E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Filtre teorisi ve çoklu rezonatör devresinin entegrasyonu temeline dayalı hibrit model çipsiz RFID etiketleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 196-201 | DOI: 10.5505/pajes.2023.94210

Filtre teorisi ve çoklu rezonatör devresinin entegrasyonu temeline dayalı hibrit model çipsiz RFID etiketleri

Mert Büyüktuna1, Ali Kursad Gorur2
1Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-elektronik Ana Bilim Dalı, Denizli
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Nevşehir

Bu makalede, bir hibrit model çipsiz radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketi tanıtılmaktadır. Bu etiket çoklu rezonatör devresinin bir bant durduran filtre ile eş zamanlı kullanılmasıyla oluşturulmaktadır. Çoklu rezonatör devresi çift bantlı eş yönlü ayrık halka rezonatörlerin (CDSRR) bir besleme hattına kuplajlanmasıyla geliştirilirken, bant durduran filtre bölümü çeyrek dalga boyunda açık devre sonlandırmalı saplamalar kullanarak tasarlanmaktadır. Her yan hat ve CDSRR, sırasıyla iki ve dört frekans kodu sağlayabilmektedir. CDSRRlar çentik bant karakteristiğine sahipken, açık devre saplamalar rezonans frekanslarını geniş frekans aralığında oluşturabilmektedir. Önerilen hibrit model yaklaşımı, çentik ve geniş bant rezonans frekanslarını tek bir devre üzerinde birleştirme yeteneğine sahiptir. 12 bitlik çipsiz bir RFID etiketi, çoklu rezonatör devresinin ucuna dikey ve yatay olarak iki geniş bant monopol anten yerleştirilerek tasarlanmaktadır. Monopol antenler iki ortogonal elips kullanılarak oluşturulmaktadır. 000000000000 ve 100100100100 frekans kodlarına sahip iki etiket deneysel olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çipsiz, RFID etiketi, Ayrık halka rezonatör, Bant durduran filtre, Monopol anten

Hybrid model chipless RFID tags based on the integration of filter theory and multi-resonator circuit

Mert Büyüktuna1, Ali Kursad Gorur2
1Department Of Electrical And Electronics Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department Of Electrical And Electronics Engineering, Nevsehir Haci Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey

In this paper, a hybrid model chipless radio frequency identification (RFID) tag is introduced. It is constructed by using multi-resonator circuit with a bandstop filter simultaneously. Bandstop filter section is conventionally designed by quarter-wave open-circuited stubs, while the multi-resonator circuit is developed by coupling dual-band co-directional split ring resonators (CDSRRs) to a feeding line. Each stub and CDSRR can provide two and four frequency codes, respectively. The open-circuited stubs can form the resonant frequencies within wide frequency range, while the CDSRRs have notch band characteristics. The proposed hybrid model approach has the ability of combining notch and wide band resonant frequencies on a single circuit. A 12-bit chipless RFID tag is designed by locating two wideband monopole antennas vertically and horizontally at the end of the multi-resonator circuit. The monopole antennas are formed by using two orthogonal ellipses. 000000000000 and 100100100100 frequency coded two tags have been experimentally investigated.

Keywords: Chipless, RFID tag, Split ring resonator, Bandstop filter, Monopole antenna.

Mert Büyüktuna, Ali Kursad Gorur. Hybrid model chipless RFID tags based on the integration of filter theory and multi-resonator circuit. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 196-201

Sorumlu Yazar: Mert Büyüktuna, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale