E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2022
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
The strength of glass fiber composite materials by inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles into resin
CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların reçineye ilavesi ile cam elyaf kompozit malzemelerin mukavemeti
Can Tuncer, Olcay Ersel Canyurt
doi: 10.5505/pajes.2022.05860  Sayfalar 493 - 498
Bu çalışmada, CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların E-Cam elyaf kompozit malzemelerin çekme dayanımı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kompozit plakalar, CaCO3 nano parçacıkların ağırlıkça %3, %5 ve%10, SiO2 nano parçacıkların ağırlıkça%1, %3 ve%5 oranında epoksi reçineye karıştırılmasıyla üretildi. Yüksek nano parçacık oranları, tozların geniş çapından ve daha koyu bir reçine oluşturma arzusundan kaynaklanmaktadır. Ek olarak, tek yönlü elyaf sayısında azalma olması durumunda nano katkı maddelerinin reçineye dahil edilmesini vurgulamak için farklı elyaf oryantasyonları kullanılmıştır. ASTM D3039 standartlarına göre hazırlanan numuneler tek eksenli çekme test cihazı, Instron 8801 ile test edildi. Taramalı elektron mikroskobu analizi gerçekleştirildi ve hasarın nedeni, liflerin bağlarının ayrılması ve kümelenmesi ve elyaf / matris hasarıydı. CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların dahil edilmesi, cam elyaf kompozit sandviç yapıların dayanımını artırdı. Farklı oranlarda takviye edilmiş optimum nano parçacık miktarı CaCO3 için%3 ve SiO2 için%1 olarak belirlenmiştir. Yeterli nano parçacık ilavesi, fiber ve matrisler arasındaki yapışma kalitesini arttırdı. Nano parçacık katkı maddelerinin E-Cam elyaf kompozit malzemelere dahil edilmesi önemli bir etkiye sahipti ve matrisin yapışma özelliklerini olumlu yönde etkiledi.
In this study, the effects of CaCO3 and SiO2 nanoparticles on tensile strength of E-Glass fiber composite materials were investigated. Composite plates were produced by mixing CaCO3 nanoparticles into 3%, 5% and 10% by weight, SiO2 nanoparticles into 1%, 3% and 5% by weight epoxy resin. High nanoparticle rates are due to the large diameter of the powders and the desire to form a darker resin. In addition, different fiber orientations were used to emphasize inclusion of nano-additive materials into the resin in case of a decrease in the number of unidirectional fibers. Samples prepared according to the ASTM D3039 standards were tested by uniaxial tensile machine, Instron 8801. Scanning electron microscopy analysis were performed and failure was mainly caused by debonding and clumping of fibers and fiber/matrix failure. An inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles improved the strength of the glass fiber composite sandwich structures. The optimum amount of nano-particles supplemented with different ratios were determined as 3% for CaCO3 and 1% for SiO2. Sufficient enough nanoparticles inclusion increased the quality of the adhesion between fiber and matrices. The inclusion of nanoparticle additives in E-Glass fiber composite materials had a significant effect and positively affected the adhesion properties of the matrix.

3.
Karbon ve bazalt elyaf tabakalı hibrit epoksi kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the mechanical properties of carbon and basalt fiber laminated hybrid epoxy composites
Mehmet İskender Özsoy
doi: 10.5505/pajes.2021.42387  Sayfalar 499 - 505
Karbon fiber katkılı epoksi kompozitlerin yapısal komponentlerde geniş bir alanda kullanılmalarına karşılık gevrek bir yapıya sahip olmaları nedeniyle bu malzemelerin tokluklarını arttırmaya gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla karbon fiberlere göre daha sünek davranış gösteren bazalt fiberler ile hibrit kompozitler üretilerek kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Tabakalı kompozitler vakum infüzyon yöntemi ile üretilmiştir. Kompozitler saf karbon, saf bazalt, ardışık ve sandviç tip hibrit olarak üretilerek hibritleşme türünün mekanik özellikler üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Kompozitlerin mekanik özellikleri çekme, eğilme ve Charpy darbe testleri ile karakterize edilmiştir. Testler sonunda hibrit kompozitlerin mekanik değerleri karbon ve bazalt fiberler arasında çıkmıştır. Karbon fibere bazalt fiber ilavesi ile kompozitlerin çekme dayanımı, eğilme dayanımı ve elastisite modülü azalmıştır. Bununla birlikte bazalt elyafın eklenmesi ile karbon fiber kompozitlerin darbe performansları iyileşmiştir.
Although carbon fiber reinforced epoxy composites are used in a wide area on structural components, there is a need to increase the toughness of these materials due to their brittle structure. For this purpose, hybrid composites were produced with basalt fibers, which show more ductile behavior than carbon fibers and the mechanical features of the composites were investigated. Layered composites were produced by vacuum infusion method. The effects of hybridization type on mechanical features were studied by producing composites as pure carbon, pure basalt, intercalated and sandwich type hybrids. The mechanical behaviors of the specimens were evaluated by tensile, flexural and Charpy impact tests. At the end of the tests, the mechanical values of the hybrid laminate composites were found between carbon and basalt composites. Adding basalt fiber to carbon fiber, the tensile strength, flexural strength and modulus of elasticity of the composites decreased. However, the impact performance of carbon fiber composites improved with adding basalt fiber.

4.
MATLAB/Simmechanics ortamında VSAnkleExo’nun konum kontrolü için bir simülasyon çalışması
A simulation study for position control of VSAnkleExo in MATLAB/SimMechanics environment
Hasbi Kızılhan, Bahri Şekerci, Ergin Kılıç, Özgür Başer
doi: 10.5505/pajes.2021.43896  Sayfalar 506 - 515
İnsan biyomekanik çalışmalarına göre, ayak bileği kas-iskelet yapısı yürüme esnasında eklem sertliğini sürekli olarak değiştirmektedir. İnsanın vücudunun bu biyomekaniğinden esinlenilerek, VS-AnkleExo isimli ayarlanabilir sertliğe sahip bir dış iskelet robot tasarlanmış ve bu çalışmada MATLAB/SimMechanics simülasyon ortamı kullanılarak robotun pozisyon takip simülasyon testleri gerçekleştirilmiştir. VS-AnkleExo yürüme yardımı ve rehabilitasyon amaçları için kullanılması düşünülmektedir. Robotun bu amaçları yerine getirebilmesi için etkili bir pozisyon kontrolü gerekmektedir. Bu nedenle, gerçek robot üzerinde önerilen kontrolcüleri test etmeden önce, robotun MATLAB/SimMechanics modeli üzerinde pozisyon kontrol simülasyonları bu çalışmada sunulmuştur. VS-AnkleExo kompleks bir yapıya sahiptir. Bu yüzden robotun matematiksel modeline ihtiyaç duymayan kontrol yöntemleri burada test edilmiştir. Çalışmada ilk olarak MATLAB/SimMechanics kullanılarak robot modeli kurulmuştur. Daha sonra, önerilen bulanık kontrolcülerin etkinliğini ortaya koymak için yörünge takip ve bozuculu cevap deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca deneyler geleneksel PID kontrolcü ile de gerçekleştirilmiş ve deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları, önerilen bulanık PD+PID kontrolcünün etkili bir şekilde pozisyon takip hatasını azaltabildiğini ve uygun kontrol performansı sunduğunu göstermiştir. Ayrıca önerilen kontrolcü bozuculara karşı sağlamdır.
According to human biomechanics study, ankle musculoskeletal structure constantly changes joint stiffness during walking. Being inspired by human biomechanics, an ankle exoskeleton robot with an adjustable stiffness, named VSAnkleExo was designed and by using Simulation Environment MATLAB/SimMechanics, its position tracking simulation tests were carried out in this study. VSAnkleExo is intended to be used for the purposes of walking aid and rehabilitation. An effective position control of the robot is required for these purposes. Therefore, in this study, before testing the recommended controllers on the real robot, the position control simulations were applied on MATLAB/SimMechanics model of the robot. It is not easy to obtain the mathematical model of the robot because VSAnkleExo has a complex structure. For this reason, the control methods that do not need the mathematical model of the robot are tested here. In this study, firstly, a model of the robot was established by using MATLAB/SimMechanics. Then, trajectory tracking experiments and response experiments with disturbance were conducted on the model in order to reveal the effectiveness of proposed adaptive fuzzy controllers. Besides, these experiments were performed with conventional PID and the all experiment results were compared. Experimental results show that proposed fuzzy PD+PID controllers can effectively reduce trajectory tracking errors and achieve favorable control performance. Furthermore, it is robust against external disturbances.

5.
Inconel 718'in tel erozyon ile işlenmesinde yüzey pürüzlülüğünün Taguchi tabanlı gri ilişkisel analiz yöntemi ile çok kriterli optimizasyonu
Multi-Criteria optimization of surface roughness in wire EDM of Inconel 718 by Taguchi based gray relational analysis method
Meltem Altın Karataş
doi: 10.5505/pajes.2021.74501  Sayfalar 516 - 532
Bu çalışmada, Inconel 718 (IN718) süperalaşımının CNC tel erozyon tezgâhında işlenmesi sonucunda malzeme kesim yüzeyinde ölçülen Ra (ortalama yüzey pürüzlülüğü), Rq (kuadratik ortalama pürüzlülük) ve Rz (maksimum pürüzlülük) değerleri üzerinde işleme parametrelerinin etkileri araştırılmıştır. İşleme parametreleri; tel erozyon tezgâhı değişkenlerinden gerilim, tel ilerleme hızı ve dielektrik sıvı basıncı olarak belirlenmiştir. Deneylerde dielektrik sıvı olarak saf su ve tel olarak ise 0.3 mm pirinç tel kullanılmıştır. Çalışmanın amacı; en düşük Ra, Rq ve Rz değerlerini elde edebilmek için kesme parametrelerinin optimum değerlerini belirlemektir. Tel erozyon tezgâhı ile kesme işleminde işleme parametrelerinin optimizasyonu için, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Gri İlişkisel Analiz (GİA) uygulanmıştır. Deneyler ve kullanılan parametrelerin seviyeleri Taguchi L9 (33) ortogonal dizisine göre tasarlanmıştır. Varyans Analizi (ANOVA) kesme parametrelerinin etki yüzdelerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. En yüksek etkiye sahip olan parametre Ra için %79.18, Rq için %84.05, Rz için ise %89.25 oran ile gerilim olarak tespit edilmiştir. En düşük Ra, Rq ve Rz değerleri sırasıyla 0.123 µm, 0.178 µm ve 0.740 µm olarak elde edilmiştir.
In this study, the effect of machining parameters on Ra (average surface roughness), Rq (quadratic average roughness) and Rz (maximum roughness) values were measured on the material cut surface as a result of machining Inconel 718 (IN718) superalloy on a CNC wire erosion machine were investigated. As the processing parameters; voltage, wire feed rate and dielectric fluid pressure were determined. In the experiments, pure water was used as the dielectric fluid and 0.3 mm brass wire was used as the wire. The aim of the study is to determine the optimum values of the cutting parameters in order to obtain the lowest Ra, Rq and Rz values. Gray Relational Analysis (GRA), which is one of the multi-criteria decision-making methods, has been applied for the optimization of the machining parameters in the cutting process with the wire erosion machine. The experiments and the levels of the parameters used were designed and optimized according to the Taguchi L9 (33) orthogonal array. Analysis of Variance (ANOVA) was used to determine the effect percentages of the cut-off parameters. The parameter with the highest effect was determined as voltage with a ratio of 79.18% for Ra, 84.05% for Rq, and 89.25% for Rz. The lowest Ra, Rq and Rz values were obtained as 0.123 µm, 0.178 µm and 0.740 µm, respectively.

6.
Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen DP600 çeliğinin çekme makaslama özelliğinin incelenmesi
Investigation of the tensile shear property of DP600 steel combined with resistance spot welding
Bilge Demir, Muhammed Elitaş, Hüseyin Karakuş
doi: 10.5505/pajes.2021.53383  Sayfalar 533 - 538
Bu çalışmada nokta direnç kaynaklı DP600 çeliğinin ideal çekme makaslama dayanımını elde etmek için farklı elektrot uç tipi (Konik yuvarlak, Düz R3, Düz R6, Düz konik) ve kaynak akımı parametrelerinin optimizasyonuna odaklanılmıştır. Kaynak prosesleri 4 farklı uç tipinin her biri için 5 ve 7 kA kaynak akımlarında gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar çekme makaslama dayanımını etkileyen en önemli değişkenin kaynak akımı olduğunu göstermiştir. Kaynak akımı arttıkça çekme makaslama dayanımı artmıştır. Kaynak çekirdek çap değeri ile çekme makaslama dayanımı arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Düz 3 mm yarıçap uçlu elektrotlar ile en yüksek, konik yuvarlak uçlu elektrotlar ile en düşük çekme makaslama dayanımı değerleri elde edilmiştir.
This study focused on optimization of different electrode tip types (Conical round, Flat R3, Flat R6, Flat conical) and welding current parameters to obtain the ideal tensile shear strength of resistance spot welded DP600 steel. Welding processes were carried out at 5 and 7 kA welding currents for each of the 4 different tip types. Experimental results showed that welding current is the most important variable affecting tensile shear strength. As the welding current increased, the tensile shear strength increased. It has been determined that there is a linear relationship between the nugget diameter value and the tensile shear strength. The highest tensile shear strength values were obtained with flat 3 mm radius electrode tips and the lowest with conical round tip electrodes.

7.
Kesme gerilimi altında kalınlaşan sıvı emdirilmiş S2 cam fiber kumaşların düşük hız delinme dirençlerinin araştırılması
Investigation of the low velocity puncture resistance of shear thickening fluid impregnated S2 glass fiber fabrics
Hamza Taş, İbrahim Fadıl Soykök, Abdul Jamil Halimi
doi: 10.5505/pajes.2022.87036  Sayfalar 539 - 546
Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, yüksek mukavemete ve darbe dayanımına sahip S2 cam fiber kumaşlara kesme gerilimi altında kalınlaşan sıvı (shear thickening fluid: STF) emdirilerek düşük hız delme ve yarı statik delme dirençleri belirlenmiştir. Bu amaçla ilk olarak, ağırlıkça %20 oranında silika içeren polietilen glikol 400 (PEG400: Moleküler ağırlığı 400 gr/mol’dür.) / silika süspansiyonu hazırlanarak reolojik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ardından, kuru ve STF emdirilmiş kumaşlara delici ucun 200 mm, 300 mm ve 400 mm yükseklikten bırakıldığı durum için ağırlık düşürme delme ve yarı statik delme (delme hızı 6 mm/dak) testleri uygulanmıştır. Kumaşlarda oluşan hasarlar ve altlık malzemede oluşan deformasyon izleri detaylıca ele alınmıştır. Yapılan reolojik testler sonucunda ağırlıkça %20 oranında silika içeren PEG400/silika süspansiyonunun kesme kalınlaşması davranışı sergilediği görülmüştür. Kumaşlara STF emdirilmesiyle birlikte delici ucun sırasıyla 200 mm, 300 mm ve 400 mm yükseklikten bırakıldığı durum için delici ucun altlık malzemeye batma derinliğinde sırasıyla %30.7, %17.7 ve 20.7’lik bir azalma görülmüştür. Ayrıca, ağırlık artışı açısından STF emdirilmesinin kumaş tabakası sayısını arttırmaya göre daha makul sonuçlar verdiği görülmüştür. Yarı statik delme testleri sonucunda ise kuru ve STF emdirilmiş kumaşlar yakın karakteristik özellik göstermiştir.
In this study, unlike the studies available in the literature, low velocity puncture resistance and quasi-static puncture resistance of S2 glass fiber fabrics with high strength and impact resistance impregnated with shear thickening fluid (STF) was determined. For this purpose, firstly, a polyethylene glycol 400 (PEG400: 400 g/mole of molecular weight) suspension with the silica loading of 20 wt% was fabricated and then, rheological measurements were carried out. Then, drop weight puncture tests for the drop height of 200 mm, 300 mm and 400 mm and quasi-static puncture tests (6 mm/min of puncture velocity) were applied to neat and STF impregnated fabrics. Damages in fabrics and deformation marks on backing material were discussed in detail. As a result of the rheological tests, it was observed that the PEG400/silica suspension exhibits shear thickening behavior. With the STF impregnation, a decrease of 30.7%, 17.7% and 20.7% was observed in the penetration depth of the penetrator into the backing material for the drop height of 200 mm, 300 mm and 400 mm, respectively. In addition, It has been seen that the impregnation of STF gives more reasonable results in terms of weight increase than increasing the number of fabric layers. As a result of quasi-static puncture tests, neat and STF impregnated fabrics showed close characteristics.

8.
Akademik unvan temelli tercihlere ve sapmalara dayalı ders çizelgeleme modeli-endüstri mühendisliği bölümü örneği
A course scheduling model based on academic title-based preferences and deviations- a case study of industrial engineering department
İlknur Tükenmez, Yeliz Buruk Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.64597  Sayfalar 547 - 558
Ders programı çizelgeleme problemi, üniversiteler ve benzeri eğitim kurumlarında yaygın olarak karşılaşılan zaman çizelgeleme problemlerinden birisidir. Çözümü, yoğun iş gücü ve kaynak gerektirmekte olup birçok eğitim kurumunda çizelgeleme problemi halen elle yapılmakta ve çok zaman kaybettirmektedir. Ders programı çizelgeleme problemi, eğitim kurumlarına özgü kısıt yapıları dikkate alınarak, derslerin uygun zaman dilimlerine atanmasını konu almaktadır. Kısıt yapıları, eğitim kurumunun özel kuralları, kapasite kısıtlamaları, yasal düzenlemeler, öğretim elemanları ve öğrencilerin tercihleri gibi farklı faktörlere bağlı olabilir. Bu çalışmada, öğretim elamanı tercihleri doğrultusunda iki yeni 0-1 tam sayılı programlama modeli önerilmiş, bir devlet üniversitesinde yapılan uygulama ile modeller test edilmiştir. Önerilen ilk modelde, öğretim elemanlarının memnuniyetleri en büyüklenmek istenirken, istenmeyen ders çakışması da en küçüklenmek istenmektedir. İkinci modelde ise, ilk model amaçlarına ilave olarak aynı unvana sahip öğretim elemanlarının memnuniyet değerleri arasındaki farkın da en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Önerilen modeller, GAMS 23.8.2 yazılımı ile çözülmüş, karar vericiler için uygun olabilecek seçenekler sunulmuştur.
Course timetabling problem is one of the most common time scheduling problem that frequently encountered in universities and whole education institutions. To eliminate this problem requires notable amount of labour and supply and in several education institutions, this scheduling is done manually but it doesn’t occur as desired and causes to loss of time. Course timetabling problem is the assignment of courses to appropriate time periods, considering the constraint structures specific to the educational institutions. Constraints may depend on different factors such as the specific rules of the educational institution, capacity constraints, legal regulations, faculty and students' preferences. In this study, two new 0-1 integer programming models were proposed by considering preferences of the faculty members, and the models were tested with the application in a state university. In first proposed model, while the total gladness value is desired to be maximized by considering the time-slot preferences of lecturers, the conflict of courses is tried to be minimized. In the second proposed model, the difference in gladness value between lecturers are aimed to be minimized in addition to first model objectives. The proposed models were solved with GAMS 23.8.2 software, and alternatives that could be suitable for decision makers were presented.

9.
Yerleştirme-rotalama problemi için iki aşamalı bir model: Covid-19 aşılarının dağıtımı
A two-echelon model for the location-routing problem: distribution of Covid-19 vaccines
Merhad Ay, Bengü Akdoğan, Elif Morrice Fidan, Lale Özbakır
doi: 10.5505/pajes.2022.23316  Sayfalar 559 - 568
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 virüsüne karşı yapılan aşı çalışmaları, modern dünyanın kitlesel olarak aşılanabilmesi için büyük bir lojistik problemi de yanında getirmektedir. mRNA ve inaktif virüs yöntemi gibi farklı yöntemlerle üretilen çeşitli aşılar şirketler tarafından her geçen gün seri üretim için hazır hale getirilmektedir. Farklı koşullar altında farklı raf ömrü sürelerine sahip bu aşılar için iyi planlanmış bir dağıtım ağı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde kullanılan ve zorlu saklama koşullarına ihtiyaç duyan Covid-19 mRNA aşıları için raf ömrünü verimli şekilde kullanacak iki aşamalı yerleştirme-rotalama modeli üzerinde durulmaktadır. Bu açıdan çalışmada, iki farklı yöntem ile ara depolar ve ara depolara bağlı merkezler belirlenmiş, sonrasında ise belirlenen lokasyonlar arasındaki araç rotaları için probleme özgü zaman kısıtlı kapasiteli araç rotalama problemi matematiksel modeli geliştirilmiştir. Sonuç olarak ortaya çıkan iki aşamalı yerleştirme-rotalama modeli başarılı bir şekilde aşıların raf ömrü süresi dolmadan tüketilmesi için uygun dağıtım modelini tespit etmeyi mümkün kılmıştır. Tıp alanındaki bilim insanları, ilerleyen yıllarda da bu tarz salgınlarla tekrar karşılaşılacağını dile getirmektedir. Bu yüzden yapılan çalışma ileriki yıllarda daha da geliştirilerek ülkedeki aşı gibi acil ve kısa tüketim ömrüne sahip ürünlerin dağıtım politikasının önceden hazır ve etkin kılınmasını sağlayacaktır.
Vaccination studies against the Covid-19 virus, which has affected our country and the whole world, bring along a major logistical problem for the mass vaccination of the modern world. Various vaccines produced by different methods such as mRNA and inactive virus method are made ready for mass production by companies. A well-planned distribution network is important for these vaccines with different shelf life under different conditions. In this study, the two-echelon location-routing model that will efficiently use the shelf life for Covid-19 mRNA vaccines, which are used in our country and need harsh storage conditions, is emphasized. In this respect, hubs and centers were determined with two different methods, and then time-limited capacitated vehicle routing problem mathematical model was developed for vehicle routes between the determined locations. As a result, two-stage deployment-routing model made it possible to successfully identify the appropriate delivery model for vaccines to be consumed before the shelf-life period. Scientists in the field of medicine state that such epidemics will be encountered again in the coming years. Therefore, the study will be developed further in the following years and will ensure that the vaccine distribution policy in the country is ready and effective in advance.

10.
Ulaştırma probleminin başlangıç uygun çözümünün belirlenmesi için en büyük maliyetten kaçınma yöntemi
Avoid maximum cost method for determining the initial basic feasible solution of the transportation problem
Özcan Mutlu, Kenan Karagül, Yusuf Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.61426  Sayfalar 569 - 576
Ulaştırma Problemi, ürünlerin arz noktalarından talep noktalarına minimum toplam maliyetle taşınmasını sağlayacak taşıma planının belirlenmesi ile ilgili bir optimizasyon problemidir. Bu problem, özel yapısı nedeniyle bir doğrusal programlama modeli olarak modellenebilse de genellikle başlangıç temel çözümünü bulma ve en uygun çözümü bulma olmak üzere iki aşamada çözülür. Bu nedenle, özellikle büyük problemlerde, ikinci aşamada gereken adım sayısını azaltacağından, iyi bir başlangıç çözümü bulmak önemlidir. Bugüne kadar başlangıç temel çözümünü bulmak için birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bu çalışmada, ulaştırma probleminin başlangıç çözümünün belirlenmesi için maksimum maliyetten kaçınma yöntemi adı verilen yeni bir yöntem önerilmiştir. Bu algoritmanın avantajı, anlaşılması ve uygulanmasının kolay olmasıdır. Maksimum maliyetten kaçınma yöntemi test problemlerine uygulanmış ve iyi bilen altı başlangıç çözüm yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar önerilen yöntemin tutarlı ve iyi başlangıç uygun çözümler ürettiğini göstermektedir. Ayrıca, çok basit olması nedeniyle bu yöntem öğretimde çok bilinen yöntemlerle birlikte başlangıç uygun çözümlerin bulunmasında alternatif olarak kullanılabilir.
The transportation problem is an optimization problem related to determining the transportation plan that will ensure the transportation of products from supply points to demand points with minimum total cost. Although this problem can be modeled as a linear programming model because of its special structure, it is usually solved in two phases: finding the initial basic solution and finding the optimal solution. Thus, finding a good initial solution is important, especially in large problems since it will reduce the number of steps required in the second phase. To date, many approaches have been developed to find the initial basic solution. In this study, a new method called avoid maximum cost method is proposed for determining the initial basic solution of the transportation problem. The advantage of this algorithm is that it is easy to understand and implement. The avoid maximum cost method is applied to test problems and compared with six well-known initial solution methods. The results show that the proposed method produces a consistent and very good initial basic feasible solution. In addition, because of its simplicity, this method can be used as an alternative method for an initial basic feasible solution besides well-known methods in teaching.

11.
Tehlikeli madde taşımacılığı için ağırlıklı bulanık aksiyomatik tasarım yöntemi ile nakliye modu seçimi
Transportation mode selection for hazardous materials transportation using weighted fuzzy axiomatic design method
Merve Cengiz Toklu, Beyzanur Doğan
doi: 10.5505/pajes.2021.27547  Sayfalar 577 - 587
Tehlikeli madde sınıfına giren ürünler çeşitli sektörlerde yoğun olarak kullanılmakta olup, üretildikleri lokasyondan hedef noktalarına farklı yöntemlerle taşınabilmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı, ürünlerin içeriğinde yer alan kimyasallar ya da yanıcı ve patlayıcı maddeler sebebiyle diğer taşımacılık türlerinden farklılaşır. Bu nedenle, tehlikeli maddelerin taşınmasında en düşük maliyeti ya da en hızlı teslimatı sağlayan alternatif en iyi çözüm olmayabilir. Tehlikeli madde sınıfında yer alan petrol, yaygın olarak tüketilmesi sebebiyle diğer tehlikeli maddelere göre daha yüksek miktarda taşınmaktadır. Bu çalışmada, petrol taşımacılığında en uygun nakliye modunun belirlenmesine yönelik bir model önerilmiştir. Önerilen modelde, taşıma maliyeti, kaza riski, ulaştırma hızı, kapasite, esneklik, hizmet alanı ve hasar maliyeti olmak üzere yedi ölçüt belirlenmiştir. Ölçütlerin önem ağırlıkları bulanık AHP metodu ile hesaplanmış ve bu ölçütler dikkate alınarak alternatif taşıma modları ağırlıklı bulanık aksiyomatik tasarım yöntemi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca ölçüt ağırlıklarının sonuçlara olan etkisini değerlendirmek üzere duyarlılık analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, petrolün nakliyesi için en uygun mod olarak denizyolu taşımacılığı belirlenmiştir.
Products classified as hazardous materials are used extensively in various sectors and can be transported from the location where they are produced to their destinations by different methods. Hazardous materials transportation differs from other transportation types due to the chemicals in the content of the products or flammable and explosive materials. For this reason, the alternative that provides the lowest cost or the fastest delivery may not be the best solution for the transport of hazardous materials. Petrol, which is in the hazardous materials class, is transported in higher amounts than other hazardous materials due to it is widely consumed. In this study, a model is proposed to determine the most suitable transportation mode for petroleum. In the proposed model, seven criteria are determined as transportation cost, accident risk, transportation speed, capacity, flexibility, service area and damage cost. The importance weights of the criteria are calculated by the fuzzy AHP method, and alternative transportation modes are evaluated with the weighted fuzzy axiomatic design method considering the criteria. In addition, sensitivity analysis is performed to evaluate the effect of criterion weights on the results. As a result of the study, maritime transport is determined as the most suitable transportation mode for petroleum.

12.
PSI-Entropi-Marcos entegrasyonu ile moodle öğrenim yönetim sistemi için öğrencilerin performans düzeylerinin kullanılabilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi
Evaluation of performance levels of students for moodle learning management system in terms of usability Criteria with PSI-Entropy-Marcos integration
Muhammet Yorulmaz, Gülin Feryal Can
doi: 10.5505/pajes.2022.96166  Sayfalar 588 - 603
Çalışmada, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS)’ni kullanırken, belirlenen amaçlara ulaşma kapsamında, son kullanıcı performanslarının belirlenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Buna göre, birden fazla kullanılabilirlik kriteri dikkate alınarak, 18 kullanıcı Moodle ÖYS’yi kullanım performansları açısından önceliklendirilmiştir. Bu doğrultuda, kullanılabilirlik kriterlerinin önem ağırlıklarının belirlenmesinde, Tercih Seçim İndeksi (Preference Selection Index-PSI) ve Entropi entegrasyonu, son kullanıcıların önceliklendirilmesinde ise, Uzlaşma Çözümüne Göre Alternatiflerin Ölçülmesi ve Sıralaması (Measurement of Alternatives and Ranking according to Compromise Solution-MARCOS) yöntemlerinden faydalanılmıştır. PSI yöntemi, Entropi yöntemi ile entegre edilerek, hem son kullanıcıların kriterlere göre ortaya çıkan performans düzeylerindeki, hem de kriterlere ait tercih değişim değerlerindeki belirsizlik dikkate alınarak, yeni bir hibrit ağırlıklandırma yöntemi önerilmiştir. Önerilen bu yöntem, üç boyutlu bir başlangıç karar matrisi için uygulanmıştır. Böylece, alternatifler ve alternatiflerin kriterlere göre aldıkları değerlerden oluşan, iki boyutlu, geleneksel başlangıç karar matrisi geliştirilerek, daha esnek bir hale getirilmiştir. Analizde ölçülebilen (nesnel) kullanılabilirlik kriterleri dikkate alınmış ve bu kriterler, önceden belirlenen amaçlar olarak tanımlanan görevlerin, Moodle ÖYS üzerinde, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi ile Morae V3 programı tarafından ölçülmüştür. Bununla birlikte, önerilen PSI-Entropi entegrasyonu ile nesnel kriterler için elde edilen ağırlıklar, MARCOS yönteminde kullanılarak son kullanıcıların performans düzeylerine göre sıralamaları gerçekleştirilmiştir.
The study, it is aimed to determine and compare the end-user performances within the scope of achieving the determined objectives while using the Moodle Learning Management System (LMS). Accordingly, considering multiple usability criteria, 18 users were prioritized in terms of their performances in using Moodle LMS. In this direction, Preference Selection Index (PSI) and Entropy integration was used to determine the importance weights of usability criteria, and the Measurement of Alternatives and Ranking according to Compromise Solution (MARCOS) method was used to prioritize the end-users. A new hybrid weighting method has been proposed by integrating the PSI method with the Entropy method, taking into account both the uncertainty in the performance values of the end-users according to the criteria and the preference change values of the criteria. This proposed method is applied for a three-dimensional initial decision matrix. Thus, the traditional two-dimensional initial decision matrix, which consists of the alternatives and the values that the alternatives take according to the criteria, has been developed and made more flexible. The objective criteria taken into account in the analysis were measured by the Morae V3 program, with the tasks defined as predetermined goals being performed by the users on the Moodle LMS. In addition, the criteria weights obtained from the proposed PSI-Entropy integration were used in the MARCOS method to rank the end-users according to their performance levels.

13.
Kalite kontrol, tamir ve sonradan karşılama ile üretim parti büyüklüklerinin belirlenmesi
Production lot sizing with quality screening, rework and shortages backordered
Nigar Karagül, Abdullah Eroğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.16689  Sayfalar 604 - 612
Klasik ESM ve EÜM modellerinde, tüm ürünlerin iyi kalitede olduğu varsayımı her zaman geçerli değildir. Bazı durumlarda, üretim sistemi, insan hataları ve / veya makine ve ekipmanların aşınması nedeniyle belirli miktarda kusurlu ürün üretebilir. Literatürde kaliteli kontrol ile elde edilen hatalı ürünler hurda, yeniden işlenebilir, düşük kalite vb. olarak sınıflandırılır. Genel olarak düşük kaliteli ürünler, eleme işlemi sonunda partiler halinde indirimli fiyattan satılırken, hurda ürünler ise belirli bir maliyetle envanterden çıkartılır. Ayrıca kalite kontrol süreci sonunda tamir edilebilir ürünler yeniden çalışılarak kusursuz ürünlere dönüştürülür. Çalışmamızda talebi karşılayacak kusursuz ürünleri elde etmek için üretim döneminde kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Kalan ürünler için ise üretim döneminin sonunda kalite kontrol faaliyeti başlar. Üretim sistemlerinde ön siparişe izin vermek, hem verimli üretim programları sağlar hem de işletme maliyetlerini düşürür. Bu çalışmada, tüm kusurlu ürünlerin rastgele bir oranla alınıp yeniden çalışıldığı, stoksuzluğa izin verilen bir EÜM modeli geliştirilmiştir. Model parametrelerindeki değişikliklerin optimal çözüm üzerindeki etkilerini incelemek ve uygun çözüm koşullarını elde etmek için duyarlılık analizleri de verilmektedir.
In the classic EOQ and EPQ models, the assumption that all products are of good quality is not always valid. In some cases, the production system may produce a certain amount of defective products due to human errors and/or wear of machinery and equipment. In the literature, defective products obtained with quality screening are categorized as scrap, reworkable, low quality, etc. Generally, low-quality products are sold at a reduced price in lots at the end of the selection procedure, while scrap products are eliminated from the inventory at a certain cost. Reworkable products are also reworked at the end of the quality control period and turned into good products. In our study, screening activities are carried out during the production period in order to acquire the perfect items to run into the demand. For the remaining products, screening activity begins at the end of the production period. Allowing backorder in production systems both provides efficient production schedules and reduces operating costs. In this study, an EPQ model was constructed in which all defective products are taken at coincidental and reworked, and shortages are allowed. Sensitivity analyzes are also provided to evaluate the effects of changes in design variables on the optimal solution and to obtain feasible conditions.

14.
Firmaların Endüstri 4.0 yatkınlık düzeylerini etkileyen faktörlerin analizi
Analysis of the factors affecting firms’ Industry4.0readiness levels
Sibel Selim, Rana Şen Doğan, Murat Doğan
doi: 10.5505/pajes.2021.98036  Sayfalar 613 - 624
Endüstri 4.0 dönüşümü, firmalardaki her birim ve bileşenin birbirlerine entegre olmasını gerektirmektedir. Dönüşüm sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi ve firmaların Endüstri 4.0 teknolojisindeki mevcut durumlarının incelenmesi amacıyla pek çok olgunluk ve yatkınlık modelleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada amaç, Manisa ve İzmir Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmaların dönüşüm sürecindeki yeterliliklerini ölçmek amacıyla Endüstri 4.0 yatkınlık düzeylerinin ilk kez belirlenmesi ve firmaların yatkınlık düzeylerini etkileyen faktörlerin Sıralı Logit model ile incelenmesidir. Bu amaçla IMPULS Endüstri 4.0 Yatkınlık Modeli kapsamında elde edilen sonuçlara göre, firmaların önemli bir bölümünün daha çok 2. ve 3. seviyede bulundukları ve büyük ölçekli firmaların daha yüksek yatkınlığa sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte elde edilen Sıralı Logit model sonucuna göre Endüstri 4.0 yatkınlığını belirleyen en önemli değişkenin firmanın Endüstri 4.0 teknolojisini kullanma eğilimini gösteren Niyet olduğu ortaya çıkmıştır.
Industry 4.0 transformation requires each unit and component in firms to be integrated with each other. Many maturity and readiness models have been developed in order to examine the current status of firms in Industry 4.0 technology and to better understand the process. The aim of this study is to determine the Industry 4.0 readiness levels for the first time in order to measure the competencies of medium and large-scale firms operating in Manisa and Izmir Organized Industrial Zones in the transformation process and to examine the factors affecting the firms' readiness levels with the Ordered Logit model. For this purpose, according to the results obtained within the scope of IMPULS Industry 4.0 Readiness Model, it has been observed that a significant part of the firms is mostly at the 2nd and 3rd level and large-scale firms have higher readiness. However, according to the result of the Ordered Logit model obtained, it has been revealed that the most important variable determining the Industry 4.0 readiness is the Intention, which indicates the tendency of the firms to use Industry 4.0 technology.

15.
Kantil regresyon karma model ile sosyal bağlılık endeksinin heterojenliğinin incelenmesi
Assessing the heterogeneity of social connectedness index via quantile regression mixture model
Tolga Kurtuluş, Serpil Kılıç Depren
doi: 10.5505/pajes.2021.16446  Sayfalar 625 - 631
Çalışmanın amacı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ne üye ülkelerin arasındaki sosyal bağlılık yapısının görselleştirilmesi ve ülkelerdeki sosyo-demografik, ekonomik, din ve resmi dil faktörlerinin Sosyal Bağlılık Endeksine (SCI) etkisinin parametrik olmayan bir yöntemle incelenmesidir. Çalışmadaki veriseti 3 farklı veri kaynağından alınmıştır: Dünya Bankası, OECD ve Facebook. Facebook firmasından alınan veriler OECD üye ülkeleri arasındaki sosyal ağ yapısının görselleştirilmesi ve özelliklerinin anlaşılması için kullanılmıştır. Ek olarak veri kaynaklarından alınan tüm verilerin birleştirilmesiyle elde edilen kümüle veri seti, Sosyal Bağlılık Endeksine (SCI) etki eden faktörlerin Kantil Regresyon Karma Modeller (QRMIX) ile belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. QRMIX sonucunda, SCI’ya etkisi farklılaşan 4 küme belirlenmiştir. Önem derecesi analizine göre, SCI’nın düşük seviyelerinde ülkenin resmi dini önemi en düşük faktör iken SCI’nın yüksek seviyelerinde en önemli ikinci faktördür. Benzer yaş, eğitim seviyesi, dil ve dine mensup ülkeler arasında güçlü bir sosyal ağ yapısı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, literatürdeki çalışmalarda benzer sosyal ağ gücüne sahip ülkelerarasında ekonomik olarak da güçlü bir bağ olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada da, SCI değerinin farklı kantillerine göre bağımsız faktörlerin öneminin değiştiği, bu sebeple farklı sosyal bağlantılara sahip ülkelerin ithalat-ihracat ve finansal işlemler gibi göstergeleri için farklı aksiyon planları oluşturulabileceği önerilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma farklı bağlantı gücüne sahip OECD ülkeleri için politika yapıcılarına yardımcı olabilir.
This study aims to visualize a network of Social Connectedness Index (SCI) in Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries and then explores the importance of socio-demographic, economic, religion, and distance metrics between countries on SCI using a non-parametric test. The final dataset is aggregated from 3 different data sources: Worldbank, OECD, and Facebook. Drawing upon a data set from Facebook Inc. is used to visualize and understand the network structure among OECD countries. Furthermore, the aggregated dataset used in this study is the first usage of Quantile Regression Mixture Models (QRMIX) to determine factors affecting SCI. As a result of the QRMIX model, 4 clusters are identified in different quantiles where the impact of independent factors are differentiated. Based on the variable importance analysis, almost the least important variable at the lower level of SCI value is religion while it is the second most important factor at the highest level of SCI value. SCI mostly shows up as strong relationships between countries with residents of similar ages and education levels where using common language and having same religions, as well. Also, based on the literature review, it is shown that countries with a higher proportion of similar connections to other countries have more positive economic connections among OECD countries. Thus, given the variable importance of SCI for different subgroups of based on SCI quantiles, this study suggests that different action plans about improving import-export and other financial transactions for the country pairs might be created. To sum up, according to different social connection power of OECD countries, this study can help policymakers.

LookUs & Online Makale