E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 28 (7)
Cilt: 28  Sayı: 7 - 2022
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Siyah çay, yeşil çay ve tarhun çayı kullanarak bakır oksit nanoparçacıkların yeşil sentezi ve metilen mavisi için fotokatalitik aktivitelerinin araştırılması
Green synthesis of copper oxide nanoparticles using black, green and tarragon tea and investigation of their photocatalytic activity for methylene blue
Nurşah Kütük, Sevil Çetinkaya
doi: 10.5505/pajes.2022.47037  Sayfalar 954 - 962

3.
Mikrodalga gücünün mikrodalgada kurutulmuş Eucalyptus camaldulensis Dehnh. yapraklarının kuruma davranışı ve uçucu yağ verimi üzerine etkisi
Effect of microwave power on drying behavior and essential oil yield of microwave dried Eucalyptus camaldulensis Dehnh. leaves
Behlül Ertuğrul Şengül, Emir Tosun
doi: 10.5505/pajes.2022.43247  Sayfalar 963 - 970

4.
Farklı ağır metal oksitler içeren yeni geliştirilen baryum-borotellurit camının Phy-X/PSD programı kullanılarak LAC ve HVL değerlerinin hesaplanması
Calculation of LAC and HVL values of newly developed barium-borotellurite glass containing different heavy metal oxides using Phy-X/PSD
Recep Kurtulus, Taner Kavas
doi: 10.5505/pajes.2021.74184  Sayfalar 971 - 976

5.
Çok değişkenli proseste doğrusal olmayan GPC ve kesikli-zaman PID'nin deneysel performansı: Atık yemeklik yağdan biyodizel sentezinde tepkimeli damıtma kolonunun sıcaklık kontrolünde NARIMAX ve ARX modelleri
Experimental performances of nonlinear GPC and discrete–time PID in multivariate process: NARIMAX and ARX models in temperature control of reactive distillation column in synthesis of biodiesel from waste cooking oil
Mehmet Tuncay Çağatay, Süleyman Karacan
doi: 10.5505/pajes.2022.75570  Sayfalar 977 - 986

6.
Kristal Şeker üretiminde ÇDR, YSA ve ANFIS ile parametre tahmini
Parameter estimation in Crystal Sugar production With MLR, ANN and ANFIS
Fatma Erdem
doi: 10.5505/pajes.2022.05024  Sayfalar 987 - 992

7.
Fonksiyonel gruplu polistirenlerin fotolitografik özelliklerinin incelenmesi
Evaluation of photolitographic properties of functional groups containing polystyrenes
Alaaddin Cerit
doi: 10.5505/pajes.2022.00345  Sayfalar 993 - 1000

8.
Farklı dioktil tereftalat (DOTP) sentez reaksiyonları ve DOTP ile plastikleştirilmiş PVC'nin özellikleri üzerine kısa derleme
A mini-review on different synthesis reactions of dioctyl terephthalate (DOTP) and properties of DOTP plasticized PVC
Aycan Altun, Mehmet Ferdi Fellah
doi: 10.5505/pajes.2021.48840  Sayfalar 1001 - 1013

9.
Bir boyahanede patlayıcı ortam oluşumunun standartlara göre incelenmesi
Evaluation of explosive atmosphere in a paint shop according to standards
Fatma Oğuz Erdoğan, Okan Duman
doi: 10.5505/pajes.2022.88027  Sayfalar 1014 - 1022

10.
Sol-jel yöntemi kullanarak aloe vera içerikli mikrokapsül aktarılan kumaşların antibakteriyel ve koku salım özellikleri
Fragrance release and antibacterial features of fabrics applied microcapsules containing aloe vera oil via sol-gel process
Nurhan Onar Camlibel, Murat Can Berberoglu, İlker Kandemir
doi: 10.5505/pajes.2021.16142  Sayfalar 1023 - 1029

11.
Ham ve geri dönüştürülmüş pamuk ipliğinden üretilmiş bezayağı ve dimi dokuma kumaşların fiziksel özellikleri
Physical properties of plain and twill woven fabrics produced from carded and recycled cotton yarn
Gülşah Pamuk, Esra Zeynep Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2021.26930  Sayfalar 1030 - 1035

12.
Dondurarak ve vakumla kurutulmuş mürdüm eriklerinin rehidrasyon davranışının geliştirilmiş bir Chebyshev ağı ile modellenmesi
Modeling of rehydration behavior of freeze- and vacuum-dried damson plums by an enhanced Chebyshev network
Hilal İşleroğlu, Selami Beyhan
doi: 10.5505/pajes.2021.03837  Sayfalar 1036 - 1044

13.
Farklı hidrokolloid kombinasyonları ve depolama süresinin sütlaç örneklerinin bazı özellikleri üzerine etkileri
Effects of different hydrocolloid combinations and storage time on some properties of rice pudding samples
Selen Kadağan, Seher Arslan
doi: 10.5505/pajes.2022.38328  Sayfalar 1045 - 1050

14.
Siyez, tam buğday ve beyaz buğday unları ile üretilen muffin keklerin kalite karakteristiklerinin karşılaştırılması
Comparison of quality characteristics of muffins produced with einkorn, whole grain and white wheat flours
Fatma Işık, Ezgi Özgören, Yağmur Sola
doi: 10.5505/pajes.2022.49107  Sayfalar 1051 - 1061

LookUs & Online Makale