3Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce

Bu çalışmada, yüksek kirlilik içeriğine sahip kozmetik atıksuyunun elektroooksidasyon prosesi ile arıtılabilirliği 3 farklı anot kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla BDD (Boron Doped Diamond), Pt ve RuO2-IrO2 metal-oksit elektrotları kullanılmıştır. Her bir elektrodun toplam organik karbon (TOK) giderim verimi tespit edilerek, elde edilen veriler karşılaştırıldı. 120 dakikalık deney süresi sonunda BDD anodun TOK giderim verimleri 0.5, 1 ve 1.5 amper akımlar için sırasıyla %31.6, %57.8 ve %68 olarak elde edilmiştir. 120 dakikalık deney süresi sonunda Pt anodun TOK giderim verimleri 0.5, 1 ve 1.5 amper akımlar için sırasıyla %25, %36.5 ve %48 olarak elde edilmiştir. 120 dakikalık deney süresi sonunda RuO2-IrO2 metal-oksit anodun TOK giderim verimleri 0.5, 1 ve 1.5 amper akımlar için sırasıyla %22.6, %29.8 ve %42.6 olarak elde edilmiştir. Tüm elektrotlar için deney süresi boyunca TOK giderim verimlerinin zamanla arttığı belirlenmiştir. Deney setleri arasında BDD elektrotun en iyi giderim verimini sağladığı ve bu verimin zamanla arttığı görülmüştür. 120 dakikalık deney süresi sonunda 1.5 amper için, BDD elektrot %68, Pt elektrot %48 ve RuO2-IrO2 metal-oksit elektrot %42.6 TOK giderim verimi sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kozmetik Sanayi Atıksuyu, İleri Oksidasyon Prosesi, Elektrooksidasyon, BDD elektrot.

Treatment of cosmetic industry wastewater with boron doped diamond, platinum and metal oxide electrodes in electrooxidation process

Orhan Taner Can1, Hilal Gündoğdu1, Ramazan Keyikoğlu2, Pınar Sevim Elibol3, Ahmet Aygün1, Mehmet İşleyen1
1Department Of Environmental Engineering, Bursa Technical University, Bursa, Turkey
2Department Of Environmental Engineering, Gebze Technical University, Kocaeli, Turkey
3Department Of Environmental Engineering, Duzce University, Faculty Of Engineering, Duzce, Turkey

In this study, the treatability of cosmetic wastewater including high pollution with electro-oxidation process was investigated using 3 different anodes. For this purpose, BDD (Boron Doped Diamond), Pt and RuO2-IrO2 metal-oxide electrodes were used. The total organic carbon (TOC) removal efficiency of each electrode was determined and compared. The TOC removal efficiencies of BDD anode were obtained as 31.6%, 57.8% and 68% respectively for 0.5, 1 and 1.5 ampere currents at the end of 120 minutes operation. The TOC removal efficiencies of Pt anode were obtained as 25%, 36.5% and 48% respectively for 0.5, 1 and 1.5 ampere currents, at the end of 120 minutes operation. The TOC removal efficiencies of RuO2-IrO2 metal-oxide anode were obtained as 22.6%, 29.8% and 42.6% respectively for 0.5, 1 and 1.5 ampere currents, at the end of 120 minutes operation. It is observed that TOC removal increases with time for all electrodes throughout the experimental period. It was observed that the BDD electrode provided the best removal efficiency and this efficiency increased by the time of progress. At the end of 120 minutes operation, the TOC removal efficiencies of BDD, Pt and RuO2-IrO2 metal-oxides electrodes were 68%, 48% and 42.6% respectively for 1.5 ampere.

Keywords: Cosmetic Industry Wastewater, Advance Oxidation Process, Electrooxidation, BDD electrode.

Orhan Taner Can, Hilal Gündoğdu, Ramazan Keyikoğlu, Pınar Sevim Elibol, Ahmet Aygün, Mehmet İşleyen. Treatment of cosmetic industry wastewater with boron doped diamond, platinum and metal oxide electrodes in electrooxidation process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 81-86

Sorumlu Yazar: Hilal Gündoğdu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale