E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Betonarme Yapıların Kentsel Dönüşümünde, Hızlı Tarama Parametrelerin Değerlendirilmesi ve Öneriler [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-94920 | DOI: 10.5505/pajes.2024.94920

Betonarme Yapıların Kentsel Dönüşümünde, Hızlı Tarama Parametrelerin Değerlendirilmesi ve Öneriler

Emrah Bahşi1, Onur Coşkun1, Ömer Faruk Çınar2
1Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya İl Müdürlüğü, Sakarya, Türkiye

Yaşanan son depremler göstermiştir ki, Türkiye'de birçok kent için yaşanabilir koşullara ulaşmak, kentlilerin can ve mal güvenliğinin sağlayabilmek için kentsel dönüşüm bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkedeki kentsel dönüşüm ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013 yılından itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde "Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü" kurularak bina bazlı ve alan bazlı kentsel dönüşüm gerçekleştirilmektedir. faaliyetler bu kurum tarafından koordine edilmektedir. Alan bazlı Kentsel Dönüşüm planlaması çerçevesinde deprem tehlikesi açısından yüksek riskli yapılara sahip alanlar 6306 Sayılı Kanun Yürürlük Yönetmeliği ekinde yer alan Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. yöntemin binaların risk durumlarını belirlemede yetersiz kaldığı ve detaylı analiz sonuçlarıyla pek uyumlu olmadığı görüldü. Bu çalışmada "Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi" için kullanılan parametrelere ek olarak kullanılacak yeni parametreler üzerinde çalışılmış ve belirlenen bölgedeki risk durumunun daha uygun şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri tabanından statik analizlerle risk durumu belirlenen 402 bina kullanıldı. Bunu gerçekleştirmek için veri tabanında riskli olduğu belirlenen binaların riskli olmasına neden olabilecek parametreler belirlenmiş ve belirlenen bu parametrelerin binanın riskliliğine katkıları en etkili olandan en aza doğru aşağıdaki yöntemler kullanılarak sıralanmıştır: SPSS istatistiksel analiz yazılımı. Ayrıca “Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi”nde kullanılan parametrelerin dair değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, 6306 sayılı Kanun, Riskli ve risksiz yapılar, Hızlı Tarama, Riskli Alan

Evaluation of Rapid Screening Parameters and Suggestions for Urban Transformation of Reinforced Concrete Buildings

Emrah Bahşi1, Onur Coşkun1, Ömer Faruk Çınar2
1Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, General Directorate of Infrastructure and Urban Transformation Services, Ankara, Türkiye
2Ministry Of Environment, Urbanization And Climate Change, Sakarya Provincial Directorate, Sakarya, Turkey

Recent earthquakes have shown that urban transformation has become a necessity for many cities in Turkey to achieve livable conditions and to ensure the safety of life and property of the citizens. In order to fulfill the need for urban transformation in the country, "General Directorate of Infrastructure and Urban Transformation Services" has been established under the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change since 2013, and building-based and area-based urban transformation has been carried out. activities are coordinated by this institution. Within the framework of area-based Urban Transformation planning, areas with high-risk buildings in terms of earthquake hazard are determined by using the First Stage Evaluation Method included in the annex of the Law No. 6306 Enforcement Regulation. It was observed that the method was insufficient to determine the risk situations of buildings and was not very compatible with the detailed analysis results. In this study, new parameters to be used in addition to the parameters used for the "First Stage Evaluation Method" were studied and it was aimed to determine the risk situation in the determined region more appropriately. In this context, 402 buildings, whose risk status was determined by static analyzes from the database of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, were used. To achieve this, the parameters that may cause the buildings that are determined to be risky to be risky are determined in the database and the contributions of these determined parameters to the risky of the building are ranked from the most effective to the least using the following methods: SPSS statistical analysis software. In addition, the parameters used in the "First Stage Evaluation Method" were interpreted.

Keywords: Urban transformation, Law no. 6306, Risky and risk-free buildings, Rapid screening, Risky spaceSorumlu Yazar: Emrah Bahşi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale