E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
PSI-Entropi-Marcos entegrasyonu ile moodle öğrenim yönetim sistemi için öğrencilerin performans düzeylerinin kullanılabilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 588-603 | DOI: 10.5505/pajes.2022.96166

PSI-Entropi-Marcos entegrasyonu ile moodle öğrenim yönetim sistemi için öğrencilerin performans düzeylerinin kullanılabilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi

Muhammet Yorulmaz, Gülin Feryal Can
Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Ankara, Türkiye

Çalışmada, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS)’ni kullanırken, belirlenen amaçlara ulaşma kapsamında, son kullanıcı performanslarının belirlenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Buna göre, birden fazla kullanılabilirlik kriteri dikkate alınarak, 18 kullanıcı Moodle ÖYS’yi kullanım performansları açısından önceliklendirilmiştir. Bu doğrultuda, kullanılabilirlik kriterlerinin önem ağırlıklarının belirlenmesinde, Tercih Seçim İndeksi (Preference Selection Index-PSI) ve Entropi entegrasyonu, son kullanıcıların önceliklendirilmesinde ise, Uzlaşma Çözümüne Göre Alternatiflerin Ölçülmesi ve Sıralaması (Measurement of Alternatives and Ranking according to Compromise Solution-MARCOS) yöntemlerinden faydalanılmıştır. PSI yöntemi, Entropi yöntemi ile entegre edilerek, hem son kullanıcıların kriterlere göre ortaya çıkan performans düzeylerindeki, hem de kriterlere ait tercih değişim değerlerindeki belirsizlik dikkate alınarak, yeni bir hibrit ağırlıklandırma yöntemi önerilmiştir. Önerilen bu yöntem, üç boyutlu bir başlangıç karar matrisi için uygulanmıştır. Böylece, alternatifler ve alternatiflerin kriterlere göre aldıkları değerlerden oluşan, iki boyutlu, geleneksel başlangıç karar matrisi geliştirilerek, daha esnek bir hale getirilmiştir. Analizde ölçülebilen (nesnel) kullanılabilirlik kriterleri dikkate alınmış ve bu kriterler, önceden belirlenen amaçlar olarak tanımlanan görevlerin, Moodle ÖYS üzerinde, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi ile Morae V3 programı tarafından ölçülmüştür. Bununla birlikte, önerilen PSI-Entropi entegrasyonu ile nesnel kriterler için elde edilen ağırlıklar, MARCOS yönteminde kullanılarak son kullanıcıların performans düzeylerine göre sıralamaları gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kullanılabilirlik, Moodle ÖYS, Son Kullanıcı, PSI, Entropi, MARCOS

Evaluation of performance levels of students for moodle learning management system in terms of usability Criteria with PSI-Entropy-Marcos integration

Muhammet Yorulmaz, Gülin Feryal Can
Department Of Idustrial Engineering, Başkent University, Ankara, Turkey

The study, it is aimed to determine and compare the end-user performances within the scope of achieving the determined objectives while using the Moodle Learning Management System (LMS). Accordingly, considering multiple usability criteria, 18 users were prioritized in terms of their performances in using Moodle LMS. In this direction, Preference Selection Index (PSI) and Entropy integration was used to determine the importance weights of usability criteria, and the Measurement of Alternatives and Ranking according to Compromise Solution (MARCOS) method was used to prioritize the end-users. A new hybrid weighting method has been proposed by integrating the PSI method with the Entropy method, taking into account both the uncertainty in the performance values of the end-users according to the criteria and the preference change values of the criteria. This proposed method is applied for a three-dimensional initial decision matrix. Thus, the traditional two-dimensional initial decision matrix, which consists of the alternatives and the values that the alternatives take according to the criteria, has been developed and made more flexible. The objective criteria taken into account in the analysis were measured by the Morae V3 program, with the tasks defined as predetermined goals being performed by the users on the Moodle LMS. In addition, the criteria weights obtained from the proposed PSI-Entropy integration were used in the MARCOS method to rank the end-users according to their performance levels.

Keywords: Usability, Moodle LMS, End User, PSI, Entropy, MARCOS

Muhammet Yorulmaz, Gülin Feryal Can. Evaluation of performance levels of students for moodle learning management system in terms of usability Criteria with PSI-Entropy-Marcos integration. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 588-603

Sorumlu Yazar: Muhammet Yorulmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale